MWEDIEPER COURANT. HELDERSCHE en DONDERDAG 12 M E I. JW. 38. WILLEMSLU1S. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuu-ediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.t0 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTEN'TIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedereu regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. De Commissaris des Konings in de Provincie Noord- Hollandberigt aan de belanghebbenden, dat de kleine doorvaart van de Willemsluis op het Noord-Hollandseh Kanaal te beginnen met Dingsdag den IGden dezer tijde lijk zal worden gesloten zoodat alle schepen gedurende eenigen lijd door de groole opening der sluis zullen moe ten worden geschut. Haarlem, den 10den Mei 1859. De Commissaris des Konings voornoemd, BOREEL. 111E TT W S T IJ D IIT g 3 1T. HELDER en NIEUWED1EP, 1! Mei 1859. De bevestiging van den beroepen predikant bij de Evange lisch Lulhersche gemeente alhier, had j. 1. zondag des voor- middags plaats. De Hoog Eerw. heer Domela Nieuwen/iuis, hoogleeraar te Amsterdam trad daartoe voor een zeer talrijk gehoor op. Naar Lucas XXIV vs. 52, schetste Z. H. E. inhouddoel en vrucht der evangelieprediking en nam daar uit aanleiding tot gepaste toespraken. Met groot genoegen werd deze schoone en kernachtige rede aangehoord. Des avonds trad de weleervv. heer Martens voor de eerste maal voor zijne gemeente op, sprekende over JohanuesXX vs. 21 b. Z. Eerw. stelde den evangeliedienaar voor als een gezant van Christus, gelijk deze van den Vaderen leidde daaruit af het veelom vattende van den lastbrief des evangeliedienaars. Ook deze intree-rede werd met genoegen gehoord. Mogen de beden verhoord wordendie op dezen dag voor leeraar en gemeente werden opgezonden. Dezer dagen werd in eeue sloot binnen deze gemeente een drenkeling opgevischt. Spoedig werd hel lijk herkend. Een polderwerker aan het dok alhier is waarschijnlijk op Paschen door een paar mariniers van het leven beroofd. De polder jongen was een ijverig werkman en verdiende voor zijne min derjarige broeders en zusters hel brood. Men was spoedig de daders op het spoor gekomendie voor den krijgsraad te Haarlem zullen moeten lereglstaan Z. M. heeft den klerk bij de directie der marine te Wil lemsoord, IV. F. Waleson, bevorderd tot adj.-commies bij de dir. der marine te Amsterdam; alsmede, met den eersten Julij aanslaande, den klerk bij laatstgenoemde directie, S. J. van Lutsenburgtot boekhouder bij de magazijnen der marine al daar. Voorts zijn met den löden dezer benoemd lot klerken, bij de directie der marine te AmsterdamG. G. van der San - de en J. J. Schokkingbij de dir. der marine te Willems oord, H. Pietersen bij de dir. der marine te Ilcllcvoelsluis, J. S. Pisuisse en B. F. van Eek. Z. M. heeft den luitenant ter zee der 1ste klasse IE. F. baron Ilöellmet den laalslen dezer maand, op zijn ver zoek eervol uit de zeedienst ontslagen. De Minister van Binnenlandsche Zaken heeft bekend gemaakt, dal er weder een aantal van hoogstens 12 leerlingen bij de telegraphie geplaatst kunnen worden, waartoe een ver gelijkend examen zal worden gehouden aan het dep. van biu- nenl. zaken, op 1 Juuij 1859 en volgende dagen. De ad- spiranten zullen de in de Staats-Courant vermeldedaartoe vereischte stukken moeten overleggen. De keizer van Frankrijk heeft aan cenc vrouw, die haar eenigen zoon, welke zich als militair naar het leger van Italië had begeven, legen eenc aanzienlijke geldelijke opoffering wilde vrijkoopen, geantwoord: Ik geloof u, goede vrouw, dat het u hard treft, uwen zoon te moeten ontberen. Maar ook ik ben vader van een huisgezin en ik zal mij geen ooge^blik bedenken, daar te gaan, van waar gij uwen zoon terug w^Qscht.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1