zij aangevallen zouden worden, en zoodra de dag zal aange broken zijn en het zeker is, dat de vijand geeue aanvallende beweging doel, zullen zij de bivouakken betrekken. Dadelijk daarna zullen de koning en de bevelhebbers des keizers melden, hetgeen zij omtrent den vijand weten. De opperbevelhebbers zullen er slipt voor waken, dat de officieren geene overbodige bagage medevoeren. Het is ecu ieder, wie bet ook zij, ver boden eene groolc tent te hebben. De officieren zullen vertoeven in de woningen digt bij hunne soldaten; indien echter de troepen ver van bewoonde streken moeten kampe ren, zal bet hoofdkwartier tenten aan de officieren leveren. Ieder van hen moet zijn mantel zelf dragen en tevens voor een dag levensmiddelen, De achteloosheid van een geneesheer te Brussel heeft dezer dagen bijna den dood gekost aan ecu jeugdig meisje. Sedert geruimen tijd was zij lijdende en overleed eindelijk. Toen het lijk zou gekist worden, viel het der vrouw, die het wasschen en het doodskleed aantrekken zou, op, dal het zoo weinig had van de gewone lijkkleur, maar dat veeleer eene ge zonde kleur de wangen van het lijk bedekte. Zij liet een anderen geneesheer roepen, wien het gelukte, het schijndoode meisje tot het bewustzijn terug te roepen. Men verzekert dat de Lombardo-Venetianen van plan zijn, zich administratief aan Sardinië aan te sluiten, onder het op perbestuur van Viclor Emmanucl als conslitutionneel koning. Toscane echter verlangt alleen gedurende den oorlog het pro tectoraat van Sardinië, terwijl men het, aangaande de rege ringsvorm na den oorlognog niet eens is. De prins van Ca- rignan Eugènc van Savoye, neef van den koning van Sardinië zou echter veel kans hebben tot conslitutionneel koning geko zen te worden. In Limerslreet te Londeu is in een huis met zes verdie pingen, dat met olie, terpentijn, vernis, enz. gevuld was, brand uitgebarsten. Het gebouw is totaal afgebrand en ook onderscheidene belendende huizen in Fenchurchslreet hebben aanmerkelijke schade geleden. Een persoon heeft bij het on geval het leven verloren en onderscheidc anderen zijn in meerdere of mindere mate gekwetst. Een huisvader in Sardinië, die tweo maanden geleden dagelijks zijne tien kinderen aan tafel vereenigdc, heeft thans nog zijn jongste zoon alleen bij zich. Deze laatste is ontroost baaromdat men zijne diensten, uithoofde van zijne jeugd heeft geweigerd; hij is slechts 12 jaren oud. De zucht om dienst te nemen, strekt zich zelfs uit tot de Italianen, die zich in de verst-afgelegen landen bevinden. Uil Conslantino- pel en Griekenland zijn meer dan 500 vrijwilligers aangekomen. Men berigt uit Weenen, dat generaal Gyulay aan zijne regering heeft kennis gegeven, dat de gcöischle requisitiën zonder eenig gevolg waren gebleven. De levensmiddelen be- giunen te ontbrekenen de tegenwoordige positie van het oostenrijksche leger is slechts nog gedurende hoogstens 14 dagen houdbaar. De Siècle zegt in eene zijner brieven »De Oostenrijkers hebben te Ivrea drie karren met jonge meis jes geladenwelke aan de rijkste familiën van het land toebe- hoorenen haar in de caseïne gebragt, alwaar zij aaii de ge meenste en laagste behandeling der soldalen werden overgelaten". Het oud gebruikom het jonge meisje dat men wil huwen te schakenbeslaat nog onder de bewoners van eenige plaatsen in de kaukasische provinciën. Zoo meldt een Petcrsburgscli blad in zijn nommer van 25 Maart, dat twee jonge meisjes, doch ters van prins Iwan Tsouloukidzein het district Kaulaïsin den nacht van den 2dendoor de prinsen D. Nakaschidzé en T. Targhèrcdzc van het district Osourghely, uit het huis hun ner ouders opgeligt zijn geworden. BURGERLIJKE STAND. Van 14 21 Mei 1859. GEHUWD: J. Metzelaar en G van der Laan. J. Wijngaard en R. G. van Zutphen. BEVALLEN: M. Muller geb. Vader D. OVERLEDEN: E. G Brockhoff 40 j. M. J. Annart IC m. P.de Graaf 83 j. D. Christoffels 7 j. J. Bruné 51 j. J. Stalman SI j. J. van Stipriaan 40 j. 1 aangespoelde drenkeling. SCHEEPS TIJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP: 22 Mei. M»rie Clémencé, Mahé, Lorient. Hoop, Fok- kema, Londen. Veracity, Spencer, Newc. Salisbury, Hall, dito. Welgelegen, Zwaai, Dantzig, Freija, Weeugel, Frederikstad Ora en Labora, Moller, Arendahl. Mentor, v. 't Veer, Londen Prins Oscar, Agcrup, Dramm. Emanuet, Jacobsen, Holmstrand. 23 Mei Daniël Elfstrand Person, Wahlmann, Soerabaija. Nieuw Holland, Tuk, Banjoew vertrok 8 Jan. Ranger (st.), Londen UITGEZEILD: NIEUWEDIEP: 22 Mei. Hendrik Pieter, Vil, Messina. Meglee. Brown, Newc. Jane, Rowland, dito Thos en Hannah, Ledgerton, Sund. Graaf v. Rechteren (st.), Huil Zenith, Booker en Sarah, Fen- bow, beiden Sunderl. Nordstiernen, Jahnsen Dramm.—23 Mei, Verwisse ling, Boon, Gonstantinopel, Allen, Don, Newc. Windsor, Playford, Tartar, Sutton en John and Mary, Iledley, allen Sunderland. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 24 Mei. Werk. Sch. 2^-pc. 57,5 pc. 67|. 4 pc. 87*#. Spanje. IJ pc. 2GJ-. buitenl. 5 pc. binnenl. 5 pc. 55 Rusland. 5 pc. 98J; 1810, 5 pc. 97. 1829, 5 p. 78J. Oostenrijk, metail. 5 pc. 57 J. amst. 54 J pc. 5. natio nale 1854 5 pc. 40,|. metail. 2J pc. 21. 3EM21T3D2 22313 T2ÏT. Te Bergenlhcin heeft eene geil, nadat zij den vorigen dag een klein geitje had geworpen, een dier ter wereld gebragt, dat veel geleek naar een eendvogelwaaraan alleen de vleuge len en vederen ontbraken. Te Amsterdam is in eene welge vulde schuit van de maatschappij van landbouw, bij het ledi gen het lijkje gevonden van een pasgeboren kind van het

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2