AANBESTEDING. BEKENDMAKING. ir i b u w t i j d i it a ar. lijn. Wij spreken hier nog niet eens van de zware branding, die er op dien zeebreker en de zijdammcnj welke de haven formeren zullen, staan zal, en waardoor het sturen van het schip al zeer moeijelijk zal worden. Gelukkig dat er voor Amsterdam om der zee meer nabij te komen, (waaraan zoo men meent behoefte bestaat,) betereen positiver hulpmiddelen voor de hand liggen. Zij zijn do vetbreeding en uitdieping van het Groot-Noord- hollandsch kanaalof het daarstellen van een spoorweg in verband met den Rhijnspoorweg,en waarom niet beiden? Daarmede zou Amsterdam voor goed geholpen zijn en meer en meer zich hot bezit kunnen benuttigen van eene der schoonste en veiligste havens van Europa. Do voordeelen dier haven, zelfs in het wintergetijde, zijn in der tijd in het breede uiteengezet in het zaakrijk en doorkneed adres van het bestuur dezer gemeente aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal, in zake het daarstellen van een spoorweg op Amsterdam. De kosten van deze werken van af dezelver aanvang tot aan hunne voltooijing te berekenen is in de magt van deskundigen. Zij zullen blijvende waarde hebben voor Amsterdam en alzoo voor het Vaderland. Daartoe overtegaanhoe eerder hoe beter, acht ik het waarachtig belang der hoofdstad te zijn. Hiertoe kan en mag 's lands re gering medewerken, en, (ik geloof het met eenigen grond) zij zal er eerder toe geneigd zijn dan om hare medewerking te verleenen aan het plan van Wtjk aan Zee. Ik leg de prn neder en heb over deze onderwerpen de laatste regels ge- schrever Mijn besluit, om er niet op terug te komen, staat vast. De be slissing, of de waarheid in dezen aan de zijde van andersdenkenden dan wel aan de mijne is, stel ik; onbeschroomd den tijd in handen. Met een van Amstels edelste burgers, den Edel Achtbaren Heer J. H. Cordes, lid van Gedeputeerde Staten der provincie Noordholland, die met kennis van zaken, en gerugsteund door de wetenschap van mannen, wier oordeel in deze te verwerpen gevaarlijk voor Amsterdam kan worden, roep ik het der Hoofd stad met warme belangstelling in haar lot toe Bemin, eev gij begint" Nieuwediep April 18 59. 0|> Donderdag den Susten Mei 1859, des namiddags ten italf drie ure, zal, aan het lokaal van het Provinciaal Besluur van Noord Holland te Haarlembij enkele inschrijving worden aanbesteed 1o. het planten van slroo en helm en het stellen van ricl- schutlingen op en jn de duinen van het eiland Texel en van den vasten wal van Noord-Hollandin den zomer en in den herfst van 1859 en de lente van 1860, in drie perceelen; om trent welk werk nadere inlichtingen te verkrijgen zijn bij den Ingenieur van den waterstaat te Alkmaar en bij de Provinciale opzigters van den waterstaat te Alkmaar en aan den Helder-, 2o, het verrigten van eenige onderhoudswerken aan den Pro vincialen Zeedijk lusschen Naarden en Muider bergwaarom trent, op aanvrage, aanwijzing in loco zal worden gegevendoor den opzigter P. Verschuur ie Muiden, bijwicn, even als bij den Ingenieur van den waterstaat du Cellide Muller te Am sterdam, nadere inlichtingen zijn te verkrijgen; 5o. het doen van baggerwerken in het Noorder Spaarne en in het IJ voor Spaarndamen het verrigten van eenige werk zaamheden aan den rijzen dam tegenover dat dorp. Op Zatur- dag den 21slen Mei, des morgens ten 10 ure, zullen deze werken in loco, te Spaarndam te beginnen, worden aangewe zen. Bij den Ingenieur van den waterstaat du Celliée Muller te Amsterdam, zijn inmiddels nadere inlichtingen te bekomen 4o. het onderhoud der haven beoosten hel Oude Schild op Texel lot den lsten Mei 1862; ten aanzien waarvan nadere inlichtingen verkregen kunnen worden bij den Ingenieur van den waterstaat te Alkmaar en bij den Provincialen opzigter van den waterstaat aan den Helder. Door laatstgenoemden zal de aan wijzing in loco worden gedaan op Zaturdag den 21sten Mei. De bestekken kan men zich, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, verschaffen aan de Provinciale Griffie van Noord- IIolland, te Haarlemaan het bureau van buitenlandsche paspoorten, te Amsterdam-, en bij de Provinciale opzigters van den waterstaat te Alkmaar en den Helder. De BURGEMEESTER der gemeente Helder, brengt ter openbare kennis, dat dezer dagen proeven zullen genomen wor den om uit het geschut, geplaatst op de kuslbatlerij Kaap- li o o f d alhierzonder scherp te vuren op het voorbij sloomeod oefen ings-escader. Men wordt gewaarschuwd, gedurende die oefeningen zich niet onder bet bereik van het geschut te begeven, Helder den 17 Mei 859De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP, 18 Mei 1859. Door de Nederlandsche Ilandel-Maalschappij zijn 50 sche pen bevracht, als: Voor Amsterdam 15. Voor Rotterdam 11. Voor Dordrecht 1. Voor Middelburg 4. Voor Schiedam 1. Z. M. heeft de offic. v.gez. der 1ste kl. bij de ned. ma rine, J. P. Terbeekop zijn verzoek, en F. L. G. Salbaeh met 1°. Junij op pensioen gesteld. Voor de aanstaande reces der T.K. zullen de wets ontwerpen betrekkelijk het zaïnenblijven der liglingcn van 1856 en 1857 nog worden behandeldhet rapport der sectiën daaromtrent word eerstdaags te gemoet gezien. Men verzekertdal de meerder, heid der leden zich tegen het ontwerp heeft verklaard. ADTSnTSlTTISlT. 25 Jarige Echtvereeniging van J. A. DIJKER en M. C. BURGERS. Nieuwediep 18 Mei 1859. cr^o 9^

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3