WAARSCHUWING. Oud-Cartagena's BERG-PLANTEN-OLIJ. Publieke Verpachting 11.0 11.9 Dc houder van een toegangkaartje tot het bezigtigen der dokwerken alhier, wordt gewaarschuwd, zulks aan geen ander ten gebruike aftestaan. Bij ontdekking van zoodanig misbruik wordt dat toegangbewijs vernietigd en niet vernieuwd. Toegangkaartjes worden steeds verleendwanneer men daartoe in persoon aanvraag doet aan den portier. Nieuwodiepden 24 Mei 1839. Op Zaturdag 4 Junij 1839, 's avonds 8£ ure, zal in het natemelden gebouw aan den Helder, ten overstaan van den Notaris W. J. IIIÜDE BOK voor den tijd van 1 jaar publiek worden verpacht. Een nieuwgebouwd hechtsterken weldoortimmerd LOKAAL, genaamd het Noordholtandsche Ko ff ij huisslaan de op den hoek van het Westplein op een der beste standen van de gemeente den Heldermet het daarbij behoorende Erf, kadastaal bekend onder Sectie A. No. 21 80 zijnde thans de benedenzaal ingerigt tot eene Salon des Variétésmet daarin aanwezige banken, Coulisses en Schermen, en boven tot eene ruime, fraai gestukadoorde en met gaz verlichtte Koffij-, Dans-en Gezelschapszaal eene dito achterkamer en keukenmet het daarbij be hoorende ameublement, opstand, en verdere roerende goederen. Dadelijk te aanvaarden. Nadere inlichtingen, op franco aanvrage, ten kantore van den Notaris W. J. H1DDE BOK voormeld. Zonder onderhoud blijft niets in stand, zonder voedsel leeft niets. Slaat de geheele natuurloop gade, let op het bestaan van alle dingen, onderzoekt naar de oorzaken en het bestaan, de voor- of achteruitgang der zaken en voorwerpen, en men zal de zekere waarneming ondervinden, dat en goed en kwaad, en vooruit- en achteruitgang, bijna altijd zijn oorsprong in deszelfs behandeling vindt, het eerste in bedachtzaamheid en voorzorgen en het laatste in onverschilligheid of verzuim. Is deze waarheid van algemeene toepassing op de meeste zaken, en blijkt het zeer duidelijk aan bijna alle personen en voorwerpen of zij attont of zorgeloos zijn behandeld, bijzonder is dat het geval met 's menschen haar, dat sieraad ons door de natuur geschonken behoefteven als andere bloem of plant, zijn onderhoud en zorgen, bij gebrek aan die verzorging verdort hetzeivei het wordt spoediger grijs en valt uit; tegen dit laaste bestaat echter in da een middel om het uitvallen oogenblikkelijk te doen ophouden, terwijl het zelve tevens een volmaakt voedend en onderhoudend middel voor het haar is. Die zich gewent deze O 1 ij in plaats van gewone Pomade te gebruiken, zal even min zich behoeven te beklageu over vroegtijdige grijsheid als over to weinig haar. Het fleschje is tegen den billijken prijs van GC9 cents gesteld, zoodat men voor gewcfon gebruik aan 2 a 3 flescbjes een geheel jaar genoeg heeft, zoodat men voor minder dan 2 gulden per jaar een sieraad onderhoudt of verkrijgt dat de natuur ons schenkt, en bij welks gemis de zijdefabrieken van Lyon, evenmin als de beste tieedermaker, in staat is uwe taille gun stig te doen uitkomen; het is voorzien van een gebruiksaanwijzing en op franco aanvrage verkrijgbaar bij A BREETVELT Az., te Delft, Iloofd- Depöthouder aldaar. H. D. SCHLüTËR, Nieuwediep. H. J. Renken, Amsterdam. A. Ooslerbaan Amsterdam. H. J. Theunissc, Haarlem. D. Boots, Alkmaar. W. B. Wiebols, Purmerende. G. A. Köhnc. Edam. S. Keet, Schagen. J. B. Upman, Barsingerborn. N.B. In alle niet genoemde plaatsen van IS oordholland kunnen Depóts gevestigd worden. Aanvraag franco, aan ten Iloofd-Depöt te Delft. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer C. van der Sterr. 13 14 15 16 17 18 19 B arometer- stand in millim. Gemidd. per e tmaal 768.47 765.38 760.49 757.18 755.87 754.54 754.95 Des middags 0 uur. 768.94 763.63 760.79 757.76 756.40 754.57 734.62 Thermometer stand in Celsius-graden. Des daags. Hoogste 12.4 13.5 12.9 12.1 14.8 15.6 13.4 Laagste. Des nachts. Hoogste. Laagste 9.0 10.6 10.1 12.1 12.5 11.1 11.7 12.0 11.9 12.4 14.4 14.3 10.1 10.5 11.4 11.2 11.1 12.8 12.6 Dampkrings toestand. S 0.65 78 84 95 92 87 -O O 6.8 8.4 9.0 9.9 10.6 10.7 10.6 I H K u n-J W -f- 55° 51 16 4 f 8 14 15 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) NO. ONO. NO. NO. NOtO. NO. NO. NO.ZZW. Z. ZW. NOtO.N.NtO. OlN. NOtO. OlN. NO. Z0.OtZ.Z0t0. O 11.08 11.55 9.87 4.55 1.95 4 72 1.28 K. CO rC J? k* qj 1Z O "G 3 Js Ir, O -_G QJ u -a 13 3 14.5 12.0 11.5 8.4 8 6 8.6 0.0 0.0 0.8 7.7 0.4 0.0 0.5 o .2 5.4 4.5 3.2 0.9 1.4 2.8 1.4 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 19» 19 19 19 19 19 19 45' 43 10 55 50 25 19 55 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4