en het wachtschip waarop de adelborsten hun verblijf houden geïnspecteerd, en later de lessen op hetzelve bijgewoond. De commissie heeft daarna deelgenomen aan het dinerhaar door den voorzitter, den vicc-admiiaal Bijl do Vroe, aangeboden. Aan boord van het ned. oorlogsfrrgat de Ru ij ter, overleed de vice-admiraal Bouriciusvoormalig kommandant en inspecteur der marine in Oost-Indie en adjudant van Z. M den Koning in buitengewone dienst, op zijne terugreis naar het vaderland. Naar men verneemt, zal de havenmeester bij het groot- uoord-hollandsch kanaal eerlang eervol uit deze betrekking wor den ontslagen en vervangen worden door den heer P. 31. Brutel dc la Rivièreluit. ter zee 1ste kl. titulair, thans werkzaam bij het koninklijk instituut voor de marine alhier. Z. M. heeft benoemd lot ontvanger der registratie en domeinen te Raalle den heer S. J. Hosangthans te Texel te Texel, den heer J. A. F. Lbaron van Heeckerenthans surnumerair. Men schrijft uit Arnhem, 16 Mei. Nadat gisteren och tend dc graaf de Chambord kleinzoon van koning Karei de Xde, pretendent der fransche kroon per spoortrein uit Duitsch land hier was aangekomen, en in het hotel dc Zon een déjeunc had gebruikt,- heeft Zijne Hoogheid de godsdienstoefening in de R. C. kerk op St. Walburgen bijgewoond. Zijne tegen woordigheid aldaar is voor de armen door eenc ruime gift niet onopgemerkt gebleven. Na den afloop der godsdienstoefening heeft Zijne Hoogheid zich begeven naar het koninklijk buiten verblijf Brombeek, aan de Velperslraalweg, en hetzelve in oogenschouw genomen. Naar men zegt, zoude de graaf de Chambord van zijn voornemen hebben doen'blijken dit buiten goed gedurende zijn verblijf hier te lande, te huren en zich aldaar met zijne- hofhouding te vestigen. De graaf de Cham bord woonde in Oostenrijk op het kasteel Tzonsdorf, doch ver laat dit land zoolang de oorlog legen Frankrijk niet is geëindigd. Officieel kan thans worden medegedeeld, dat Rusland, met het oog op de algcmcene europesche wapeningen, zijn leger op een geduchtcn voet van oorlog zal brengen. Het 1ste, 2de, 5de, ode en 6de legercorps zullen met de cavallerie en artillerie, die daarvan ecu deel uitmaken, onmid- dclijk op den voet van oorlog gebragt worden. Alle reserves zullen opgeroepen, en dc met onbepaald ver lof naar hunne haardsteden teruggezonden soldaten weder in active dienst geplaatst wordenzoodat zij binnen drie maanden krijgsvaardig kunnen zijn. SCHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP: 18 Mei Maxmiliaan, Schilt, Suriname. Concord, Ha- les, Ne wc. Minister Thorbecke, (st,). IIull. Jetskalina Wija, Doorn bosch, Dantzig. Eric, Faarvig, Frederikstad. 19 Mei. Lion, (st,). Londen. Sarah, Balls, Newc. Captain, Lamb, dito. Alma, Wood, Hartlepool. Lyna, Knudsen, Laurvich. Menkema, Oldenburger, Riga. 2 Gebroeders, Ilutman, Dantzig. 20 Mei. Graat y. Rechteren (st,). en Gouverneur v. Ewijck (st,) beiden Hult. Titan. Plant, CarditT. UITGEZEILD NIEUWEDIEP: 18 Mei. Maria Agnes, ten Brink, Batavia. Goede Bedoeling, Schaap, Triest. Magnet (st.) Londen Rebecca Elisabetb, Dawson, dito. Seraphine, Morgan, Sunderland Maria, Yollert Huil. Carolina, Kelilmann, Gothenburg. Activ, Hendriksen, Oaterrisoer. 19 Mei Henriette, van Loenen, Batavia. Eendragt, Fortuin, Londen. Jo- sep'n, Macdonald, Jersey Mont Carmel Aubert, CardilT. Margaretha, Meijer, Newc. 20 Mei Baroness, Limstrong, CardifT. Jolund, Knud sen, Moss. ADTSETSlTTillT. Ondertrouwd K. F. SIEWERS en A. VERMEULEN. Nieuwediep 19 Mei 1859. Ondertrouwd S. WALL IN en L KRUL. Nieuwediep 19 Mei 1859. Eenige kennisgeving. v Getrouwd Jb. METZELAAR met G van beu LAAN. Helder 19 Mei 1859. Heden overleed mijn geliefde Echtgenoot jb. STALMAN, in den ouderdom van circa 82 jaren M. STALMAN Helder 19 Mei 1859. geb. van DAALEN. Al degenen die iets verschuldigd zijn aan of te vorderen hebben van M. VENNIK echtgenoot van T. J. GEURTS, gelieven daarvan be- betaling of opgave te doen binnen 8 dagen ten kan tore van den Notaris Abr. P. de LANGE te Schoorldam SKs? De ondergeteekende maakt zijne geëerde begun stigers bekend dat hij van den 25 Meien eenige vol gende dagen wederom is uitgepakt in Tivoli met een schoone Coliectie bloeijcndc planten STAM- en STRUIK ROZEN en DALIA'S. Zich vleijende met een bezoek vereerd te zullen worden. J, K1ENHUIZE.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2