Z. M. heeft met ingang van heden den isten Junij bevorderd tot \ice-adm., HD adj. in builengew. dienst, den schout-bij nacht F. X. R. 't Hooft; tol schouten-bij-nacht, de kapt. ter zee, baron A. Collot d' Escury en J. E. von Romertot kapt. ter zee, de kapt.-luit. ter zee W. H. A. Wesselink en ridder II H7. A. van Rappardtot kapt luit. ter zee, de luit. ter zee der 1ste kl. C. L J. d' Hamecourt en J. A.H. Schreudertot luit, ter zee der 1ste kl., de luit. terzee2dc kl. J. W. BinleesM. O. de KanterP. J. Buyskes en A. C. J. E deling tot offic. van adm. der 2de kl., den offic. van adm. der 5de kl. M. G. J. A. Huisman van Dueren; voorts met gemelden datum benoemd: tot offic. van admin. ode kl. den adj.-adm. C. J. Coopsen wijders met den lslen Julij aanst., de betrekk. van direct, en komin. der Marine te Amsterdam opgedragen aan den kapt. ter zee C. J. Berghuis Met den 15den dezer maand zal, naar wij verne men, de vice-admiraal F. X. R. 't Hooft, als kommandant van het hier ter reede liggende oefenings-escader aftreden, en zal het fregat Vi cc-Admiraal van Wassenaer naar Vlissiugen vertrekken, om daar getimmerd te worden. Z. M. heeft den luit. ter zee der 1ste klasse N. M. J. Kroef, benoemd tot ridder der orde van den Nederl. Leeuw. Uit Oost-Indië wordt gemeld: Aan den luit. ter zee 2de klasse P. Roodzantkommandant van Zr. Ms. stoomschip Admiraal van Kiasbergen, zal namens den koning, worden uitgereikt een eeresabelmet het opschrift Koninklijk tereblijk voor betoonde dapperheid." 3Ieu meldt uit Stutgardt dat H. M. de koningin der Ne derlanden gelukkig aan een groot gevaar is ontsnapt, ten ge volge van het schuw worden der paarden van haar rijtuigbij een onweder in de nabijheid van een meer. l)e policie te Schiedam, heeft in de laatste dagen eene zeer belangrijke diefstal ontdekt, zijnde door haar eene groote hoeveelheid koffij en suiker, naar men zegt ter waarde van omstreeks /5000, in het vaartuig van den schipper O..., hetwelk een dubbelen bodem hadgevonden en in beslag ge nomen, ten gevolge waarvan dan ook bereids drie personen, waaronder de genoemde schipper, gevankelijk van daar naar botterdam zijn overgebragt. Er zijn berigten ontvangen van de expeditie, die tot doel beeft de bronnen van den Nijl op te sporen. Bijna was deze tvpedilie te Caïro ontbonden daar eenige personen weigerden (.eze reis voort te zetten en den heer Miani allerlei hinderpalen i: den weg legden. Deze heeft zich echter niet laten ontmoe digen. De fransche Moniteur deelt berigten mede uit Allessaudria. De gekwetsten herstellen spoedig. Er zijn weinig zieken. Het veder is prachtig. De hitte is dragelijk. De oogst begint, het leger is van alles voorzien. Het vertrouwen en de opgeruimd heid der soldaten is ongestoord en onveranderlijk. Oostenrijk trekt zich opzettelijk in den vierhoek, diende geduchte vestingen Brescia, Cremona, Yerona en Mantua vor men terug. De vijand zal mitsdien genoodzaakt worden offen sief te handelenen zich aan een inval in Lombardije en het beproeven van een grooten strijd tusschen de Mincio en de Adda moeten wagen. Generaal Garribaldi heeft bij zijne intrede in Lombardije de volgende proclamatie gehouden «LombardenGij zijt tot een nieuw leven geroepen en zijt verpligt aan de oproeping te voldoen, zoo als uwe voorvaders dit te Pondita en Liguano gedaan hebben, Denzelfden vijand hebt gij te bestrijdendenzelfden wreeden, moorddadigen plun- derenden vijand. Uwe broeders uit de overige provinciën van Italië hebben gezworen, met u te overwinnen of te sterven. Gij zijt verpligt het onregtde beleedigingende slavernij te wrekendie twintig geslachten hebben moeten verduren en te vens een erfdeel aan uwe kinderen na te latenombesmet van elke verbintenis met de soldaten van Oostenrijk «Yictor Emmanueldie door den wil der natie het opperbe vel over ons leger voert, heeft mij in uw midden gezonden, om u onder de verdedigers des vaderlands eene plaats te doen innemen. Ik ben verheugd, maar tevens gevoelig aangedaan over de heilige zendingdie mij is opgedragenik ben trotsch over u het bevel te voeren. »Te wapen! te wapen! De slavernij moet ophouden. Hij, die de wapens kan voeren en het niet doet, is een verrader. Italië moet als eene vereenigde natie en vrij van alle vreem de overheersching, de plaats innemen, die de Voorzienigheid haar onder de volkeren van Europa heeft geschonken." Men meldt uit Turijn: De vijand had zich bij Palestra, Casalino en Vinzaglia verschanst, en verdedigde zich hardnek kig. De onzen namen de loopgraven met gevelde bajonet, en legden daarbij eene bewonderenswaardige dapperheid aan den dag. Twee kanonnen, vele wapens en gevangenen vielen in hunne handen. Het verlies van deii vijand is zeer groot, dat der onzen is nog niet bekend. Vercelli was geïllumineerd; de keizer doorliep te voet de stad, die een geheel feestelijk aan zien had. De koning heeft den nacht te midden der gekam peerde troepen doorgebragt. Volgens berigten uit Turijn is de geestdrift over de komst der Fransche bondgenoofen aldaar reeds aan het bedaren. Het schijnt, dat men er de voorbode bespeurt van minder aan gename gebeurtenissen, dan men algemeen had verwacht. In een liberaal orgaan leest men de volgende woordenEr be gint hier een Cayennelucht te waaijen. De openbare pers is aan banden gelegd; de persoonlijke vrijheid is opgeheven. Zoo kan het niet voortgaan; er moet een anderen weg worden ingeslagen." Men schrijft uit Marengo, 26 Mei: Twee grenadiers dei- garde zijn in het magazijn van eetwaren gedrongen, hebben een vat wijn doorboord en hunne veldflcsschen gevuld. De

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2