Als een staaltjedat men op bejaarden leeftijd nog trouwlustig van harte kan zijn, dient, dat in de gemeente Schagerbrug den 7den Mei jl. een paar door den echt verbon den is, dat te zamen 142 jaren telt, namelijk de bruidegom 70 en het bruidje 72 jaren. De nederlandsche bark Australië, kapt. Jansen 2 dezer van Shields mei steenkolen naar Gadis en Batavia ver trokken, is in den nacht van 5 dezer, op liet Schipwash Sand totaal verongelukt, en het volk vermoedelijk daarbij omgekomen. De groole boot en giek zijn 't onderste boven drijvende gevonden, alsmede in de nabijheid verscheidene dikke russische mutsen, zooals de matrozen dragen. Een gedeelte van het schip is in het zand blijven zitten doch het achterschip alhier binnenge sleept. Nog zijn alhier aangebragl de bocgspruit, kluiverboom en een zeil, benevens verscheidene artikelen die tol het schip behoord hebben onder anderen twee documentengedateerd 'sGravenhage, Febr. 1859waarbij de Militaire Willemsorde 4de kl. wordt toegekend aan den luit. R. J. A. Bonricius en twee in het Hollandsch gedrukte boekwerken, Jl. Donderdag werd te Breda een pas geboren kind, aan eenen steen gebonden, uit het water opgehaald. De policie doet ijverig onderzoek, doch heeft de ontaarde moeder nog niet kunnen uitvinden. Men twijfelt echter geenszins of de policie zal in hare nasporingen wel naar wensch slagen. Men meldt uit Zalt-Boeme! 9 Mei. Gisteren, in den laten avond, had op den weg lusschen de gemeenten Hurwenen en Driel een zeer treurig voorval plaats. De heer B. d. K., te Driel woonachtigreed met zijn rijtuig naar buis. Door een of ander toeval werd het paard schichtig en stortte met het rijtuig, in hetwelk gemelde heer, benevens een meisje oud 14 en een jongeling oud 16 jaren, gezeten waren, van den dijk. Beide laatstgenoemden geraakten onder het rijtuig. De jongeling is ten gevolge der bekomen zware kneuzingen weinig lijds daarna overledenterwijl het meisje zoo ernstig is gewond dat men voor het behoud van haar leven vreest. Naar men verneemt, is er Ie Texel een rekest ter lee- kening in omloop, tot het verkrijgen van bekken op den steilcn havendijk aldaar. Een jong nedcrlandsch toondichter, E. de Harto/jheeft Ie Parijs in de Salie Herz eenige zijner werken ten gehoore gebragt; de gehcelc muziekaie wereld was er vertegenwoordigd, en de avond mogllcn volle eenen uitnemend muziekalen heelen. Men wil weten, dat Pruissen aan de duitsche staten van den tweeden rang eene vertrouwelijke circulaire heeft gcrigt, om hun eene absolute onzijdigheid aan te bevelendaar het afwijken van dien maatregel eene ontbinding van den duilschen bond zou ten gevolge hebben. Door het ministerie van oorlog in België zijn alle maat regelen genomenom op een gegeven oogenblik al de klassen onder de vaandels te roepenen aldus te toevallen af te weren welke zonden kunnen ontstaan. In 48 uren lijds zou het effectief des legers op 80 a 100 duizend man kunnen gebragt worden. Met dit doel zijn aan alle stations-chefs van bet land bevelen gezonden. De keizer van Frankrijk heeft, bij het aanvaarden van hel opperbevel over het itaiiaansche leger, de volgende dagor der uitgevaardigd: «Dappere soldaten! Ik stel mij aan uwe spits, om u tot eenen kampstrijd aan te voeren, waarbij bet geldt een edel volk tegen zijne onderdrukkers te verdedigen. Zal hel hierbij nog noodig wezen u aan te moedigen op eenen bodem, waar elke schrede u aan eene overwinning herinnert; hier Marengo, ginds Lodi, daar RivoliDraagt slechts zorg de krijgstucht te bewarenen laat u door gecne edele driften vervoerenbuiten de gelederen te kampen. Nog altijd zijn de fransche bajonnetten de vrecsclijkste aller wapenen. Veel verwacht het vaderland van u, het rekent er op, dat gij u der itaiiaansche armee, Napoleons oudere zuster, zult waar dig betoonen." Bij Verona heeft op den spoorweg een vreeselijk ongeluk plaats gehad; een convooi met militairen is tegen ammunilie- wagens geslootcn, waardoor eene uitbarsting plaats had en vele wagens in dc lucht vlogen. 25 manschappen werden daarbij ge dood en 124 gewond. De fransche troependie te Piémonl aankomenworden met de grootste geestdrift ontvangen. In dc koffijhuizen maakt men zich er eene eer uit, hun iets te kunnen aanbieden. On langs wilde een fransen soldaat een glaasje cognac betalendat hij gedronken had, doch de kastelein weigerde dit, met dc woorden: »Gij zult daarvoor een Oostenrijker uit mijn naam doodschieten". «Geef mij dan nog maar een glas, dan schiet ik er twee dood". Een dagblad van Kamerijk meldt het volgende: Voor eenige dagen heeft een onderzoek plaats gehad in de gemeente Fontaine-au-Give, naar loleüngen, die wegens doof heid gereclameerd hadden. Zij waren alle twee doof, maar het aardigst van dit onder zoek is dat de beide jongelingen wagenmakers zijn en in twee verschillende huizen arbeiden. De twee jongelingen werken voor twee bazen, die mede doof zijn. Men zegtdal keizer Napoleon thans uitvoerder is geworden van den uitersten wil van Orsinimen zal zich herinneren, dal Orsini den 11 Februarij 1858 een brief aan den keizer schreef, die den 25 door den advocaat Jules Favre voor bet hof van assises voorgelezen werd. Orsini bezwoer den keizer, aan Italië de onafhankelijkheid terug te geven, welke het in 1849 verloren had door de schuld der Franschen. «Vorst", zoo luidde een zinsnede in dien brief, «gij, die er roem op draagt uit den schoot des volks voor te komenhef dc vlag der nationaliteit op, die uw dappere voorganger her steld heeft; duld niet dat Italië, zoo schoon, zoo edel, zoo ongelukkig, altijd ten prooi zij aan de kinderen van het Noor den, die het verworgen. Laat u niet misleiden door de hui-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2