AMSTERDAM, BEZAAN, ALKMAAR, NIEUWE DIEP. PUBLIEKE VERKÖOPINGT "publieke verkooping VAN AMSTERDAM NAAR HET NIEUWEDIEP. VAN HET NIEUWEDIEP NAAR AMSTERDAM. VERMINDERDE VRACHTPRIJZEN. Gemaakte Kleederen RETOURBILLETTEN. geldig voor 30 dagen. De ondergeteekende heeft de eer te be- rigten dat hij zich in de Langestraat alhier gevestigd heeft als BROODBAKKER, en zijne affaire Maandag a. s. zal openen. Hij beveelt zich beleef delijk in de gunst zijner Plaatsgenootenbelovende door cene accurate bedieningzich het vertrouwen waardig te zullen maken. Helder 21 Mei 1859. Jb. METZELAAR. De ondergeteekende heeft de eer te berig- lendat hij zich aan den Kanaal weg1155, gevestigd heeft als MANUFACTUR1EK en zijne affaire heden geopend heeft. Hij beveelt zich beleefdelijk in de gunst zijner Plaatsgenootenbelovende door eene prompte en civiele bediening zich een ieders vertrouwen waardig te zullen maken. Nieuwe diep 21 Mei 1859. C. BOOM. op Maandag 6 Junij 1859, 's avonds 7 ure, in het lokaal Tivoli aan den Helderten overslaan van den Notaris W. J. ÏIIDDE BOK, van: TWEE HUIZEN onder een dak met daarbij be- hoorende ERVENslaande en gelegen in den Helder- schen Polder alhier, kadastraal bekend in Sectie A, No. 5687 en 5688 als groot 2 roe 20 el. Eigendom van C. L. van LOON. Nadere informatien ten kantore van den Notaris W. J. H1DDE BOK voormeld. op Woensdag 1 Junij 1859 des morgens te 10 ure, aan het huis, vroeger bewoond door H. SELDERBEEK, thans bewoond wordende door L. H. VR1ESLANDER nabij de Nieuwe brugaan het Nieuwediepvan eene aanzienlijke partij bestaande in Lakensche en Duffelsche JassenMon- kijekkers, Buizen, Broeken, Zijden en andere Ves ten RoodeBlaauwe en Witte Baaijen Hemden dito Onderbroeken BoezeroenenGekleurdStreepte en Witte Overhemden Zijden en andere Dassen en Zakdoeken. Voorts eenige BEDDEN, een aanzienlij ke partij WOLLEN DEKENS, alsmede eenig HUIS RAAD, als: Tafels, Stoelen, Kisten en Kasten, benevens diverse IJzeren Pottendito Ketels, Pannen, enz, enz. Daags te voren te zien. DAGELIJKSCIIE DIENST met de Snelvarende IJzeren Stoomraderjagtcn MERCUR1US en ZAANSTROOM No. 1 en 2aandoende de Gemeenten ZAANDAMKOOG a./d. ZAAN, ZAANDIJK en WORMERVEER. Van AMSTERDAM per Stoomjagt Mercohios.) ZOMERDIENST VAN 1 MAART TOT 31 OCTOBER. Dagel, van de Nieuwe Stads Herberg 's niorg. 7j 's avonds 5 ure. ZAANDAM 8i 6 ALKMAAR (Bierkade) 11 81 's Voorin. '11 f ure. sNaraid. 5j 6 Dagelijks v. dcKoopv. Binnenh. 'sNachtstcu 12 Alkmaar (Bierkade) 's Morg. 5| Zaandam 8 j De des nacht ten 12 ure van het Nieuwe Diep vertrek kende Stoomboot correspondeert op de Diligence van Alk maar naar IIaarlem'\ van den Heer JOH. VAN DER HAA GEN, in verband met de Eerste Treinen van den Iloll. IJzeren Spoorweg. Ie Kajuit. 2e Kajuit. Van Amsterd. naar het Nieuwcd. of omgek. Alkmaar f 2.50 1.55 f 1.50. 0.85. Alkmaar hetN. Diep 1.15 0.70. Van Amsterdam naar het N. Diep en terug Alkmaar \e Kajuit f J.25. 1.95. 2e Kajuit f 2.60. 1.20. Ten gevolge van bovenstaande Dienstregeling worden de IJZEREN BARGES lusschen Alkmaar en den Helder bui ten dienst gestelden wordt de Reis geheel met deSTOOM- JAGTEN gemaakt zonder Overladen te Alkmaar. Ten gerieve der passagiers zal een half uur vóór het vertrek der stoombooten een VIGELANT op het Weslplein aan den Helder gereed slaan, tegen betaling van 10 Ct. de persoon. Passagiers-goederen zwaarder dan 15 N. wordt men verzocht één uur voor de afvaart bij de be stellers A. BURGERS en J. ZITS te bezorgen, die zich tevens belasten met het aannemen der vrachtgoederen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3