M A IR E U 19 ZEIL- Elf U0IÜVEREEN1GING. DILIGENCE- MUNITIE BROOD, Verandering van dienst. TWEE GRASMAAUERS Zomerdienst. C. VAN DER HAAGEN. Aanvang nemende, den 15 Mei 1859. Na een smartelijk lijden van drie wekenoverleed heden in den ouderdom van 40 jaren en 8 maanden mijne hartelijk geliefde Echtgenoote E. C. BROEK- 1IOFF, diep betreurd door mij en hare verdere betrekkingen. Slechts weinige dagen mogt zij haar eenig Kind overleven. Willemsoord 15 Mei 1859. J. S. SPANJAARD. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Ma rine zal op Maandag den 50 Mei 1859des voormid dags ten 12 ure, bij inschrijving worden aanbesteed, de levering van het benoodigde ten dienste der Equipagien van Z. M. schepen en vaartui gen van Oorlogter reede Texel en in het Nieuwediep van en met 1 Julij tot en met den 51 December 1859. De billetten van inschrijving zullen vóór of op den bepaalden dag, des morgens vóór 12 ure, vrachtvrij be- hooren bezorgd te wordenter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord. De bedoelde biljetten moeten duidelijk bevatten, de prijs in schrijfletters waarvoor gegadigden genegen zijn, voornoemde levering, op de bij het bestek van aanbe steding omschreven voorwaarden bij de Honderd Neder landsche Pondenaantenemenzullende bij die biljetten tevens moeten worden opgegeven de namen en voorna men als ook de woonplaats der Inschrijvers en van hunne borgen. Geene andere biljetten van inschrijving zullen ter me dedinging worden toegelaten, dan die op gezegeld papier zullen zijn geschreven, door de inschijvers onderteekend, geene bijconditiën bevatten en zonder doorhalingen of schriftdelging zijn; zullende ten dageen ure voorschreven die biljetten in tegenwoordigheid der gegadigden geopend worden en voorloopige toewijzing aan den minsten inschrij ver geschieden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding (de Zondagen uitgezonderd) van 10 ure des morgens tot 2 ure des namiddags, voor gegadigden ter lezing bij de Secretarie van de Directie der Marine voornoemd. Willemsoord De Directeur en Kommandant der Marine den 18 Mei 1859. D. BIJL de VROE. Algemeene Vergadering op Zaturdag den 21 sten Mei 1859, des avonds ten 71 ure, in het lokaal Tivoli te Helder. Wordende Heeren Leden tot eene zoo mogelijk algemeene opkomst uitgenoodigd. Helder 18 Mei 1859. Er wordt ten spoedigste eene HUISHOUD STER verlangdom ook somwijlen in het Buffet te kunnen ageren. Adres bij den Uitgever dezer. Het houten SCHUITJE, Schipper G. BAKKER, zal voortaan, beginnende Zondag 22 Mei, des avonds om half tien ure van den Helder vertrekken. bekwaam tot alle BOERENWERK, bieden zich aan. Adres met franco brieven onder letter V, bij den Boekhandelaar W. J. THIEME te Zuip hen. YAN Van HAARLEM Van ALKMAAR: 's Morgens ten 11 urena aankomst der Stoomboot van het Nieuwediep, in corres pondentie met de spoortrei nen naar Amsterdam en Rotterdam. 's Namiddags ten uur, na de aankomst der spoor treinen van Amsterdam en Rotterdamin correspon dentie met de stoomboot en ijzeren barge naar het Nieuwediep. Alsmede de wagen van S. NIJMAN, op Maandag Woensdag en Vrijdag van Alkmaar, 's morgens ten 51 uur, in correspondentie met de eerste spoortreinen van Haarlem, 's namiddags te G uurna aankomst der spoortreinen. NIEUWEDIEP BIJ G. BAKKER Bz.— GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4