Zomerdienst, ADTSB.TS1TTIE1T.- K. ZAAL Tuinman, C. VAN DER HAAGEiAL Aanvang nemende, den 15 Mei 1859. Wordt gevraagd: STEENDRUKKERIJ „DE NOORD HOLLAND." drie personen gedekt was. Weinige oogenbiikken later trad de keizerin bin nen aan wien Alexander zijnen gast, als den schach van Perzië, voorstel de, met wien hij gisteren kennis gemaakt had. Men nam plaats. Twee volle uren verliepen onder het eten en het voeren van aangename gesprekken. Bij het afscheid schonk de keizer hem, als vergoeding voor de gemaakte reiskos ten, eene aanzienlijke som gelds. Meer dan gelukkig keerde onze vriend eemge dagen later naar Nowgorod terug, waar hij nu nog in stille afzonde ring leeft, en met jeugdig vuur van het ontbijt spreekt, dat hij bij keizer Alexander in hat winterpaleis te St- Petersburg heeft gebruikt. Gertrouwd Zijpe Mei 1839. B. SWETS Az. van Hardinxveld en P. LAN SER. Bij dezen bedanken wij hartelijk allendie ons zoo veel deden toekomen, waardoor wij oris Gouden Huwelijksfeestzonder dat er iets ontbrakzoo hoogst genoegelijk met onze kinderen mogten vieren. ROELOF TEtt BEEK, L. van DE WOUDE. Middenstraat aan den Helder, No. 258, heeft te koop eenige BIGGEN, MELKGEITEN, KIPPEN enz. Herinnert bij deze, dat hij hem eene aanzienlijke partij nieuwe zo mer- en herfst- TUINZADEN voorhanden zijnwaarvan de SLA- en SNIJBOONEN tot buitengewoon lagen prijs worden aangeboden. Beveelt zich in ieders gunst en recommandatie. Men is van meening, om op Dingsdag den 17 Mei 1859, des voormiddags ten 10 ure, op het erf van de Weduwe C. VENNIK, aan het Nieuwediep gemeente Helder bij Weltevreden in het openbaarom kontant geldte verkoopen Eene Chiffonnièrre, Secretaire, BloementafelKlokje, Kagcbel met Pijpen en IJzeren Haardstel, Tafels, StoelenSpiegelsSchilderijen een Mahonijhouten Theestoof met Koperen Ketel en dito KomfoorTafel- Lampen SchelpenKoper-, Tin-, Blik-, IJzer-, Glas- en AardewerkMans- en VrouwenkleederenKinder goed, Linnen- en Tafelgoed, Veêren Bed, Peluw, Kussens, Dekens en Beddegoed; gemaakt Goud- en Zilverwerk en hetgeen meer te koop zal worden aangeboden. Alles daags vóór de verkooping te zien. Zoolang de voorraad strekt zullendes Dingsdags en Vrijdags, de COKES aan de Heldersche Gasfabriek afgeleverd worden legen den ver minderden prijs van zestig centen per mud ofa2Ned. fi*. Helder, 4 Mei 1859. Mr. Cii. BOSCH REITZ. VAN Van HAARLEM Van ALKMAAR: 's Morgens ten 11 urena aankomst der Stoomboot van het Nieuwediep, in corres pondentie met de spoortrei nen naar Amsterdam en Rotterdam. 's Namiddags ten 2^ uur na de aankomst der spoor treinen van Amsterdam en Rotterdamin correspon dentie met de stoomboot en ijzeren barge naar het Nieuwediep. Mevrouw TAYLOR BRUIJN verlangt ten spoe digste eene knappe DIENSTBODE, goed kun nende koken en met de wasch omgaan. eene MEID die met de wasch kan omgaan. Adres bij J. NOBBES aan den Helder. De ondergeleekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-couranten circulaires, kwitantiëu assignaliën wissels, adres- en visitekaartjes, rouw- en trouwbrieveneliquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 11 Mei 1859. IIERMs, COSTER ZOON. NIEUWEDIEP BIJ G. BAKKER Bz.— GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4