IIELDERSCÜE M 44. AANBESTEDING. DONDERDAG bij enkele inschrijving Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal f 1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENT1EN worden aangenomen tot Za dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0 .80. Voor iedt i regel meer f 0 15. Zegelrcgt voor elke plaat;.: f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate i ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever ZEVENTIENDE JAARGANG. óp Donderdag den löden Junij 1859 des namiddags ten half drie ure, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland te Haarlem van Het leveren van brik-, zet- en siortsteen en het doen van bestor» tingentot onderhoud en verbetering van de Heldersche Zeewering, in t wee perceelen. Het bestek is, tegen betaling van 10 Gents por exemplaar, te verkrijgen aan het lokaal voornoemd aan het bureau voor Buitonlandsche Paspoorten, te Amsterdam: en bij den Opzigter van den Waterstaat aan den Helder. Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Ingenieur van den Water staat te Alkmaar en bij gemelden Opzigter. Met port bezwaarde inschrijvingsbriefjes worden niet aangenomen. HELDER en NIEUWEDIEP, 1 Junij 1859. Wij vernemen dnt het linieschip de Zeeuw, liggende op 's Rijks marinewerf alhiereerstdaags naar Vlissingen zal worden gesleept, om tot blokschip te worden ingerigt en aldaar gestationeerd te worden. Het fregat Prins Hendrik zou met gelijk doel aan 's Rijks werf te Amsterdam worden ge reed gemaakt, met bestemming voor de reede van Texelter wijl hel fregatschip de Ceres, almede op eerstbedoelde werf liggende, spoedig gereed gemaakt en in dienst gesteld zou worden. Een groot deel der kanonneerbooten zijn van hier naar Hellevoelsluis en Vlissingen gezonden. Jl. Zondag is in de gracht van het fort Erfprins een milicien van de infanterie verdronken, die zich baadde en i kon zwemmen. Zijn lijk is den volgenden dag opgehaald. Naar wij vernemen is op het schip Mountaineer, gezagvoerder Wilsonj. 1. vrijdag alhier binnengekomeneene zware misdaad gepleegd. Gedurende de reis is een der ma trozen door vier mannen der equipagie wreedaardiglijk ver moord en het lijk over boord geworpen. De schuldigen i terstond na hunne aankomst door de policie in verzekerde waring gesteld. Sedel't eenige weken bestaat in deze gemeente een: nieuwe zangvereeniging onder den naam Cecilia. Op zon ig 29 Mei hield zij de eerste groote vergadering, die met een talrijk bezoek, en daaronder van de aanzienlijkste ingezetene i, werd vereerd. Wanneer men ia aanmerking neemt den korten lijd van haar bestaan, dan mag men aan deze vcreeniging zijn lof niet onthouden. De leden gaven blijken van gezette - fening de uilvoering van het Duet voor Sopraan en Alt ver wierf eene welverdiende toejuiching en ook hel laatste stuk Koor uit de Schepping van Haijdn werd verdienstelijk t...- zongen. Niet minder lof komt toe aan den directeur, den hem Verheijen en aan allen, die door het bespelen van hunne in strumenten hebben bijgedragen tol opluistering van deze v< gadering. Iedere poging lot meerdere beoefening van muziek en z;. beeft aanspraak op de goedkeuring en ondersleuning van allen die liefde koesteren voor hetgeen schoon is en welluidt. Dar. om vertrouwen wij, dat deze vereeniging de medewerking van het kunstlievend publiek ruimschoots verwerven zal. Naar men verneemt zal in de helft der maand Junij d.t stoomboot Texelaar weer in de vaart komen. De boot die ecu geheel nieuwe groote ketel gekregen beeftcu belang rijke herstellingen heeft ondergaan, zal varen van Texel naar Amsterdam, maandag, woensdag en vrijdag des morgens ten o ure, aandoende het NieuwediepWier in gen Medembli en Enkhuizenen van Amsterdam langs dezelfde route nam Texeldingsdag, donderdag en zaturdag des morgens ten V ure. Het publiek dezer gemeente wordt op deze dienst op merkzaam gemaaktdie eene verbinding daarstelt met Noord holland, waarin lot nog toe niet voorzien was.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1