Hel bevestigt zich, dat de heer von Hübner, oostenrijksch gezant te Parijs, bij zijn vertrek, zijne landgcnoolen onder de de bescherming van den nederlandschen gezant heeft geplaatst. De Times bespreekt de proclamatie van keizer Napoleon. »Deze oorlog in Italië", zegt het blad, «herinnert maar al te levendig aan het begin der loopbaan van den eersten Napoleon. Wel is waar, zijn neef verzekert, dat hij, door de ondervinding geleerd, geene veroveringen op het oog heeft, maar alleen de onafhankelijkheid van Italië. En geheel Europa dit mogen wij er bijvoegen zou Frankrijk openlijk als een weldoener erkennenals hetafgezien van de traclaten lialic tot een zelfstandig, vreedzaam, met den geest des tijds voorwaarts schrijdend volk zal maken. Doch het is geen incnsch gegeventhans reeds te bepalenhoedanig de wedcr- keerige verhouding van Frankrijk, Oostenrijk, Sardinië en de overige staten van Europa bij het einde van den oorlog zijn zal". De Times vraagt nuof, bijaldien alles naar de wenschcn van den franschen keizer aflooptde Oostenrijkers uit Italië verdreven worden, en deze geen lust gevoelen er weder terug te kceren, als Sardinië lol een koningrijk «Noord Italië" is aangegroeid, Napoleon dan een stukje van Savoije als een klein blijk van erkenning zal versmaden of er iels le gen zal hebben als een kroontje of troontje voor de Bonapartes overschiet? Maar, zegt de Timeshij verzekerde immers, dat hij geen voet breed lands voor zich verlangt. Wij wenschteu aan zijne opreglheid ten deze te kunnen gelooven. In alle gen vallen zal men zich die verklaring herinneren. Het officieel berigt uit TurynvanöMei wordt bevestigd: het geweervuur duurde twee dagende vijand verloor vele manschappen. 4000 Oostenrijkers zijn teGaslclnuovo bij Seri via binnengerukt. Op de muren van Rome is het volgende manifest aan geplakt, doch spoedig door de policie afgescheurd. »De oorlog! Oostenrijk heeft de voorstellen van Engeland verworpen. Binnen kort zal men het geschut hooien bulderen. Wij vertrouwen op de eerste mogendheid der wereld op Frank rijk. Leve Italië! Leve Frankrijk en leve de koning! De paus is zoo ontroerd over de beweging, die in geheel Italië en ook in zijne staten hcerschtdat men hem bijna en steeds in tranen badende ziet bidden. De vorst-aartsbisschop van Weonen, kardinaal von Rau- scher, heeft een herderlijken brief uitgevaardigd, waarin, na een politiek overzigt van het gebeurdeen de verklaringdat Oostenrijk een rcglvaardigen krijg voert, gezegd wordt: »In zulk een strijd past het, met Judas den Machabeër te zeggen: «Rust u uit en zijl dappere mannen; maakt 11 gereed tot den strijd legen de volken, die zich vcrcenigd hebben, om ons heiligdom te vernietigenHel vertrouwen van den held Judas werd niet bedrogenen de maglige legers der Syricrs moesten vallen. De God der heirschareu blikke op Oostenrijks krijgslieden zegenend neder; de koningin der hemelen bidde voor hen en de engel des Ilecren voere hen aanopdatna lange, bange jaren, de vrede weder bloeijc, en waarheid en regtvaardigheid magtig heerschen De parijsche correspondent van den Times deelt mede, dal Sardinië te Madrid pogingen heeft in het werk gesteld om Spanje tot deelneming aan den oorlog te bewegen. De spaansche regering zou echter vast besloten hebbenvoorshands eene strikte onzijdigheid in acht te nemen. De jeugdige hertog van Charlres zal bij het sardinischc leger den oorlog medemakenhij is thans 2de luitenant bij het regiment dragonders te Nizza, onder bevel van generaal Chacia. De te Parijs wonende ilaliaanschc uitgewekenen hebben zich vcreenigd, om bijdragen voor Italië te verzamelen, en de heer Legouvé lid van de akademieheeft eene lijst geopend waarop hij zelf voor 1000 francs heeft geteekeud. De plaatscommandant van Parijs, de generaal Soumain, heeft zijn misnoegen te kennen gegeven, dat hij daar moest blijven. Te vergeefs heeft de minister van oorlog aangevoerd, dat toch niet alle generaals naar Italië konden gezonden wor den de generaal blijft er bijdat hij zijn ontslag zal nemen indien hij niet naar Italië vertrekken mag. Uit Alessandria wordt gemeld, dat de Oostenrijkers, die in kleinen getale de Po te Candia overgetrokken waren, en de voorposten tot Cassale hadden doen voortdringenover den rcglervleugel weder terug gelrokken zijn. De vijand dreigt steeds de Po bij Frassinctlo over te trekken, maar de rivier, die sterk gezwollen is, is op dit oogenblik een moeijelijk te overkomen hinderpaal; het regent steeds hevig en de vlakten zijn met water bezet. De senaat en het wetgevend ligchaam van Frankrijk zijn vergaderd geweest, om mededeeling te ontvangen van de pro clamatie des keizers. Deze is niet algemcene toejuiching ont vangen. De verklaring, welke door graaf Walewsky bij het wetgevend ligchaam is voorgelezen luidt als volgt: «Mijne heeren, ik heb de eer gehad_, aan het wetgevend ligchaam ecu overzigt te hebben voorgedragen van de onder handelingen der mogendheden tot op den oogenblik, dat Oos tenrijk, zich afscheidende van de overige kabinetten, hel besluit heeft genomen, aan Sardinië een ultimatum te zenden, waarin hel verklaarde, dal, wanneer daaraan niet voldaan werd, men zijne toevlugt tot de wapenen zoude nemen. «De regering des keizers beeft het hof van Oostenrijk bekend gemaakt, hoe het zoodanige handeling zou opnemen, en de zaakgelastigde van keizer Napoleon teWeencn heeft den 26sten der vorige maand aan het oostenrijksche gouvernement verklaard, datwanneer troepen de grenzen van Oostenrijk mogtcn over trekken, Frankrijk genoodzaakt zou zijn, in dien inval eene oor logsverklaring te zien. Hel hof van Oostenrijk is echter blijven voort gaan met geweld te gebruiken, en toen de oostenrijksche troepen den 2'Jslen het sardinische grondgebied betraden heeft de keizer be-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2