m ERVEN. C. L. van LOON. PUBLIEKE VERKOOPIXG "publieke verköoplmg J. W. BLITS, De Boekhandelaar C. BAKKER Bz, TE HU Uil: Vrijwillige Verkooping Gemaakte Kleederen Ondertrouwd S. WALLIN en L. KRUL. A. LANGEREIS van Medemblik en C. C. WALLIN. Nieuwediep 26 Mei 1839. Algemeene kennisgeving. •T Heden overleed na eene langdurige ongesteldheid onze Vader en behuwd-Vader IJb. METZELAAR gepensioneerd loodsschipperin den ouderdom van 73 jaren. Uit aller naam, Nieuwediep 28 Mei 1839. W, van dek WOONING en M. METZELAAR. De oudergeteekenderuim voorzien zijnde van GOED BELEGEN WINTERBIEREN, be veelt zich beleefdelijk in de gunst zijner plaatsge- nootenbelovende zich het vertrouwen waardig te maken, P. BLOM. Helder 27 Mei 1839. Langestraat bij de Kloksteeg. BSr* De BOVENZAAL van de Salon des Var ie'les zal op Zondagavond 29 Mei, van af 8 uur GESLOTEN zijn. zoekt een' LOOPJONGEN, tegen f 1f 1.30 per week. Er wordt verlangd een SCHIPPERSKNECHT, bekend met de Vaart op Amsterdamtegen een Loon van 5.per week met kost en inwoning. Adres onder letter N. B. bij den Uilgever dezer. Een HOEF- en IJZERSMEDERIJ met BOVENWONING, staande langs het Ileldersche Kanaal aan de Koopvaarders- Binnenhaven te Nieuwediep. Te bevragen bij den Heer H. P. LIOTART, te Helder bij wien inmiddels omtrent den huurtijd en prijs nadere inlichtingen zijn te bekomen. Brieven franco. Een HOOISCHUUR, ook geschikt tot BERGPLAATS van andere artikelen, lang 10, breed 4 elte bevragen bij Jb. KOQRN. De Notaris W. J. I11DDE BOK brengt bij deze ter kennisse der belangstellendendat de Vrijwillige Ver kooping der TWEE HUIZEN en ERVEN geannonceerd legen 6 Junij a. s. in eigendom toebehoorende C. L. van LOON, geen voortgang zal hebben. op Dingsdag 31 Mei a s., 's morgens 10 ure ten huize van P. van WIJNGAARDEN aan den Kanaalweg, ten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK, van Eene partij rood-, wit- en blaauw Baai, Rokken- streept, Duffel, Zwart Laken, Pilo, gedrukte Calicots, Stoffen voor Vrouwenkleedjes, CachimirenBedden- Bont, Friesch Bont, roode Baaijen HemdenPilo Broe ken DekensZakdoeken Boezelaars Gekleurde Hem den SokkenKousenOmslagdoekenalsmede een partijtje CIGAREN en wat verder te voorschijn zal worden gebragt. Betaling 1 Julij a.s. Kijkdag 50 Mei a.s. op Woensdag 1 Junij 1839 des morgens te 10 ure, aan het huis, vroeger bewoond door H. SELDERBEEK, thans bewoond wordende door L. H. VRIESLANDER nabij de Nieuwebrugaan het Nieuwediepvan eene aanzienlijke partij bestaande in Lakensche en Duffelsche JassenMon- kijekkersBuizen BroekenZijden en andere Ves ten Roode Blaauwe en Witte Baaijen Hemden dito Onderbroeken BoezeroenenGekleurdStreepte en Witte Overhemden Zijden en andere Dassen en Zakdoeken. Voorts eenige BEDDENeen aanzienlij ke partij WOLLEN DEKENSalsmede cenig HUIS RAAD, als: Tafels, Stoelen, Kisten en Kasten, benevens diverse IJzeren Potten dito Ketels, Pannen, enz. enz. Daags te voren te zien. Chirurgijn tn Mechanisch Dcntiste, verwittigt het geachte Publiek van den Helder en het Nieuwediep en zijne geëerde Begunstigersdat hijom ieder op eene allezins fatsoenlijke wijze de gelegenheid te geven tot Consulleren zich heeft gevestigd bij den Heer A. HESTERMANKa naalweg tegenover de Leerlooijerijen thans aldaar te spreken of te ontbieden is. Adviezen gratis.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3