liELDERSCHE m NIEHEDIEPER ROERAAT. MATEN en GEWIGTEN. HERIJK ZONDAG 12 J N IJ. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKEIl Bz., te Nicuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post»1.50 Enkele nommers «0.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor iedere» regel meer ƒ0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. DER Tol den Herijk der Maten en Gewigtenbeslaande in alle Lengte-MatenEllenGevouwen EllenKettingen enz. ijzeren en koperen Gewigten(de Medicinale tot de grein, de Goud- en Zilver- Gewigten tot de korrel ingesloten,) Braudhoutsmaten of WissenInhoudsmaten voor Granen enz. met derzelver Strijkelsalsmede de Tonnematen en de zoo van hout als blikkoper of tin vervaardigde Vochtmaten, zal voor de gemeente Helder, voor het loopende dienstjaarzitting worden gehouden in de Werk- inrigting voor behoeftigenaan de Zuidzijde van het Ilel- dersche Kanaalals Op Maandag en Dingsdag den 20 en 21 Junij e.k. voor de wijken Huisduinen en den Heldervan wijk A tot en met H aan het Westplein. Op Woensdag den 22 Junij e.k voor wijk I, van het Westplein aan den Helder tot den Houtzaagmolen, voor en achter om, ter wederzijden van het Heldersch Kanaal. Op Donderdag den 23 Junij e.k. voor wijk Lbewesten de herastering van 's Rijks werf, be westen het Kanaal en den Poldervoor wijk Mbezuiden de herastering van's Rijks werf, voor en achterom. Op Vrijdag den 2-4 Junij e.k., voor wijk Kbenoorden de herastering van 's Rijks werf, voor en achterom, en voor wijk O of de Nieuwstad. Op Zaturdag den 25 Junij e.k., voor wijk Nlangs de koopvaarders-binnenhavenvoor en achterom. Op eiken dag van des voormiddags 9 tot 12 en 's na middags van 5 tot 6 ure. En worden bij deze alle winkeliersneringdoende lieden en andere belanghebbenden, overeenkomstig de bestaande voorschriften herinnerd, dat alle de bij hen in gebruik zijnde Maten en Gewigten, jaarlijks behooren herijkt te worden, en dat na gehoudene zitting lot den Herijk, een onderzoek in de winkels en werkplaatsen zal worden ge daan, ingevolge 's Konings besluit van 50 Maart 1827 (Staatsblad No. 13). De belanghebbenden worden nitgenoodigd de Olie- Kalk- en Teermatcnbehoorlijk schoongemaakt aan te bieden. HELDER den 11 Junij 1859. De Burgemeester der Gemeente STAKMAN BOSSE. 1TIE XT TT S T IJ D 11T B 1? HELDER en NIEUWEDIEP 12 Juuij 1859. Het nieuwe orgel in de Roomsch-Catholijke kerk alhier is thans in zooverre voitooid, dat het hij de eeredieust kan gebruikt worden. Gisteren avond werden ten aaohoore van het kerkelijk bestuur, cenige gemeenteleden cn andere belangstel lenden, proeven genomen, die met den gunsligsten uitslag werden bekroond. Het orgel voldeed uitmuntend en het zal voor de gemeente alhier niet weinig strekken lot opluistering der openbare eeredienst. Niet weiuing lof komt komt toe aan den Heer Phüibert, naarwiens plan en ouder wiens leiding dit werk werd volbragt Het uitwendige van het orgel is zeer eenvoudig en net. Naar wij vernemen zal het op morgen den lslen Pinkster' dag bij de godsdienstoefening in gebruik worden geno

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1