M 39. 1IËLDËRSCIIE en MEliWEDIEPER (iOlRAM. WILLEMSLUIS. AANBESTEDING. 1TIB IIW S T IJ D X 1T O- 3 11. itt tn Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuioediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»t.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIES worden aangenomeu tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor icderen regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. De Commissaris des Konings in de Proviucie Noord- Hollandberigt aan de belanghebbenden, dat de kleine doorvaart van de Willemsluis op het Noord-Hollandsch Kanaal te beginnen met Dingsdag den 16den dezer lijde lijk zal worden gesloten zoodat alle schepen gedurende eenigen tijd door de groote opening der sluis zullen moe ten worden geschut. Haarlem, den 10den Mei 1859. De Commissaris des Konings voornoemd, BOREEL. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zullen, op Vrijdag den 20 Mei 1859 des namiddags ten één ure, aan het Raadhuis der gemeente, in het open baar, alleen hij inschrijving, aanbesteden: Het dagelijlcsch onderhoud en uitvoeren van eenige herstellingen en vernieuwingen aan de gemeente-gebouwen enz., met bij levering van materialen. Het bestek dezer aanbesteding ligt acht dagen te voren, ter lezing aan de Secretarie der gemeentezullende drie dagen vóór de bestedingop Dingsdag den 17 dezerdes voormiddags ten 9 ure, aanwijzing in loco gedaan wor den en inmiddels nadere inlichtingen bij den Gemeente- Opzigler te bekomen zijn. Helder den 9 Mei 1859. STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERI1EYSecretaris. HELDER en N1EUWEDIEP, 14 Mei 1859. In de zitting van den gemeenteraad op jl. Dingsdag waren al de leden tegenwoordig. De Burgemeester opende de vergadering en de aanleekenin- gen van hel verhandelde in de vorige bijeenkomst werden ge lezen en goedgekeurd. Op voorstel van het dagelijksch bestuur en de commissie voor de onderhoudswerken, werd het maken van eenc houten ophaalbrug over hel Heldersche Kanaalwaarvan de openbare aanbesteding op den 6den dezer maand heeft plaats gehad aan den minsten inschrijver P. Dekker alhier, gegund voor de som van ƒ7957. Voor de regeling der geldelijke aangelegenheden van de ge meente over het jaar 1858 werd, onder nadere goedkeuring van Heercn Gedeputeerde Staten dezer provincie, magtiging verleend tol de afschrijving ccner som van /"120G.0G uit den post van onvoorziene uitgaven en overschrijving dier som op verschillende artikelen van uitgaaf. Door hel dagelijksch bestuur werd kennis gegeven, dal de openbare verkooping van 21 perceelen in de zoogenaamde Nieuwslad den 7dczer gehouden, heeft opgebragt de som van /•4970. Na de inedcdceling van ccnige ingekomen stukken, waar van de behandeling tol eenc volgende zitting werd verdaagd werd de vergadering gesloten. Voor de keuze van een lid der Staten van Noordholland in het kiesdistrict Helder, op den 10 Mei 1859, zijn uitge- bragt 11G stemmen. Van onwaarde verklaard 5. Alzoo geldig 115. Van dit getal zijn uitgebragt op de heercn A. Swaan 84; C. Bakker Bz. 18 Mr. P. A. de Lange 5 P. Keijzer Sz. 5; Mr. J. van Hengel 2 en 5 andere personen elk 1 sleur/ zoodat de beer A. Swaanaftredend lid, is herkozen. A.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1