muziek in nuncEhusr, De Alkmaarsche Kiesvereeniging Oranje en Nederland Mr. P. A. DE LAAGE C. BOONACKER. MUZIEK in TIV O LI, MUZIEK voor den DANS u a 115 Rij vonnis der Arrondissements-Regtbank te Alkmaarden 24 Februarij 1859, bij ver stek gewezen, tusschen JOHANNA ERNESTINA DIJK GRAAF zonder bepaald beroep wonende te Helder- als eischeresse, en EDE FLATVOET, zeeman, laatst wonende te Helderals gedaagde is het tusschen par tijen op den 5den April 1851 te Helder gesloten hu welijk, door echtscheiding ontbonden. Ten deze is kosteloos De Procureur der Eischeresse geprocedeerd. CO HEN STUART. noodigt hare Medekiesbevoegden dringend uitom bij de verkiezing op den 10 Mei e. k., van twee LEDEN voor de Staten dezer Provincie, ten gevolge van gewone aftre ding, hunne stemmen uit te brengen op het aftredend Lid den Heer en den Heer De Commissie van Bestuur F. M. van de VELDE Voorzitter. \V. van der VOORT. F. ROEM. J. H. IBINK. H. J. ANSINGHBz., Secret. ad interim. Men is van meeningom op Dingsdag den 17 Mei 1839, des voormiddags ten 10 ure, op het erf van de Weduwe C. VENN1K, aan het Nieuwediep gemeente Helder bij Weltevreden in het openbaar, om /contant geldte verkoopen Eene Chilfonnièrre, Secretaire, RloementafelKlokje, Kagchel met Pijpen en IJzeren Haardstel, Tafels, Stoelen, Spiegels, Schilderijen, een Mahonijhoulen Theestoof met Koperen Ketel en dito Komfoor Tafel- Lampen SchelpenKoper-, Tin-, Blik-, Ijzer-, Glas en AardewerkMans- en VrouwenkleederenKinder goed Linnen- en TafelgoedVeêren Bed Peluw Kussens, Dekens en Beddegoed; gemaakt Goud- en Zilverwerk en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de verkooping te zien. op Zondag den 15 Mei 1859. Entrée en Dans vrij. Aanvang ten 8 uur. aan het Hoofdbij J. H. JANSSENop Zondag den 8sten Mei. Entrée vrij. Aanvang 8 uur op Zondag den 8sten Mei. ENTRÉE EN DANS VRIJ. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. TT Barometer stand in millim. F Gemidd. per etmaal- 29 757.19 50 760.59 M. 1 758.85 2 762.47 3 761.45 4 738.11 5 760.44 Des Thermometer- stand in Celsius-graden. Des daags. middags 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 756.64 7.0 5.3 6.4 5.9 761.15 9.5 6.0 7.5 6.0 758.53 8.4 6.5 7.9 6 7 762.85 9.5 7.2 7.4 5.5 761.99 8.7 6.5 8.2 7.4 757.36 10 2 8.0 7.8 6 0 739.50 8.6 6.7 7.6 7.0 Des nachts. Dampkrings- tocstand. ^3 0.95 77 75 76 71 84 70 T3 w O - -O S r% O O co 'Z2 -G '43* 7.2 6.4 6.1 6.5 6.1 7.5 6 I H Bj G 1 O -f 10 -L. 8 A. n 18 12 7 -f- 22 4- 12 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. C O 3 B ■o 5, V. c a if *S <u CO O) 'O -o s "Öj J5 -.S| .5 C C3 F o -r co O G "5 c3 G tfi J O C t— -S "co «3 itgedampt strepen. Magnetische Declinatie ot Miswijzing va» het Kompas. Des namid dags 2 ure. (Regtwijzend.) -o <v a o 1 £3 .s O /.N C— O <o t- O O. g O CD O Naar het Westen. OtN. NO NOlO. 10.50 13 3 16.5 0.0 19°10'45" OtN. ONO. NO. 12.05 17.0 0.0 5.2 19 4 5 NO. ONO. NO. 12.22 19.0 0.0 5.4 19 7 50 NO.NOtN NOtO. 6.70 9.8 0.0 5.5 19 7 50 NO. NOlO. NO. 12.75 16 5 0.0 2 9 19 6 40 NO.NOlN.NNO. 15 15 18.5 0.0 4.4 19 9 5 NlO. N. NOlN.NlO 2.90 8.2 0 0 1.5 19 9 20 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4