keizer beeft hen tot straf naar Frankrijk teruggezonden, bij het depot van hun regemeul; hun aldus van de eer beroovende om den veldtogt mede 1c maken. Deze straf heeft op den geest der troepen de beste uilwerking gehad. Hoe voorbarig de Oostenrijkers geweest zijn met te mel den, dat zij spoedig te Turijn zouden zijn, blijkt, zoo als reeds vroeger is gemeld, uit het adresseren van brieven aan hen poste restante Ie Turijn. Een dier brieven, die bij toeval is geopend, is van eene dame aan haren echtgenoot en eindigt met de volgende woorden: «Thans zult gij wel te Turijn zijn, en de paleizen, waar de officieren ingekwartierd zullen zijn, zullen het wonen onder de tenten wel vergoeden. Rust goed van de vermoeijenissen uil, maar zie niet te veel naar de Turijnsche meisjesik hoor, dat zij zeer schoon zijn". De Ooslenrijksche officier is tot nog niet te Turijn, noch als overwinnaar, noch als krijgsgevangene, maar ligt misschien op het slagveld van Montcbello. Uit IIong-Kong wordt van den 15den April gemeld, dat onder de Chinezen eene zekere gisting hccrschle, doordien koelies en andere Chinezen tegen bun wil werden wegge voerd en te Macao aan boord van schepen, welke naar Havana bestemd waren, werden gebragt. Twee Portugesche onderda nen waren vooral daarbij betrokken. De gouverneur van Ma- cao bad strenge maatregelen genomen om hieraan een einde te maken, waarin hij door den Brilschen consul ondersteund werd. Koning Ferdinand van Napels heeft groote schatten na gelalen waarvan het grootste gedeelte in engelscherussische deensche en ncderlandsche fondsen belegd is. Het overige be staat uit hollandsche ducalen, die, naar men zegt, in de ver- wuifde kelders van een der koninklijke paleizen verborgen zijn. SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP: 29 Mei. Johanna Elsina, Mulder, Londen. Catha- rina, Waterborg, dito. Christiaan August, Apeuess, Frederikstadt 30 Mei Henriëtta, Portengen, Banjoewangie. Ranger (st Londen Citizen (st.), dito. 31 Mei. Benjamin, le Stot, Viziers. Jeune Albert, Clare, Liverpool. UITGEZEILD NIEUWEDIEP: 29 Mei. Ondine (st.), Lovius, Bordeaux. Theodor Henriete ie Vries Havre Berendina Huques, Bekkering, Jersey. Vcra- city, Spencer Newc. Graaf van Recbteren (stHuil. Elizabeth, Nepperus, Memel, Grevende Karen Wcdel, Roed, Drammen. Mar- gretha Eiisa, de Vries, Havre. 30 Mei. Willem Jacobus, Visman, Buenos-Ayres. Prins Oscar, Agerup, Frederikstad. Frija Wengel dito. 31 Mei, Calypso, Nolles, Soerabaija. Friden, Beek, Abo. BBUaSBESSGTES; Amsterdam 51 Mei. Werk. Sch. 2J- pc. 38§. 5 pc. 69|. A pc. 90. Spanje. '1 pc, 27,1. buitenl. 5 pc. 59£. binnenl. 5 pc. S6|. Rusland. 5 pc. 101*: 1816, 3 pc. 99|. 1829, 3 p. Oostenrijk, melali. 5 pc. 40J-jp amst. 38J-L 3 pc., nalio- nalc 1834 5 pc. UTl melall. 2£ pc. 22f, GKESIOITGHDE BEB.XSTE1T. Het dorp Montebcllo heeft veel door den oorlog geleden. De overwinning, die door de Franschcn bij dit dorp werd be vochten wordt echter door de cngelscheu bladen eene over winning van de tiende klasse genoemd. Te Versailles is een nieuwe straat, digt bij hel spoorweg-station, straal Montebelló" genoemd. Keizer Nap. beeft een brief aan zijnen collega van Rusland gezonden. Het klooster Montorio te Rome wordt door zijne bewoners verlaten, wijl generaal Goyon aldaar een artillerie-park wil vestigen. De Tweede Kamer der Staten-Generaal beeft art. 37 van bet wetsontwerp op de regterlijke organisatie met eene groote meerderheid af gestemd. De minister van Justitie heeft daarop, namens aeu Koning, dit ontwerp ingetrokken. Op voorstel van den evan- geliscben opperkerkeriraad in Pruissen heeft aldaar j. 1. zondag een bedestond voor het behoud des vredes plaats gehad. De jaarlijksche algemeene vergadering van de nederlandsclie vereeniging tot afschaffing van sterken drank zal dit jaar ge houden worden te Leeuwarden 3 en 6 Julij. In de om streken van Steenwijk hebben weder ongeregeldheden plaats gehad lusschen de veenbazen en de arbeiders. In Panna is een opstand uitgebroken ten gunste van de zaak der itali- aanscbe vrijheid. Onderscheidene oostenrijksche stoomsche pen kruisen op het meer Maggiore én bedreigen de sardinische bewoners, die aan de oevers wonen. Door de fransche oorlogschepen zijn reeds vele oostenrijksche vaartuigen geno men en opgebragt. Het portugesche gouvernement heeft aan de CoUes verklaard in de neutraliteit te blijven volharden. Naar men verneemt beginnen de woelzieke Monlenegrijnen aanvallenderwijze tegen Oostenrijk te handelen. De keizer van Oostenrijk heeft besloten lot eiken prijs het koningrijk Lombaulije te willen behouden. Te 's Gravenhage heeft j. 1. zalurdag een gevaarlijk onweder gewoed. Er vielen ha- gelsteenen neder ter grootte van de grootste soort knikkers zoodat een groot aantal glasruiten zijn verbrijzeld. Voorde pruissische bank zijn weder aanzienlijke transporten zilveren baren van Brussel aangekomen. Aan het departement van marine te 's Gravenhage wrordt aanbesteedhet bouwen van acht houten verdcdigingsvaarluigen. In Frankrijk heeft iemanddie de zekerheid verkregen had dat het stro- de gevaren van den bliksem kan verwijderen, een bliksem-afleider van dezer, aard gemaakt. Het is bewezen dat eene electrische batterij die sterk ge noeg geladen is om een os dood te slaanonmiddelijk ontladen wordt zonder vonk en knal door een eind stroo, al is dit slechts ongeveer 3 nea. duim lang. De woning van den arme kan dus gemakkelijk met deze weinig kost bare bliksem-afleider voorzien worden. Daartoe moet men met een geel ko peren draad eene koord van stroo langs eene staak van wit gewerwd hout vast maken, en deze van onderen met eenen koperen punt inden grond doen uit komen. Deze toestel is aangebragt in achtien gemeenten in den omtrek van Tarbes en wel niet meer dan één afleider op de twintig bunders. Die gemeenten zijn niets slechts bewaard voor den bliksem maar bovendien voor den hagel.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3