heldersche nieewedieper BEKENDMAKING. SCHUTTERIJ. M 43. De Burgemeester der gemeente Heldermaakt ter voorko ming van ongelukken aan de ingezetenen bekenddat de Schiet oefeningen door liet alhier garnizoen houdende bataiilon Infan terie en door het detachement Mariniers aan boord van Z. M. stoomschip Admiraal Jan Evertsen, plaats hebben op het terrein in de duinen bezuiden het fort Kijkduin in eene rigting nagenoeg van het Noorden naar het Zuidenzoomede in eene Noordwestelijke rigting zeewaarts 5 welk terrein alzoo tot op ongeveer 15 a 90 minuten van het fort Kijkduin onvei lig zijn zal, telken reize en zoolang van de omliggende hoogten de roode vlag zal waaijen Helder den 25 Mei 1859. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. De Burgemeester oer gemeente Helder vestigt bij deze de aandacht der belanghebbenden op de publicatie, betrekkelijk de oproeping ter inschrijving voor de schutterij, welke den 2den dezer heeft plaatsgehad, met herinnering aan die ingezetenen, welke in den jare 1854 zijn geboren, alsmede de zoodanigen welkeofschoon in andere Gemeenten ingeschrevensedert de laatste inschrijving binnen deze gemeente zijn komen wonen en op den 1 Januarij 1.1. hun 54sle jaar nog niet hebben vol eindigden alzoo geboren zijn in de jaren 1825, tot en met 1853 ingesloten, dat de inschrijving op den eersten Junij e.k. wordt gesloten, en denalaligen aan de inschrijving, de daaruit voortvloeijende nadcelige gevolgen, zich zelveu zullen te wijten hebben. Helder den 25 Mei 1859. De Burgemeester voornoemd, STAKMAN BOSSE. ITISÏÏWSïiJDIHGS II. HELDER en NIEÜWEDIEP, 28 Mei 1859. Men schrijft uit Vlissingen24 MeiHeden morgen te 10 uur had de plegtige teraardebestelling plaats van het stoffelijk overschot van wijlen den vice-admiraal Bouriciusvoormalig commandant van Zr. Ms. zeemagt in Neêrlands oosl-indische bezittingen. Begunstigd door bijzonder schoon weder, werd het lijk door de onderofficieren van het fregat de Ru ij ter. onder treurmuziek, uit het magazijn van 's rijks werf tot den lijkwagen gedragen waarna de optogt langs en door de voor naamste grachten en stralen een aanvang namvoorafgegaan door de aldaar in garnizoen liggende bataillons van het 2de reg inf.de artillerie en mariniers. Vier vlagofficieren waren slippendragers. Daarna volgden de naaste betrekkingen des overledenen in koetsen, gevolgd door alle hoofd- en verdere officieren, aldaar in garnizoen of gestalionneerdterwijl de trein werd besloten door de gansche bemanning van het fregat de R u ij t e rhet wachtschip Sambrc en de aldaar lig gende kanonneerbooten. Vóór dat de doodkist in het graf werd ncdcrgelaten hield de schout-bij-nacht 'Smit van den Broeke, directeur en kommandant der marine aldaar, eene treffende redewaarin hij de loopbaan en verdiensten van den overle dene schelste. Daarna sprak de kapt.-ter-zee Fabiuscom mandant van meergemeld fregat, in krachtige taal, als bevel hebbervan den bodem, waaraan hel vertrouwen was geschonken, den admiraal naar het vaderland en zijne dierbare betrekkingen over te brengen, welke liefelijke hoop echter op den 4dcn Mei door den dood werd verijdeld. Verder sprak hij tot des over ledenen eenigen zoon, die hem zoo innig lief had, zoo roe rend, dat menig matroos over zijn, door de zon bruin ge worden, gelaat tranen voelde rollenen eindelijk als schoonzoon en vriend. Onder de groole menigte aldaar aanwezig zal grafenis van den vice-admiraal niet liglelijk vergeten w Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer ƒ0. 5. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1