Den Sisten vertrekt de 0.1. landpost over Soulhampton. De heer J. R. G. Coninck Westenberg is erkend als brilsch vicc-consul voor Texel, Vlieland en Terschelling. Volgens een bij het departement van Marine van den voorzitter der commissie voor de marine dokwerken Ie Wil lemsoord ontvangen berigt, zijn de vier laatste kespen of on derste dennen van het roosterwerk voor de fundering van het nieuwe dok te Willemsoord, op den SOslen Meijl., op hunne plaats gelegd, en door vloerplaten onderling en aan het overig deel der fundering gekoppeldzoodat het inoeijelijkste gedeelte der fundering is tot stand gebragt. Te Schagen is tot lid der Provinciale Staten van Noord- Holland herkozende heer Hulstnotaris te Zuid-Scharwoude. Met den lslen d.er volgende maand, wordt de luit. ter zee, lsle kl., J. P. 31. Willinckthans komm. van Z. M. stoomschip Cycloop, liggende te Nieuwediep, overgeplaatst als 1ste officier, aan boord van het schroef-stoomschip 'tLoo, liggende te Amsterdam, en zal gezegde officier worden ver vangen, dooi den luit. ter zee 1ste kl. A. A. S. Graeuwen thans non-actief. Sedert de laatste opgaaf zijn op nieuw uit het wrak der Lutine, nabij Terschelling gezonkengeborgen en boven water gebragt, door middel der helmduikers, P. Swart en G. Wij kar197 spaansche matten, 2 halve en 1 achtste dito en 1 gouden guinje, benevens eenige kleine voorwerpen van geene beteekenis, waaronder een vingerling van den achtersleven van het wrakwaarop de woorden la Lutine. Het vooruitzigt dat weldra het in aanbouw zijnde en bijna voltooide duiker schip, »de Hollandsche Duiker", op het wrak der Lutine zal kunnen werken, doet de hoop ontstaan, dat men met meer vrucht de verdere berging van den onderzeeschen schat zal kunnen ten uitvoer brengen. Het duikervaarluig zal over eenige dagen met den toestel proeven voor Amsterdam op bet IJ verrigten. De heer von Lutzowgepensioneerd kolonel bij het ne- derlandsch oosl-indisch leger, en sedert cc-nigcn tijd op zijn landgoed in Duitschland gevestigd, is, naar men verneemt, de zer dagen naar Nederland overgekomen, om, in de meening dat men zich ook hier te lande, met het oog op eventuele deelneming aan den oorlog, wapende, zijne diensten der re gering aan te bieden. Uit Napels wordt berigtdat de doodstrijd van den koning zeer lang en smartvol is geweestna eene hevige crisis bleef de koning gedurende den geheelen dag zonder beweging, eenige stuiptrekkingen uitgezonderd, en koud als een lijk liggen, zoodat men dacht dat hij reeds lang dood was; einde lijk werden de stuiptrekkingen heviger en blies hij den laatsten adem uit. BURGERLIJKE STAND. Van 21 28 Mei 1859. GEHUWDJ. van Willigen en A. Mens. D, van der Werp en G. J. ten Brummelaar. BEVALLEN: G. ter Burg geb. Drijver Z. C. J. Linzell geb. van dei Wolt. Z A. Zweerus geb. Rab D. A. Dijkman geb. Kemp Z. H Keijzer geb. Dumont D. J. Vos geb. Abbeijes D. A. Mare hand geb. Bleeker D. N. Grimne geb. Duinker D. Levenloos aangegeven 1 OVERLEDENA. Blikkenhorst 5 m. G Lamens 34 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP: 25 Mei. Willem Daniël, de Meester, Batavia, vertrok 16 Jan. Siewerdina, de Haan, Bord. Johannes Hermanus, Visker, La Roche Bernard. 26 Mei. Magnet (st.), Londen. Gatharina, Hillebrand Cardiff Minister Thorbecke (stHuil.27 Mei. Maintaineer, Wilson. Charleston. Burgemeester Huijdekoper, Takes, Huil. UITGEZEILD NIEUWEDIEP: 25 Mei. Trieste, Koster, Livorno. Gatharina Maria( Behrmann, Huvro. Cornelia, Bijkerk, Londen. Utility, Reed, Newc. Shinc.liffe, Goppertvvaite, Sunderland. Penelope, Ollsen, Avontuur. 26 Mei. Emelie, Philippe, Havre. Hewson, Charter, New-castle.Mayor, Atkensnn, Sunderland. Zenobia, Carter, Yarmouth. Lyna, Knudseu. Laurvioh. Jansje, Meijer, avontuur. Gisteren nog: Ranger(st.) Londen 27 Mei. Sara Alida Maria, Stapert, Batavia. Gouverneur van Ewijck, Zeilstra, Huil. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 27 Mei. Werk. Sch. 2| pc. 57|, 5 pc. 681 4 pc. 88|. Spanje. 1| pc. 26,|. buitenl. 5 pc. 58|. binnen], 5 pc. oor| Rusland. 5 pc. 99J; 1816, 5 pc. 98|1829, 6 p. SQ\. Oostenrijk, melall. 5 pc. 38y. amst. 53f 5 pc., natio nale 1834 5 pc. 41 f. melall. 2£ pc. 21|. GiMlllO'Dl 3HB.IG-THXT. Het portugesche leger zal met 24000 man versterkt worden. De koDing van Zweden sukkelt aau de koorts. De oor logskoslcn bedragen voor Frankrijk per dag 5000000 francs. In de Roode Zee beeft een hevige storm gewoed, die vei gezeld ging van regen, bliksem, en hevige donderslagen. De zangvereeniging der studenten van de hoogeschool te Up- sala zal eenige concerten geven in Zwedens hoofdstad. Eenige ingezetenen van Brummen hebben zich met klagten over het gemeentebestuur hunner woonplaats tot de Tweede Kamer der Staten-Generaal gewend. In de residentie loopeu geruchten van ecne ministeriële crisis. Keizer Nap. heeft het beroemde slagveld van Marengo bezocht. AD73E7S1T7I31T. Ondertrouwd A. VISSER en A, M. FREEKE. Nieuwediep26 Mei 1839. Algcmepne kennisgeving.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2