VEEMARKT n ALKMAAR ABSHAUBBIN'S WATTEN In het Logement F eer burg OPENBARE VERKOOPING Er wordt gevraagd op Maandag van iedere week, J. LIGTENBERG, MUZIEK in TIVOLI MUZIEK in het Noordhollandsche Koffijhais 10.1 15.0 11.9 12.7 15 1 0.0 1.9 in den Anna Paulowna Polder gemeente Zijpe, op Zaturdag den 18 Juni) 1839, des voormiddags 11 ure, van ruim 10 BUNDERS LAND en OPENBARE VERPACH TING der eerste snede van het daaropstaande KLAVER- GEWAS, gelegen aan de Meersloot bij de Zandvaart in het Westdeel van den Anna Paulowna Polderkadaster Sectie I, Nummers 1154 en 1157. De perceelen met het gewas kunnen worden bezigtigd drie dagen vóór en op den verkoopdag. Informatiën zijn te hekomen bij den Notaris C. SIEMERS te Zijpe. bij burger menschenvoor een jong mensch zijne bezig heden buitenshuis hebbende, kosten inwoning, benevens eene vrije kamerliefst in de nabijheid van het dok adres bij den uitgever dezes. in verhand met de Donderdagsche Londensche Veemarkt. Broodbakker te Nieuwediep, vraagt zoo spoedig mogelijk TWEE BAKKERSKNECHTS. op Maandag den 2den Pinksterdag. Entrée en Dans vrij. Aanvang te 4 uur. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te Onder de vele attesten welke bij mij van tijd tot tijd worden ingezonden, behoort ook het onderstaande, dat mij uit Gennep goedwillig, uit erkentelijk heid wegens eene dubbele genezing, is ingezonden. De dochter van J. S o li w e r d f e g e r, blikslager aldaar leed sedert geruimen tijd aan hevige tand of kiespijn, ook daar zijn goone middelen fot verzachting gespaard, doch alles zonder eenige baat, waarna zij van gebruik maakte, on wel met het gewone gunstige gevolg harer juiste wer king, dat zij binnen weinige uren geheel vrij van pijn was, en later niet meer terug heefd gehad. Hare moeder, welke altijd met uitslag en zweren in het aangezigt geplaagd is, lijdt daar door zeer veel, te meer, omdat de roos ook daar zijne rol speelde De Abshaubbin's zijn het eenige middel wat haar tot genezing dient, en roos en uitslag, maken plaats voor de Abshaubbin's, welke zich vergenoegen met het kwade naar zich te nemen en daarmede de wereld te verlaten, terwijl zij eiken lijder aan rhumatiek kramp, jicht, hoofd-oor-of kiespijn, alsook die welke lijden aan huid-uitslag, brand jeuk, roos, zweerenenz., volmaakt geneest. De prijs is 25 Gent» per Pakjevan een gebruiksaanwijzing voorzienondertoekend door den Hoofd-Depót houder A. BREETVELT Az. te Delft. Verdere Depots: II. D. SCHLüTER, Nieuwediep. II. J. Renken Amsterdam. A. Oosterbaan, Amsterdam. H. J. Theunisse, Haarlem. S. M. &J. Weveringh, Haarlem. D. Boots, Alkmaar. Gez. Lippitz, Hoorn. Wed. MeijknechtEnkhuizen. Wed. Engel, Medemblik. W. en B. Wiebols, Purmerend, G. A. Köhne, Edam. S. Keet, Schagen. B. D. van Weede, in de Rijp. G. W. Bötlger, Zuidscharwoude. J. B. Upman Barsingerhorn. op Maandag den 2den Pinksterdag Entrée en dans vrij. aanvang 8 uur. ELÜERdoor den heer C. van der Sterr. Barometer stand in millim. Gemidd pe r et maal. 760.18 736.49 735.74 754.01 756.52 758.19 755.84 Des middags 0 uur. 760.50 756.66 756.55 754.22 756.45 738.81 734.22 in Thermometer stand Celsius-graden. Des daags, Hoogste. 16.6 20.6 22.0 19.5 22.5 25.4 21.8 Laagste. 12.9 15.5 16.0 16.2 16.8 16.9 18.6 Des nachts. Hoogste. 18.9 17.9 17.7 16.8 18.0 18.5 19.8 Laagste 14.5 16.0 16.5 15.8 16.5 17.6 17.3 Dampkrings toestand. 0.76 85 72 84 82 88 85 o ,a ÖJ3 05 O 2. rG. Z? 2 GO 2r 2 E 5 S <U <D O i; 15.7 13.9 >-1 h 4- 19 4- 2 4- 8 4- 32 4-/0 -f24 4- 9 Plaats gehad hebbende Windrigtingen. (Regtwijzend.) NO. NOtO. ONO.NW.ZW.OtZ. ONO. NO. 0. 0N0. ONO. NO.ZOtO. OlN.ZtO. WZW. NOtO. NO.ONO. NO.ZO.WlN.NNO. ■o fc- a -ö f3 O a O -ts s 2 .2 H CO «O s o CU O 8.78 5.62 5.42 1.55 0.50 2 00 8.00 16.5 8.0 7.8 5.8 1.5 8.2 15.5 3 <0 o 1.4 1.5 0.0 0.0 0.6 .2 5.2 2.1 5.6 2.3 2 7 2.7 4.4 Magnetische Declinatie of Miswijzing van het Kompas. Des namid dags 2 ure. Naar het Westen. 19° 5'15' 19 19 19 19 19 19 3 50 8 0 7 45 7 35 8 50 7 45 NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4