Vergadering van den Raad Mevrouw Haremaker vraagt een KINDERMEISJE. OPENBARE VERKOOPING. TIMMERHOUT, volcn aan het wetgevend ligcliaam dit feit ter kenuisse te bren gen, dal oorzaak is van een oorlog lusschen Frankrijken Oostenrijk. BUSGESLIJKE STAND. Van 50 April 7 Mei 1859. GEHUWD: G. Abbo en M. de Klerk. J. Caarls en A. Sleenman. F. Willems en R. Visser. BEVALLEN: R. Dupont geb. Loggers D. D. Buter geb. Moen D. F. Korper geb, Korper Z. V. Minnebo geb. Fortuin D. C. P van Os geb Huijbens D. G H. M Brocx geb. Padtberg D. J. C. Straat man geb Mcereus 2 D. A. Riedenian geb. van den Brom Z. H. Coster geb Boonacker D. OVERLEDEN J. de Boer 82 j. J. Blokziel 2 j, M. C. Klinkspoor 'J d. D. de Ivooij. 57 j. S. David 61 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP4 Mei. Lion (st.J, Londen. Regina, Koop, Brussel n# Hamburg, als bijlegger. Visscherij, Schoonhoven, Londen Jenny, Lorentsen Drammen 5 Mei. Venture, Cringle, Newc. Granville, Smitb, dito. Zior, Price Hartlepool. Enigheden, Borgen, Frederikstad. 6 Mei Sarah Fenbow, Sunderl. Serafine, Morg, dito. Twenthe, van Dijk, Huil. Meglee, Brown, Newc. Zenith, Stoker, Sunderland. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 4 Mei. Clio, Wijnmalen, Batavia, Theodora Josina' 'fjakkes, Suriname. Gouverneur v. Ewijck (stHuil. 5 Mei. Josephi- r.a Bernhardina, Bos, Suriname. Lydia Dennis, Cardiff. George Was hington, Svenden, Oostzee. Hero, Lorentzen, Drammen. 6 Mei Mag- dalena, Kooij, Padang Fox, King, Yarmouth. Preciosa, Möller, Dram men. Flora, Mooij, avontuur. Mozes, Falck, Drammen. Industrie, Knudsen, dito. Niord, Olsen, Osterisoer. Emilie, Gundersen, Nerva. Aurora, Them, Frederikstad. BEUB5BEHIGTEK; Amsterdam 6 Mei. Werk. Sch. 9J- pc. 55J. 5 pc. 6!|. 4 pc. 89. Spanje. ljpc. 94^. boitenl. 5 pc. 55|. binnenl. 5 pc. 59 jj-. Rusland. 5 pc. 94'; 1810, 5 pc. 93 J-. 1899, 5 p. Oostenrijk, ractall. 5 pc. 59 amst. 5 pc. 47 j. nalio- tiale '1854 5 pc. 56|. melall. 9{ pc. 18J der gemeente HELDER, op Woensdag 11 Mei 1859 des avonds 7 ure. Ondertrouwd: Jb. METZELAAR en G. VAN DER LAAN. Helder 5 Mei 1859. Eenige en algemeene kennisgeving. fgSsr» De ondergeteekende gevoelt zich door deze ge drongen te verklarendoor de groote LASTER en LO- GENTAAL, dat ten zijnen huize op den 91 April 11., niets hoegenaamd onteerend is geschied met de in zijne dienst zijnde schildersknecht en dienstmeid. Nieuwediep50 April 1859. C. A. T. Op Donderdag den 19 Mei 1859, des voormiddagsten 10 ure, op het Marktplein aan den Helderten overstaan van den Deurwaarder H. P. LIOTART, van: Eene aanzienlijke partij Eiken- en Greenen bestaande in Dekhalken Dekdeelen KnieënOpleggers en andere Houtwaren, benevens Zeilen, Touwwerk, Oud IJzer enz. Alles afkomstig van het nabij Huisduinen gestrande en aldaar publiek verkochte Wrak van het kofschip Petronella. De goederen kunnen daags vóór de verkooping worden bczigligd. VAN DEN HELDER EN HET NIEUWEDIEP. Ingevolge Art. 18 der Statuten worden Heeren Aan deelhouders uitgenoodigd tot het bijwonen eener JAAR- L1JKSCHE' ALGEMEENE VERGADERING, op Dingsdag 17 Mei a.s., des namiddags ten één ure, in het Locaal Eensgezindheidop het Spui te Amsterdam. Heeren Aandeelhouders worden herinnerd aan Art. 91 der Statuten betreffende de blanco aandeelen en het ver- leenen van procuratie. Amsterdam 50 April 1859. Namens de Directie Ch. BOSCH REITZ. ONTD 0NPO ONZb CNpb CTNPb dN?0 OVTD C7NFO cTSftj C7NZO dVö ONZQ ÖNFb ONZb Crtfi VIJFTIG-JARIGE IIUWELIJKS-VEREENIGING ROELOF TER BEEK L van DE WOUDE Nieuwediep 8 Mei 1859. j <7VV>

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3