IIELDERSCI1E Bit HWEDIEPER COURANT. M 45. Vg«» ZONDAG 5 J N IJ. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder, verwittigen bij deze de daarbij belanghebbenden, dat de Kermis of Jaarmarkt in deze gemeente dit jaar zal aan vangen op Maandag den 4 Julij aanstaande, en dat de loting voor de Kramers des Zaturdags avonds te voren, aan bet raadhuis, gehouden zal worden. Helder den 5 Junij 1859. STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERI1EY, Secretaris. iriBTrWSTIJDICTgBH. HELDER en NIEUWEDIEP, 4 Junij 1839. Als eene bijzonderheid doelen wij mede, dat jl. donderdag den 2den dezer door de stoomboot Texel in onze haven is binnengesleept het fregatschip Friesland. Het leverde een fraai gezigt te zien, hoe zulk een groot vaartuig door eene zeer kleine boot met vlugheid werd voortgesleept. Naar wij vernemen, is dit schip door de stoomboot Texel inden korten tijd van G uren van Harlingen naar hier overgebragt. Dit is te meer opmerkelijk, als men weet, dat op de ruggenbuilen Har lingen, bij die gelegenheid slechts 54 palmen water stond, terwijl het schip een diepgang had van 55j. palm. Met den lsten dezer is de luit. ter zee 1ste kl. 31. O. de Kanterthans op het wachtschip alhier, overgeplaatst op 't Loo, liggende te Amsterdam. Tot commandant van Zr. Ms. instrucliebrik U r a n i a is benoemd de luit. ter zee J. J. Boelenwelke bodem jl. woensdag den gewonen instruc- tie-togt met de adelborsten heeft aangevangen. Z. M. heeft de 2de luitenants bij het corps mari niers E. BuitenhuisD. W. C. Sutherland en W. van Be vervoorde met den lsten dezer maand bevorderd tot 1ste luitenants bij gemeld corps. Den 7den dezer vertrekt de O. I. landpost over Marseillc. Gedurende de zitting der Tweede Kamer op gisteren had een treffend voorval plaats. Onder de beraadslaging over bet boadsconlingent voor Limburg werd de afgevaardigde uit Breda, de heer L. D. Storm plotseling door eene beroerte overvallen waaraan hij spoedig is overleden. De zitting is terstond verdaagd. Op bel fraaijc Bronbeek, van Z. M. de Koning, is het thans zeer bedrijvig, daar alles in gereedheid gebragt wordt, voor 't aanstaand verblijf van den graaf van Chamborddie te dien einde reeds te Arnhem is gearriveerd. Naar men verneemtwordt in de rijksgevangenissen eene groote hoeveelheid onderbroeken voor bet leger in gereedheid gemaakt, welke vooiloopig in de magazijnen der corpsen ge deponeerd zullen worden. Wij vernemen, dat in den loop van den zomer te 's Gra- venhage een examen zal plaats hebben van onderofficieren der verschillencje corpsen des legers, die naar de betrekking van 2den luit. kwartiermeester en 2den luit.-administrateur van klee ding en wapening dingen. In de omstreken van bet stadje Nassau, in hel hertogdom van dien naam, heeft den 27s(eu jl. een vreeselijk onweder gewoed. De stortregens waren zoo geducht en hielden zoo lang aan, dat de oogst voor een groot gedeelte is vernield, dewijl bel alstroomende water eene zoo verbazende menigte stcenen van de omringende bergen afvoerde, dat tuinen en akkers er in den letterlijken zin door overstelpt zijn geworden. De expeditie van Garibaldi in Lombardijc is volkomen gelukt, dank zij der dapperheid zijner soldaten en de sympa thie, die zij van de geheelc bevolking ondervonden. Overal is de dappere generaal met geestdrift ontvangen en werden aan koning Victor Emmanuel en keizer Napoleon luide toejuichin gen tocgebragt. Garibaldi za! zich nog langen tijd kunnen staande houden op de hoogten, die Como omgeven, en daar eiken aanval des vijands bestrijden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1