diefachtige betoogen van Oostenrijkvorst dc wortels van uwe inagt liggen in den revolutionairen grond. Wees sterlc genoeg om de onafhankelijkheid en de vrijheid te verzekerencn zij zullen u onkwetsbaar maken Orsini verlangde nietdat Frankrijk zijn bloed zou storten voor Italië; bij verzocht alleen, dat het niet toelaten zou, dat Duitschland Oostenrijk kwam ondersteunen in de worste ling die welhaast zou aanvangen. Men ziel hetNapoleon gaat verder, dan Orsini het wenschte. BURGERLIJKE STA NB. Van 7 14 Mei 1859. GEHUWD: S. Takes en A. A. Boots. D. SI. van Rijn en C. Depen- dener. BEVALLENSI. Bosch geb. Zutt Z. SI. van Dricl geb. van 't Ilert Z. J. A. Lohmeijer geb. Langkemper Z SI. Steeman geb. Kos Z. J. Vroone geb. Keizer Z. N. Walkeuter geb. de Vries Z. S. Smit geb. Wilner D. A. Spruit geb. Krijnen D. T. de Haas geb. Houtting D. A. van Doorn geb. Gnedraad Z. Levenloos aangegeven 3. OVERLEDEN: A. Boesma 39 j. G Koning 18 m. J. F. Maas G. Smit 47 j. G Groeneveld 64 j. W Daalder 2 m. SCHEEF 3 T IJBIN6E N- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 11 Mei. Jolin en Mary, Hedley, Sunderl. Tartar, Shut- ton, dito. Anna Wilhelmine, Torgensen, Frederikstad Penelope, Olscn. Drammen. Activ, Hendriksen, Osteriesör. 12 Mei. Anna, Hoekstra, Londen. Lion (st.), dito. Margrietha Elisa, de Vries, Londen. Ca- hanne Maria Behrman, Londen. Heiko Prins, Prins, Dantzig. Wende Dick, Spiegelberg. Dantzig. Margaretha, Lourensen, Denemarken. Odin, Trap, Drammen,Fortuna, HorlandCristiania. Skonut Fnden, Back, Elbo. 13 Mei. Bemin, Grafthuis, Samarang.Bosphorus, Kruissinga, Batavia. Tombuctoo, Applijard, Newc. Graaf van Rechteren, Voet, Huil Minister Thorbecke, Nepperns, dito. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 11 Mei. Magnet, (st.), Londen Utility, Raed, Newc, Robert, Schluck, dito Charles Henri, Scott, Sunderland. Goldhoorn, Pot, Arohangel Orion, Slrack, Archang. Rijleleman, Wedel Jarlsberg. Frederikstad. Frederikke, Dahm; Ellida Bolvig; Forenigen, Baaren; Au- kathor, Mörck allen Drammen. 12 Mei. Damiëtte, Dijker. Alexandrie E. De Stad Workum, Stenders. Zeldenrust, Lohman Newc. 13 Mei, Wilhelmina Frederika, Beekhuis, Ancona. Maijor, Atkinson, Newc. Gouverneur van Ewijck Zeijlstra, Huil. BEURSBERZGTEN; Amsterdam 15 Mei. Werk. Seh. 2 j pc. 5715 pc. 68j. 4 pc. 89|. Spanje. pc. 25'|. builenl. 5 pc. 5G|. binnenl. 5pc. 54£. Rusland. 5 pc. 99»; 1816, 5 pc. 98£. 1829, 5 p. 79£. Oostenrijk, melall. 5 pc. 57x|. amst. 54£ pc. 5. nalio- uaie 1854 5 pc. 40r|. melall. 2£ pc. 21. ©EMEXfSDE BEBJÖTEN. ïu Engeland is ceue dame overleden len gevolge van over matige blijdschap, welke zij ondervond over de verkiezing van haren neef lol lid van liet parlement. De gieterijen te Wool- wicb leveren dagelijks 20000 kogels van 68 pond, behalve nog vele andere van minder gewigt. De keizer van Oostenrijk heeft vercheidene uren bij den grijzen prins Mettcrnich doorge- bragl. Te Frankfort heeft zich een daincscoinmité gevormd tot liet maken van pluksel en verbanden voor de oostenrijksche armee. Z. M. heeft een aantal gevangenen wegens goed gedrag, ontslag of afslag van straftijd geschonken. De min. van finanliën heefd bepaald, dal de 259ste staatsloterij zal bestaan uit 20000 loten10000 prijzen en 2 premiën. Jbr. Salvador is, naar men zegt, voornemens de zaak der vrijheid in Italië met liet zwaard te helpen steunen. De engelsche troonsopvolgerdie zich ecuigen tijd te Rome ophield, is naar Engeland terug geroepen. Een groot aantal jongelieden uit Rome begeeft zich naar Sardinië om voor de vrijheid van hun vaderland de wapens aantegorden. De groote natuuronder zoeker Alexander von Humbob.lt is den weg gegaan van alle natuuronderzoekers. Een groot gedeelte van bet garnizoen van Como in Lombardije is tot den vijand ovcrgeloopen. ADTSSITSXTTSSIT. Bevallen van eene DOCHTERmijne geliefde Echt- genoote M J. F. QUANT. T. L. KOORN. Alkmaar 10 Mei 1859. *,f Na een smartelijk lijden van drie weken, overleed heden in den ouderdom van 40 jaren en 8 maanden, mijne hartelijk geliefde Echtgenoote E. O BROEK- HOFF, diep betreurd door mij cn hare verdere betrekkingen. Slechts weinige dagen mogt zij haar eeuig Kind overleven. Willemsoord 15 Mei 1859. J. S. SPANJAARD. Heden voormiddag len 9 ure ontsliep zacht en kalm onze geliefde Zuster GUURTJE GROENEVELD, in den ouderdom van 64 jaren. Wat wij in de dierbare overledene verliezen, zullen zij het best beseffen, die de ontslapene in haar leven gekend hebben. Helder 1! Mei 1859. ARNOLDUS GROENEVELD AAGJE GROENEVELD. J. KOi\ING, heeft op nieuw ontvangen een partijtje Malaga druiven, gerookte Elft en Winlerzalm, Edinhurger Pole Ale en mild Ale, Sweet Ale en London Porter. Alle 1ste kwa liteit h 6o ct per fl.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3