MARINE. AMSTERDAM, DE ZAAN, ALKMAAR, MFIWK DIEP. VAN AMSTERDAM MAR HET NIETWEDIEP, VAN BET N1EÜWEDÏEP NAAR AMSTERDAM." VERMINDERDE VRACHTPRIJZEN. MUZIEK voor den DANS MUZIEK in BURGERLUST RETOURBILLETTEN. geldig voor 30 dagen. Publieke Verpachting MUNITIE- EN WITBROOD KS5 Mejuf\rouw GüNTHER vraagt eene KEUKENMEID, goed kunnende koken en van goede getuigenis. DAGEL1JKSGHE DIENST met de Snelvarende IJzeren Stoomraderjagten MERCURIUS en ZAANSTROOM No. 1 en 2aandoende de Gemeenten ZAANDAMKOOG a./o. ZAAN, ZAANDIJK en WORMERVEER. [Van AMSTERDAM per Stoomjagt Mercurids.) ZOMERDIENST VAN 1 MAART TOT 31 OCTOBER. Dagel, van de Nieuwe Stads-Herberg 's morg. 7| ZAANDAM ALKMAAR (Bierkade) 81 11 's avonds 5 ure. 's Voorin. Tl ure. 'sNamid. 5j a 6 Dagelijks v. deKoopv. Biunenh. 'sNachls ten 12 Alkmaar (Bierkade) 'sMorg. 5| Zaandam 8| De des nacht ten 12 ure van het Nieuwe Diep vertrek kende Stoomboot correspondeert op de Diligence van Alk maar naar Haarlemvan den lieer JOH. VAN DER HAA- GEN, in verband met de Eerste Treinen van den Holl. IJzeren Spoorweg. 1 e Kajuit. 2e Kajuit. Van Amsterd. naar het Nieuwed. of omgek, 2.50 '1.50. Alkmaar 1.55 0.85. Alkmaar het N. Diep 1.15 0.70, 1 e Kajuit f 4.25. 1.95. 2 e Kajuit. ƒ2.60. 1.20. Vau Amsterdam naar het N. Diep en terug Alkmaar a Ten gevolge van bovenstaande Dienstregeling worden de IJZEREN BARGES tusschen Alkmaar en den Helder bui len dienst gesteld en wordt de Reis geheel met de STOOM- JAGTEN gemaakt zonder Overladen te Alkmaar. Ten gerieve der passagiers zal een half uur vóór het vertrek der stoombooten een VIGELANT op het Westplein aan den Helder gereed staan, tegen betaling van 10 Ct. de persoon. Passagiers-goederen zwaarder dan 15 N. 8. wordt men verzocht één uur voor de afvaart bij de be stellers A. BURGERS en J. ZITS te bezorgendie zich tevens belasten met het aannemen der vrachtgoederen. Op Zaturdag 4 Junij 1859, 's avonds 8^- ure, zal in het natemelden gebouw aan den Helderten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK voor den tijd van 1 jaar publiek worden verpacht. Een nieuwgebouwd, hecht, sterk, en weldoortimmerd LOKAAL, genaamd het Noordhollandsche Kof jij huisstaan de op den hoek van het Westplein op een der beste standen van de gemeente den Heldermet het daarhij behoorende Erf, kadastaal bekend onder Sectie A. No. 2180 zijnde thans de benedenzaal ingerigt tot eene Salon des Variétés, met daarin aanwezige banken, Coulisses en Schermen, en boven tot eene ruime, fraai gestukadoorde en met gaz verlichtte Koffij-Dans- en Gezelschapszaal eene dito achterkamer en keukenmet het daarbij be hoorende ameublement, opstand, en verdere roerende goederen. Dadelijk te aanvaarden. Nadere inlichtingen, op franco aanvrage, ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld. Onder nadere goedkeuring van den Minister van Marine, zal op Woensdagden 1 Junij 1859 des voormiddags ten 11 ure, bij inschrijving worden aanbesteed, de leve ring van: ten behoeve van 's Rijks Marine Hospitaal te Willemsoord van en met 1 Julij tot en met 51 December 1859 De biljetten van inschrijvingop gezegeld papiervoor ieder artikel afzonderlijk, zullen op den dag der aanbe steding vóór het bepaalde uur ter Secretarie van de Directie der Marine te Willemsoord moeten bezorgd worden. De voorwaarden van aanbesteding liggen van heden tot aan den dag der aanbesteding (de zondag uitgezon derd) van des morgens 10 tot 's namiddags 2 ure ter lezing bij de Secretarie van de Directie voornoemd. Willemsoord De Directeur en Kommandant der Marine den 24 Mei 1859 D. BIJL DE VROE. aan het Hoofd, bij J. II. JANSSEN, op Zondag 29 Mei. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. op Zondag den 29sten Mei. ENTRÉE EN DANS VRIJ. NJEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz.— GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4