JU 41. HELDERSCHE en 1859. KIEBWEDIEPER COERANT. AANBESTEDING. 22 M E I. 1TI m TT W a T IJ D X IT O- IT. v^lsen Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieutcediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.S0 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG ADVERTENTlliN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG, Op Donderdag den 26slen Mei 1859, des namiddags len half drie ure, zal, aan het lokaal van het Provinciaal Bcsluur van ISoord-Holland te Haarlemhij enkele inschrijving worden aanbesteed 1o. het planten van slroo en helm en het stellen van riet- schuttingen op en in de duinen van het eiland Texel en van den vasten wal van Noord-Hollandin den zomer en in den herfst van 1859 en de lente van 1860, in drie perceelen; om trent welk werk nadere inlichtingen te verkrijgen zijn hij den Ingenieur van den waterstaat te Alkmaar en hij de Provinciale opzigters van den waterstaat te Alkmaar en aan den Helder] 2o. het verrigten van cenige onderhoudswerken aan den Pro vincialen Zeedijk lusschen Naarden cn Muiderbergwaarom trent, op aanvrage, aanwijzing in loco zal worden gegevendoor den opzigter P. Verschuur te Muiden, bijwien, even als hij den Ingenieur van den waterstaat du Cellie'e Muller te Am sterdam, nadere inlichtingen zijn te verkrijgen; 5o. het doen van baggerwerken in het Noorder Spaarnc en in het IJ voor Spaarndamen het verrigten van cenige werk zaamheden aan den rijzen dam tegenover dal dorp. Op Zatur- dag den 21sten Mei, des morgens ten 10 ure, zullen deze werken in loco, te Spaarndam te beginnenworden aangewe zen. Bij den Ingenieur van den waterstaat du Cellie'e Muller te Amsteidam, zijn inmiddels nadere inlichtingen te bekomen 4o. hel onderhoud der haven beoosten het Oude Schild op Texel tot den fsten Mei 1862; ten aanzien waarvan nadere inlichtingen verkregen kunnen worden bij den Ingenieur van den waterstaat te Alkmaar en bij den Provincialen opzigter van den waterstaat aan den Helder. Door laatstgenoemden zal de aan wijzing in loco worden gedaan op Zaturdag den 21slen Mei. De bestekken kan men zich, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, verschaffen aan de Provinciale Griffie van Noord- IIollandte Haarlemaan het bureau van buitenlandsche paspoorten te Amsterdam] cn bij de Provinciale opzigters van den waterstaat te Alkmaar en den Helder. HELDER en NIEUWEDIEP, 21 Mei 1859. Wij zijn zoo gelukkig in de kolommen dezer Courant Ihans eeue spookgeschiedenis te kunnen vermelden. Zulke ge vallen zijn in de verlichte 19de eeuw zoo zeldzaam geworden, dal men met regt prijs mag stellen op het voorregtom eens zoo iels aan het beschaafd publiek te mogen mededeelen. Men heeft wel eens gedachtdal de zoo zeer gevreesde spo ken meer bepaald de zoogenaamde achterbuurten met hun be zoek vereerden. Hel gevaldal zich dezer dagen alhier heeft voorgedaan heeft echter zonneklaar doen ziendal deze respee- table wezens ook op de Hoofdgracht geene vreemdelingen en zeer Koningsgezind zijn. Dat zij voor hun bezoek juist eene restauratie hadden uitgekozen bewijst wel ccnigzins voor hun nen goeden smaak. Sommige betweters evenwel beschouwen dit vereerend bezoek alleen uit een finanliëel oogpunt. Hoe dit ook zijhet is zeker, dat deze fraaije gebeurtenis er veel toe bijdraagt om over de duisterheid waarin wij tot nog toe, omtrent de spoken en hunne leefwijze en werkzaamheid ver keerden een helder licht te verspreiden. Naar wij vernemen, zullen de ministers van oorlog en marine, vergezeld van hunne adjudanten, en den inspecteur der artillerie, Jhr. Singendonckin den loop der volgende weck deze gemeente bezoeken. De 29ste verjaardag van II. K. H. prinses Hendrik der Nederlandengeboren prinses Amelia Maria da Gloria Augusta van Saksen Weimar, werd heden hier op de gebruikelijke wijze gevierd. De commissie, benoemd ter inspectie voor het kjminklijk 1 instituut der marine alhierheeft deze week vooruoemi^jasliluut

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1