KELDERSGDE MEUWEDiEPESt COURANT. M 42. DONDERDAG 26 M E I. ITIE TT W 3 IJ D X 1T G- 3 1T. V g tl ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Z o n d a g cn Donderdag door den Boekh. G. BAKKEK Iir., to Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal /"130 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor ieders» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP, 25 Mei 1859. Z. M. heeft gepensioneerd, op verzoek, ter zake van langdurige dienst, den majoor J. Burgers van hel 1e reg. vesting-artillerie, alhier in garnizoen en aan ZHEdg. verleend den rang van luiln. kolonel. Tevens is ter vervanging van genoemden hoofdofficier door Z. M. benoemd lol majoor den kapt, C. G. A. van Gorcum van het reg. veld-arliilerie. Volgens particulier bcrigt zijn Z. M. schepen Juno en Sindoro den 15deu April van Suriname vertrokken met bestemming naar Curacao; laatst bedoelde bodem zal na een kort verblijf te Curacao naar het vaderland retourneren. Verleden week is de jeugdige dienstmaagd des hccrcn V. te 's Hagc in het geheim verlost, hetwelk tot een geregleiijk onderzoek aanleiding gaf, daar het kind dood was. Hel onder zoek heeft doen blijken dat hetzelve dood was geboren. Voor eenige weken echter was bij den heer V. een munlbillct ver mist. Ecne andere dienstmaagd, in verdenking vallende, is daarop in verzekerde bewaring genomen, terwijl thans blijkt, dat de moeder van het dood ter wereld gekomen kind de dade- res is, zijnde de onschuldig bcvondene terstond ontslagen. Sedert acht dagen heeft zich te Leiden een bakker van elders gevestigddie daartoe scheen aangespoord door het le zen van eenige achtereenvolgende artikelen in de leidsche courant, waarbij werd aangetoond, dat sedert de afschaffing der broodzetting het brood door cenc bakkers-verecniging te hoog in prijs wordt gehouden. Dagelijks en op elk uur van den dag bevindt zich een schaar van begunstigers voor de nieuwe bakkerswoning, terwijl de aanzienlijke toevloed het heeft nood - zakelijk gemaakt het brood door een luik aan de straat af te geven. De prijs van zeer goed brood, dal het bepaalde ge- wigt houdt, is over het algemeen vijf cents per Ncd. pond uiinder dan bij andere bakkers, waarvan de mccstcn nu ook buitengewoon afslag geven. De regering heeft, zoo als men verneemt, een wetsont werp op de loodsdienst der zeeschepen ingediend, en een an der tot het verleencn van pensioen en onderstand aan de loodsen, hunne weduwen en kinderen. Bij het laatste wetsontwerp, worden de pensioenen en on derstanden, vroeger uit het loodsfonds gekwetengebragl ten laste van den Staat, en dat fonds opgenomen onder de ge amortiseerde schuld. Het kapitaal, op het 2b pCts. grootboek ingeschreven, bedraagt 1,022,000, en de rente daarvan 25,550. Thans waren oplo. Jauuarij 1859 aan 27 loods- schippcrs, 72 loodsen, 125 weduwen en 8 wcezen, een be drag van ruim ƒ55,000, aan pensioen en onderstand toege legd; de ƒ10,000 boven het renlcbedrag van hel fonds wer den tot nog toe ruim gevonden uit de percentsgewijze inhou ding der loodsgelden. De billijkheid vordert eenige verbete ring van hel pensioen; die dan ook bij het wetsontwerp is voorgedragen en de uitgaven zullen daardoor, als ook door de opheffing der stedelijke binnenloodsendie tot uitbreiding van het personeel bij de rijksloodsdienst leiden moetin hel ver volg wel de opgegeven som cenigzins overschrijden. Voor den zceloodsschipper is een cenigzins hooger pensioen voorgedragen dan voor den zccloods. De wet bevat 41 artikelen cn zal in werking treden tegelijk met die op de loodsdienst. De keizer van Frankrijk heeft de volgende beschikkingen genomen lederen avond moeten de koning van Sardinië en de opper bevelhebbers der verschillende legercorpsen aan Z. M. ecne naauwkeurige opgave inzenden van het aantal manschappen dat in ieder legercorps onder de wapenen is, cn een verslag van hetgeen is voorgevallen of hetgeen men aangaande de operatiën des vijands heeft vernomen. lederen dag, een half uur 1 het opgaan der zon, moeten de troepen zich wapenend/alsof

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1