SCHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP 8 Mei. Countess of Zetland, Howes, Seaham. The- odora Ifenriette, de Vries, Bordeaux. 9 Mei. Magnet (st.), Londen. Citizen (stdito. 2 Zusters, de Groot, dito. Stad Workum, Sten- ders dito. 3 Broeders, Kaspersma, dito. Rebecca Elisabeth, Dasson, Newc. Gouverneur v. Etvijck (st.J, Huil. Janus, Schongrun Memel* 10 Mei. Beerta Schuringa, Vegter, Alexandrië, 1. v. Falmouth.Allen, Dunn, Newc. Water Mellock, Sanderson, Sunderland. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 8 Mei George en Mary, Birch, Newc. Nor, Jesper- sen, dito. Craaf v. Rechteren (stHuil. Tolades, Deurell, Stockholm. 9 Mei. Ondine (stBord. Flambeau, Legonpel, Rouaan. Nor, Sevensen Frederikstad. 10 Mei Equator, Nieuwenhuis, Suriname. Eli- za, Visser, Suriname. MARKT BEHIGT EN- ROTTERDAM, 9 Mei. Tarwe met redelijken aanvoer op de lagere bui- tenlandsche berigten tot 73 o. per mud lager langzaam afgaande; puike witte Zeeuwsche f9.50 4 9.75; goede f9 a 9 25; mindere en gemeene f 8 a 8.50; jarige f9.50 4 10.25. Rogge 40 c, lager. Nieuwe Zeeuwsche f 6 a 6.30. Gerst 20 c. lager; puike winter en zomer f4.80 a 5; mindere f3.60 a 4.50. In veiling werden verkocht 25 last (101 104 f§) fijne Deenschef 111 a 125. Haver 10 c. lager, gewone voer- f3 a 3.90. Paardenboo- nen als voren f5.75 a 6.75. Boekweit f 10 lager; nieuwe Noord Brab. f 175, 180. Erwten prijshkl. bl. f7.50,9.50; gr. f7.50 a 11,50. SCHIEDAM, 10 Mei. Moutwijn f 13 Jenever flS.50; Amst. proef S0,75. ÖEME1TÖDE BURIG-TSIF. Iloe groot de liefhebberij is voor kaarten van hel oorlogs looueel in Opper Ilalie, dit bleek dezer dagen te Gotha, waar een enkele boekbandelaar 5000 bestellingen had gekregen op cene iu het licht verschenen kaart. Een groot gedeelte der stad Uddewalde in Zweden is door een brand vernield. De fransche regering laat in Engeland groole hoeveelheden gezou ten rund- en varkensvleesch opkoopen. De engelschc ves ting Gibralter zal nog aanmerkelijk versterkt worden. Het schijnt besloten te zijn, dat de handelstad Triest geëer biedigd en als onzijdige haven zal beschouwd worden. De keizerin van Frankrijk heeft onder de officierendie naar het toonecl des oorlogs vertrekken wonderniedailles uitgedeeld. Hel is hekenddat tegen zoodanig voorwerp iu den krimschen oorlog een vijandelijke kogel op de horst van generaal Bosquet is afgestuit. Hel eenige fransche blad, dat gedurende den oorlog in Oostenrijk zal worden toegelaten is 1'Uuivers. De groothertogin van Parma zal zich te Venelie vestigen. De grond in Lombardije is staalkundig ondermijnd. De fransche generaal Herhillon is benoemd tol opperbevelhebber van Genua. De Eerste Kamer heeft de voordragt van den heer Sloet lot het afkoopbaar stellen van het tiendregt met 29 tegen G stemmen verworpen. De fransche regering heeft een crediet van 90 milliocn verlangd voor hot leger. De oostenrijksche ambassade heeft Parijsde fransche Weencn verlaten. FEUILLETON. De keiszer en «le Schach Een russische officier, die zich sedert twintig jaren in den strijd tegen de kaukasischc bergvolken onderscheiden had, nam onlangs zijn ontslag, om naar zijne geboortestad Nowgorod terug te keerenen daar het overige zijner dagen in rust te slijten. Gedurende zijn langen diensttijd was hij nooit in de gelegenheid geweest den keizer persoonlijk te loeren kennen. Het was zijn vurigste wenscb daarom, den afgod van het russische volk te zien. In weerwil Tan zijur beperkte geldmiddelenneemt hij het besluit naar St. Petersburg te reizen en aan zijn verlangen te voldoen. Weldra was dit plan ten uitvoer gelegd. Vol verbazing had hij reeds eenige uren door de prachtige straten der stad rondgedwaaldtoen de in vallende duisternis hem aanmaande huiswaarts te teeren; doch den weg niet kennende, vraagt hij een langzaam naderend officier, hem teregt te willen helpen. wZijt gij vreemdeling?" vroeg deze hem minzaam «Vreemdeling, ja, en voor de eerste maal in St. Petersburg «Geef mij uw arm en sta mij toe, u naar uwe woning te vergezellen." Dit aanbod werd natuurlijk dankbaar aangenomen, en in een druk gesprek wandelden de beide officieren arm in arm de straat langs. In den loop van hun onderhoud verhaalde onze officier wijdloopig, wat de reden van zijn bezoek te St. Petersburg was, en sloot zijn;verhaal met: en ik zou waar schijnlijk nooit in St. Petersburg gekomen zijn, had de wensch, dien ik zoo lang gekoesterd heb, om den keizer te zien, mij niet aangedreven. »Nu," sprak de andere, het doet mij genoegen, dat het in mijne magt staat uw wensch dadelijk te kunnen bevredigenik zelf ben de keizer van Rusland 1" «Zoo, hervatte de andere," in de gedachte, dat zijn medgezel hem iet» wilde wijs maken, «zoo, dat doet mij genoegen. Ik ben schach van Perzie." Voor het logement van den officier gekomen, neemt hij, die zeide ds keizer te zijn, afscheid met de woorden: «Wil de schach van Perzie mij de eer aandoen, morgen bij mij te komen ontbijten? Gij hebt slechts aar de wacht van het winterpaleis naar den officier te vragendie u gisteren naar Wasili-Ostrow vergezelde, en men zal u bij mij brengen »De keizer aller Russen is wel zeer goedik kan niet nalaten van uw» uitnoodiging gebruik te maken Den volgenden morgen begaf zich de voorgewende schacli van PerziS wel gemoed'naar het winterpaleis, en de gedachte, dat zijn medgezel van gis teren misschien werkelijk de keizer kon zijn was nog verre van hem; hij hield hem voor een officier van hoogen rangdie in het paleis eemgen post bekleedde doch hij hoopte, dat deze althans in de gelegenheid zou zijn, hem den keizer te doen zien, en dit had hem voornamelijk bewogen de uitnoo diging aan te nemen. Hij volgde de hem gegeven order en werd onmiddelijk bet paleis binnengebragt. Onverwachts worden twee vleugeldeuren geopend en de schach van perzië treed een vertrek binnen, waar de keizer op zijn troon zit, omringd door eenige rijksgenooten. Men kan zich de onsteltenis van den officier voorstellen. Nooit had hij zich tegenover de ruwe bergzonen van den Kaukasus zoo weinig op zijn gemak gevoeldals hier tegenover den vorst, dien hij herkende als denzelfden persoon, met wien hij gisteren ge wandeld had. «Vergeef het mij," Uwe Majesteit 1" bragt hij stamelend uit, terwijl bij voor den troon nederknielde. «Ik heb u niets te vergeven hernam lagchende de keizer; «het doet mij genoegen, dat gij woord gehouden hebt; het ontbijt wacht ons." Door deze vriendelijke woorden oen weinig tot bedaardheid gekomen volg de de schach den keizer naar een ander vertrek, waareene kleine tafel voor

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3