GEMEUGrDE naar Griekenland, met een verbannen vorst in zijn gevolg. De groothertog van Toscane is de Hippias van dien modernen kruislogt van liet despolismusen de Sardiniërsdie reeds dikwerf de tegenwoordigheid des keizers vermoed hebben als er eerie beslissende operatie verwacht werdkunnen nu met zekerheid een veldslag te gemoet zien. Generaal ïless vergezelt zijn souverein om het plan van den veldtogt onmiddelijk te leiden, en graaf Grüne, die thans de verantwoordelijke leider der oostenrijksche staatkunde iszal mede ecne raadgevende stem in den krijgsraad hebben. Oostenrijks politiek en strijd, strategie en diplomatie hebben thans hun zetel naar Italië ver plaatst, en wij moeten onze oogen niet meer naar Wcenen wendenom tcekenen voor den loop des oorlogs of ecne sche mering van vrede waar te nemen." In den loop van het artikel doel de Times uitkomen, dat keizer Franz Joseph thans duidelijker dan tijdens zijne vorige reis de ware gezindheid zijner ilaliaansche onderdanen zal lee- ren kennen, Zij hebben een onvcrzoenlijken haat tegen de oostenrijksche heerschappijen zullen alles in het werk stellen, om zich van het juk des vreenideliugs te bevrijden. Hel fransche dagblad la Droit deelt het volgende merk waardige voorval mede: Een Parijsch burger beminde zijn ceni- gen zoon op de tecdersle wijze, en vond deze liefde door het deugdzame en oppassende gedrag zijns zoons beantwoord. De 7.0011 viel in de militie en werd soldaat. De vertwijfeling des vaders was groot; hij verklaarde nooit te zullen gedongen, dat zijn zoon naar het leger vertrok. Alle voorstellingen van den jongeling waren vruchteloos. Ten laatste zeide de vaderwel een middel te zullen vinden om zijn zoon van de dienst te bevrijden. Wat deed bij? Hij beroofde zich van het leven! Volgens de wet behoeft de eenige zoon ecner weduwe geen soldaat te worden. Het schijnt, dat wijlen koning Ferdinand van Napels, geen verlrouwcnsvvaardig onderdaan heeft kunnen vinden, om hem de uitvoering van zijn kaatsten wil op ledragen, naardien, volgens den Parijschen correspondent van den Globede Oos tenrijksche gezant tot executeur-testamentair is benoemd. Een edele daad van een Oostenrijkschen huzaar mag niet onvermeld hlijven. Deze had den piëmonteschen officier, graaf Scassi bij Montebello gedood en den gesneuvelde van alles be roofd. Later zond hij de brieven en een medaillon aan de zuster des gesneuvelden terug, daar het hem uit de brieven gebleken was, hoezeer deze aan haar broeder gehecht was. De mogendheden hebben bij eene nota aan keizer Napo leon verzocht, den oorlog binnen de grenzen van Lombardije te bepalende keizerin verklaarde laatstleden Donderdagavond in het openbaar, dat de keizer hierop een toestemmend ant woord heeft gegeven. De uitslag van den veldslag bij Magenta is dat ten minste 20,000 Oostenrijkers buiten gevecht gesteld en 7000 krijgsge vangen zijn gemaakt. De Franschen hebben 5 kanonnen en 2 vaandels veroverd. lieden rust het leger uit en reorganiseert zich. De verliezen der Franschen bedragen nagenoeg 5000 gedooden en gekwetsten. De vijand heeft één kanon genomen. De laatste handeling van Ferdinand II koning van Napels die op het jongste oogenblik, te midden van het vreeselijkste lijden, het volle gebruik zijner verstandelijke vermogens bezat, is geweest, alle leden zijner familie te verzoenen. Sedert is er ook geene sprake meer geweest noch van den jongsten tak, noch van een strijd over troonsopvolging, noch van vervolging jegens hen die tegen den zoon der koningin hebben zamen- gezworen. Nicola Mcrenda bevindt zich tegenwoordig te Paler- mo en wandelt vrij rond. De Utrechtsche Provinciale en Stads-Couraut beval het vol gende telegram uit Londen, dd. 7 Junij «liet sardinische gezantschap ontving het volgende telegram Turijn, G Junij. Milaan heeft koning Victor Emmanuel uit geroepen; de koning hield heden ochtend zijn intogt in de hoofdstad van Lombardije". -v In den laatsten tijd zijn vele begeerige oogen op het rijke eiland Cuba gevestigd. De gevaarlijke indringers worden ech- door de Spanjaarden in het oog gehouden. In Nieuw Schot land hebben de liberalen bij de verkiezingen gezegevierd. De luchtreiziger Wise is voornemens in dezen zomer een reisje te maken met eene luchtballon door hel ruime zwerk van Amerika naar Engeland. De lelcgraaphkabel van de Iloode Zee is ihaus reeds voor hel grootste deel gelegd. Te Portsmouth is een schip in de lucht gesprongen; vele zijn de slagtoffers geworden van dezen ramp. Men beweert, dat het ministerie Derbij in Engeland bij de eerstvolgende zitting van het parlement het onderspit zal delven. De Oostenrijkers trekken in Lombardije gedurig terug. Uit Coblenz wordt een spoorweg ongeluk ge meld6 personen werden gewond. Men berigt nil Berlijn, dat een fabrikant aldaar Crinolines aflevert van alle wijdten. Bij bestellingen behoeft men slechts oplegcven de lengte van den diameter in rijnlaudsche voelen. Bij de begrafenispleg- tigheid van den koning van Napels hebben geene rustverstorin gen plaats gehad. In Bosnië, Servie en Montenegro is het verre van rustig; er heerscht eene buiten gewone gisting. Graaf Gyulayheeft het oostenrijksche leger zoodanig te zanten getrokkendat hij ieder oogenblik over zijne gehcele niagt kan beschikken. De fransche regering heeft besloten tot den aan bouw van groote ontschepingsboolen tot den overtogt van troe pen. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 7 Junij. W. S. 2} pc. 60|. 5 pc. 72 j. 4 pc. 92^. Spanje. 1| pc. 28. buitenl. 5 pcbinnenl. 3 pc. 57f. Rusland. 5 pc. 1001; 181G, S pc. 99|. 1829, 5 p. Oostenrijk, metall. 5 pc. 40,|. amst. 58r|. 5 pc. natio nale 1854 5 pc. 42f, metall. 2pc. 22 j.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2