11ELDERSCHE en KiEiiWEDiEPER AANBESTEDING. u i b tr vr s t ij d i n o b it. DONDERDAG bij enkele inschrijving Wordt uitgegeven op Zondagen Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal fl.30 Franco per post1.50 Enkele nommers«0.10 Alen abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tol Zalur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederou regel meer f 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing f0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate d«r ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Ditgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. op Donderdag den lGden Junij 1859, des namiddags ten half drie ure, aan het lokaal van het Provinciaal Bestuur van Noord-Holland te Haarlem van Het leveren van brik-, zet- en stortsteen en het doen van bestor- tingen, tot onderhoud en verbetering van de Heldersche Zeewering, in twee perceelen. Het bestek is, tegen betaling van 10 Cents per exemplaar, te verkrijgen aan het lokaal voornoemdaan het bureau voor Buitenlandsche Paspoorten, te Am-sterdam en bij den Opzigter van den waterstaat aan den Helder, Nadere inlichtingen zijn te bekomen bij den Ingenieur van den Water staat te Alkmaar en bij gemelden Opziger. Met port bezwaarde inschrijvingsbriefjes worden niet aangenomen. HELDER en NIEUWEDIEP 8 Junij 1859. De schietoefeningen van de batterij Kaaphoofd cn het oorlogs-escader hebben in den loop dezer week plaats gehad. Naar wij vernemen zijn deze oefeningen met een goeden uil slag bekroond. Voor liet overige mag hel niet ongelukkig worden genoemd, dat wij in het genot des vredes mogen blijven leven. Terwijl in andere streken van ons werelddeel de kanon nen dood en vernieling veroorzakenworden hier slechts onze strijdkrachten gemetenom ze in tijden van gevaar te kunnen gebruiken. Zr. Ms. fregat Admiraal de Ruiter, kapt.-luit. ter zee Fabiusis den lstcn Junij in 's Rijks dokte Vlissin- gen gehaald. Deze bodem zal spoedig, van masten en want ontdaan, naar Hellcvoetsluis worden gesleept, om aldaar ver lengd en tot een schroefsloomfregat van 400 paardenkracht te worden ingerigt. Bij den boekhandelaar Mooij te Amsterdam is dezer da gen in het licht verschenen het 15de jaarverslag van de neder- landsche vereeniging tot afschaffing van sterken drank. De lezing van dit werkje is zeeraantehevelen aan allen, die be langstellen in volkswelvaart en volksgeluk. liet wijst zoowel op de bemoedigende verschijnselenals op de hinderpalen, die de zaak der afschaffing hij het volk van Nederland en in de kolo niën ontmjet. Men behoeft juist geen afschaffer te zijn om deze bladzijden met hooge belangstelling te lezen. De juiste opmerkingen en sterksprekende feiten, die liet ons mededeelt, mogen in ieder geval wel eens gehoord worden in een tijd ais de onzewaarin het gebruik van sterken drank zoo hcer- sehende is. De plaats ouzcr inwoning wordt in het verslag niet vergeten. Tegen betaling van 40 cis kan men zich het werkje aanschaffen en op pag. 56 en 57 zeer vlcijcnde medcdeelingcn vinden omtrent den bloei van de zaak der afschaffing in deze gemeente. Uit Rome wordt gemeld, dat men daar het doen van demonstratiën door liet juichen van leve keizer Napoleon leve de italiaansche onafhankelijkheid! door generaal Gyon verboden is, thans stilzwijgend manifcstalien aan generaal Gyon brengt. Zondag 24 Mei toen hij met zijn staf en ecnige officieren van het garnizoen uit de kerk kwam was een zeer groote menigte hij de kerk geschaard cn zonder een woord te spreken wuifde de gehcele schaar hem met de hoeden toe. De generaal groette de menigte zeer beleefd en daarbij bleef hel men had elkander begrepen. Dezer dagen is geschreven, dal de oorlog in Italië de fransche regering dagelijks drie milüoen kost. Een hcrigtgevcr, die nog beter onderrigt wil zijn, verzekert, dal die oorlog dage lijks wel over de vier milüoen verslindt, daar de picmontesche armee mede uit de fransche schatkist moet betaald worden. Men leest in den Times: »De keizer van Oostenrijk heeft eindelijk het voorbeeld van zijn keizerlijken en koninklijktm. vijand gevolgd en zich in persoon naar het looncel des otfoos begeven. Hij gaat naar Italië, gelijk de perzischc verMefjaj ^.-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1