MARINE. MVWDAGSClllj VEEMARKT ik ALKMAAR. AMSTERDAMBEZAAN, ALKMAAR, NIEltfE DIEP. VAN AMSTERDAM MAR HET MEEWED1EP. VAN HET MEEWEB1EP NAAR AMSTERDAM. VERMINDERDE VRACHTPRIJZEN. 1T. MUNITIE- EN WITBROOD RETOURBILLETTEN. geldig voor 30 dagen. mannelijk geslacht. De justitie doet onderzoek. Te 's Gra- venkage is cene dienstmaagd beschuldigd van overtreding van het 7e en 8e gebod. Eenige opgedolven urnenoverblijfse len van de vroegere bewoners van ons landzijn door den burgervader van Havelte naar 's Rijks Museum te Leiden op gezonden. De brilschc regering heeft onderscheidene rege- menten uil Indic terugonlboden. Tc Riiclle zal een nieuw kruidmagaziju worden gebouwd. De koning en de koning in van Pruissen zijn weder in hunne staten teruggekeerd. Graaf Ruol, ex-minister van buitenlandscbe zaken in Oosten rijk, begeeft zich naar zijne landgoederen om van de vermoeie nissen der staatszorgen wat uitterustcn. Gedurende de eer ste tien dagen van deze maand zijn op het eiland Malta in de Middellaudsche Zee 35 schepen beladen met steenkolen aange komen. De schildwachten te Parijs staan tegenwoordig op hun post met den randsel op den rug. Dit heeft ten doel den soldaat te gewennen in oorlogstijd pak en zak te dragen. Malta wordt door de Britten in geduchten staat van tegen weer gcbragt. Gedurende de jongste dagen zijn talrijke troe pen uit oostelijk Pruissen naar de Rijnprovinciën gezonden. In de Bakkencssergracht te Haarlem is een ijzeren schroef sloomscheepje van 5 paardenkracht te water gelaten. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Woensdagden 1 Junij 1839, des voormiddags ten 11 ure, bij inschrijving worden aanbesteed, de leve ring van: ten behoeve van 's Rijks Marine Hospitaal te Willemsoord van en met 1 Julij tot en met 51 December 1839 De biljetten van inschrijving, op gezegeld papier, voor ieder artikel afzonderlijkzullen op den dag der aanbe steding vóór het bepaalde uur ter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord moeten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding (de zondag uitgezon derd) van des morgens 10 tot 's namiddags 2 ure ter lezing bij de Secretarie van de Directie voornoemd, Willemsoord den 24 Mei 1839 De Directeur en Kommandant der Marine D. BIJL DE VROE. Het op deze Markt aantevoeren VEE is VRIJ van iu- Toerreglen en formaliteiten aan de poorten. DAGEL1JKSCHE DIENST met de Snelvarende IJzeren Stoomraderjagten MEIICUR1US en ZAANSTROOM No. 1 en 2aandoende de Gemeenten ZAANDAMKOOG a./d. ZAAN, ZAANDIJK en WORMERVEER. [Van AMSTERDAM per Stoomjagt Mercuhios ZOMERDIENST VAN 1 MAART TOT 31 OCTOBER. Dagel, van de Nieuwe Stads Jlerberq 's morg. 7' ZAANDAM 8 ALKMAAR (Bierkade) 11 's avonds 3 ure. 6 8y Dagelijksv.deKoopv.Biunenh.'sNachlsten 12 'sVoorin. 111 ure. Alkmaar (Bierkade) 's Morg. 3'sNamid. 5 Zaandam 8£ 6 De des nacht ten 12 ure van het Nieuwe Diep vertrek kende Stoomboot correspondeert op de Diligence «van Alk maar naar Haarlem"t van den Heer JOH. VAN DER HAA- GEN, in verband met de Eerste Treinen van den Holl. IJzeren Spoorweg. Van Amslerd. uaar bel Nieuwed.of omgek. Alkmaar Alkmaar het N. Diep 1c Kajuit, f 2.30 '1.55 1.13 2e Kajuit, f 1.50. 0.83. 0.70. \e Kajuit 2e Van Amsterdam naar bel N. Diep en terug f 4.23. Alkmaar 1.95. f 2.60. 1.20. Ten gevolge van bovenstaande Dienstregeling worden de IJZEREN BARGES lusschen Alkmaar en den Helder bui ten dienst gesteld en wordt de Reis geheel met de STOOM- JAGTEN gemaakt zonder Overladen te Alkmaar. Ten gerieve der passagiers zal een half uur vóór het vertrek der stoombooten een VIGELANT op het Weslplein aan den Helder gereed staan, tegen betaling van 10 Ct. de persoon. Passagiers-goederen zwaarder dan 15 N. ft. wordt men verzocht één uur voor de afvaart bij de be stellers A. BURGERS en J. Z1TS te bezorgen, die zich tevens belasten met het aannemen der vrachtgoederen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3