TEXEL SCBROEFSTOOM-èHI BOOT-DIENST. PLEIZÏERREIZEN Ovortogt in ruim 6 uren. SCHEEFST IJ DINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP: 5 Junij. Catharina, Wiersma, Londen. Ulility Raad, Newc. Zenith, Booker, Sarag, Tenbovv, beiden Sunderl. Istbella, Holbrook, Harlepool. Eijr, Holst, Frederiksjad, Catharina Visser, Duif, Christiansand. Soeblomsten, Petersen, Holmstrand. Martar, Jacques, Sunderland. 6 Junij Ranger (stLonden Citizen (et.), dito. Cor- sair, Smitb, Sunderl.Jacobus, Anthonie, Mellema, Christiania. 7 Junij Frederikke, Dahm, Drammen. UITGEZEILD: NIEUWEDIEP: 5 Junij. Johanna Christina, de Jong) Kaap de Goede Hoop. Suriname, Rijntjes, Suriname. Perseveranee, Cummings, de Vrouw Dienwke, Feenstra, beiden Londen. Alma, Wood, Newo. Graaf v. Reciteren, (st.), Huil. Geesina, Koning, Dantzig 6 Junij Willem en Eduard, v. Wijk, Suriname. Sarah, Balls, Liverpoel. Erstatning, Hassing, Drontheim J. D. Carohna, Ellefsen, Ostarrisoor. Henriette Louise, Dekker, Singapore Heden beviel voorspoedig van eene DOCHTER A KAAN, geliefde Echtgenoot van G. F. LEIBBRANDT. Helder den 4 Junij 1859 V Bevallen van een ZOON, R. BUSSCIIER, echtge- nooto van J. BEIJERS DE JONGII. Helder 7 Junij 1859. Visiteur. De ondergetcekenden eene overeenkomst getroffen hebbende, met de Heeren JOANNES KRAMER ZONEN te Amsterdamsedert vele jaren zoo gunstig bekend door hunne uitmuntende THEE, zoo zijn zij in de gelegenheid om ook die THEE, in alle prijzen te verkoopenblijvende hun magazijn steeds ruim voorzien ook in andere soorten VER WEIJ DE Sf CO MP. voor vermindering van Vracht, op beide Pinksterdagen. Van TEXEL. 's morgens 6^ ure. 's namiddags 4 's Avonds 7 Van NIEUWEDIEP. 's morgens 8 ure. 's namiddags 5|. 's avonds 8 Vracht voor HEEN en TERUG, Achterkajuit 1.Voor kajuit 0 60. Retourbiljclten voor beide dagen gangbaar. P.S. De legdag van schoonmaken is voortaan op Dingsdag, Van AMSTERDAM n. h. NIEUWEDIEP v.v. Onder directie van Gebrs. ZURMUIILEN. (Regtstreeks van den Steiger naast de Jagthaven te Amsterdam doorvarende zonder overladen.) In correspondentie met alle Spoortr. en de Stoomb. op Texel. ZOMERDIENSTaanvang nemende 1 April. Van AMSTERDAM: Dagelijks Van ALKMAAR: Dagelijks Van het NIEUWEDIEP Dagelijks Van ALKMAAR: Dagelijks RETOMLIETTEN, ure. des morgens ten 9 namiddags 4\ des namiddags circa 12, ure. avonds 8 des morgens nachts ten 8 ure. 121 des voormiddags circa 11 ure. morgens 41 gangbaar voor eene maand. Van Amsterdam naar het Nieuwediep en terug, of omgekeerd 1ste Kajuit f4. 2de Kajuit ƒ2. Van Amsterdam en het Nieuwediep naar Alkmaar en terug of omgekeerd IsteKajuit ƒ2.2de Kajuit ƒ1. TARIEF DER VRACHT. Paviljoen. Amsterd. Purmerend Alkmaar. N.-Diep. Amsterdam f ƒ0.90 ƒ2.50 ƒ5— Purmerend 0.90 1.40 4.10 Alkmaar 2.50 1.40 2.70 Nieuwediep 5.- 4.10 2.70 1ste Kajuit. Amsterd. Purmerend Alkmaar. N.-Diep. Amsterdam. f 0.60 1.50 ƒ5.— Purmerend 0.60 0.90 2.40 Alkmaar 1.50 0.90 1.50 Nieuwediep 0. 2.40 1.50 B 2de Kajuit. Amsterd. Purmerend Alkmaar N.-Diep. Amsterdam f - ƒ0.55 0.70 f 1.40 Purmerend. 0.55 0 55 1.05 Alkmaar 0.70 0.55 0.70 Nieuwediep i .40 1.05 0.70 De Vracht voor de tusschenliggende Plaatsen naar evenredig heid. LoodsenMatrozen en Militairenin bepaalde dienst betalen Halve Vracht. Men gelieve zich te Amsterdam van Kaartjes te voorzienhij den Commissaris van het Veer en aan het Nieuwe Diep aan boord der Stoomboot. Voor do Vracht van Goederen van en naar het Nieuwe Diep, en op de Plaatsen langs het Groot Noord-Hollandsch kanaalnadere informa- licn hij den Commissaris van gemeld Veer te Amsterdam en aan het Nieuwe Diep aan boord der stoomboot-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3