Het doet mij leed maar waar de keizer zijn zal, daar mag ook uw zoon zijn!" Men maakt hieruit op, dat de keizer zich weldra naar hel leger in Italië zal begeven. De Globe bevat een hoofdartikeldat men gevoegelijk het zondenregister van lord Malmcsbury zou kunnen noemen. Het sluit met de volgende, veel bctcckenende woorden Engeland is een minstcrie moede, dat slechts een spel drijft met het staats manschap het verlangt betere en getrouwere dienaren". J.l. maandag zijn een vijftigtal fransche artillerie-solda ten der reservemet bloemen op de borsi en met eene viool voorop, naar het station van Vaise vertrokken. Ilct is onmoge lijk de geestdrift te beschrijvenwelke die soldaten op hun weg hebben opgewekt. Uit Weenen schrijft men, dat hoewel, de oostenrijksche regering de militaire operaliën zoo veel mogelijk geheim houdt, zij niettemin genoegzaam gereed is 500,000 man naar Italië te zenden. Reeds bevinden er zich 220,000. Tevens is zij in staat, Rusland in Galicie en Krakau met een observatie-leger van 120,000 man het hoofd te bieden. Te Angers hebben eenige jongelieden een banket aan de officieren van hel garnizoen aangeboden, Vele toasten zijn den roem der fransche en sardinische legers toegedronken. Men verzekert, dat de Oostenrijkers afgezien hebben van hun plan, om naar Turijn op te trekken en thans voornemens zijneerst het lot van een grooten veldslag af te wachteneen slag, die stellig vóór 10 Mei zal kunnen voorvallen, zoodat de fransche keizer in dien tijd in Italië kan aangekomen zijnom het opperhel op zich te nemen. Brieven uit Milaan zeggen, dat de stad verlaten is als eene woestijn. Vele personen zijn builen gaan wonen. Er is geen Corso of theater meer. Het theater Cannobiano was geopenddoch aangezien er bij de eerste vertooning slechts 14 personen aanwezig waren, heeft men het gesloten. Men ziet geen soldalen meer aan de poorten der stadde douanen en polilie-mannen houden daar de wacht. De troepen liggen in de citadel en in de groote casernes. Men heeft dames aangehouden, die geld verzamelden, ten behoeve der naar Piëmont vertrekkende vrijwilligers. Zij zijn in de citadel ge vangen gezet. Te Vcrcelli hebben de Oostenrijkers zekeren heer Noc gearresteerd, broeder van den directeur der waterwerken te Sarteranaen hem gedwongen, aan zijn broeder te schrijven dat zijn leven in gevaar was, doch dat hij zijne vrijheid kon herkrijgen, indien men te Sarterana ophield met het doen overslroomen van de vlakten. De Oostenrijkers dachten dal dit zou helpendoch de directeur der waterwerken heeft de liefde voor zijn broeder opgeofferd aan de liefde voor zijn vaderland, zoodat de Oostenrijkers op sommige plaatsen tot hunne borst in het water zitten. Wat zij met den lieer Noé gedaan heb ben, is nog onbekend. Men zegt, dat de Oostenrijkers te Novara alle brieven hebben verbrand, welke zich op de post [bevonden. Zij heb ben de boeren doen arbeiden aan het herstellen van den weg, waar deze was opgebroken, en verschrikkelijke sommatiën ge daan aan de syndicussenwelke zij verantwoordelijk stellen voor alles, wat zou kunnen gedaan worden, om hun, in geval van terugtrekken, hindernissen in den weg te leggen. Bij Crescentino, een stadje, op 58 mijlen van Turijn gelegen, zou het, volgens dat blad, het eerst tot een wezen lijk gevecht komennamelijk lusschen de stad en de rivier Dora-Ballea. Het Piëmontesche leger bezit daar eene zeer versterkte verdedigingslinie, welke het den Oostenrijkers zeer moeijelijk zou maken, Turijn te bereiken. Gyulay schijnt wel eerst van plan te zijn geweestom door die linie heen te breken, daar hij zijne troepen tot Trino, dat op bijna vijf mijlen van Crescentino ligt, heeft doen voorttrekken. Even zeer schijnt het echter, dat hij thans van de onmogelijkheid daarvan doordrongen is, daar hij Trino weder heelt doen ver laten en het leger naar Vercclli terugtrekken. Maarschalk Baraguay d'Ililliers heeft tot het eerste le gercorps de volgende dagorder gerigl In 1796 en 1800 behaalde het Fransche leger, onder be vel van generaal Bonaparte, roemvolle overwinningen in Italië op dezelfde vijanden, die wij thans te bestrijden hebben; ver schillende brigades verwierven er de bijnamen van de ver schrikkelijke of de onoverwinnelijke, welke ieder uwer door zijn moed, zijne volharding in den strijd, zijne krijgstucht zal trachten voor zijne vaan te verwerven." Soldaten, vertrouwt op mijeven als ik op u vertrouw; laat ons toonen, Frankrijk en den keizer waardig te zijn, en dat men eens van ons herhale, hetgeen men van onze vade ren zeide, en dat de hoogste eer en roem in zich bevatte: Hij behoorde tot het leger van Italië!" Ten gevolge der verklaringen van Rusland en der in lichtingen van Frankrijk, hebben Engeland en Pruissen beslo ten, de onzijdigheid streng te handhaven, ten einde de oor log te localiseren. Men is van meeningx dat de Italiaansche oorlog van geen langen duur zal zijnwegens den geldelijken toestand der krijgvoerende partijen. De uitvinder der lucifers, de heer John Walker, is de zer dagen te Stockton in den ouderdom van 78 jaren overleden. Men zal zich een denkbeeld kunnen vormeu van de winsten, die deze uitvinding aan den heer Walker opleverde, als men weet, dat hij geruimen tijd 1 shilling en 6 peuce (90 cent) voor eene doos lucifers realiseerde. BEURSBER3GTEN; Amsterdam 10 Mei. Werk. Sch. 2) pc, 56J. 5 pc. 66). 4 pc. 87. Spanje. I j pc. 25). buitenl. 5 pc. 56. binnenl. 5 pc. oJj1,. Rusland. 5 pc. 98; 1816, 5 pc. 96j. 1829, 5 p. 78 j. Oostenrijk, metall. 5 pc. 55). amst. 5 pc. 52. natio nale 1854 5 pc. 59). metall. 2) pc. 20£.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2