Men leest in de dagbladen het volgende: Toen den 27sten Mei de monstering der troepen door den koning van Wurtcmherg, te Stuttgart bevolen was, riep de trom hen reeds vroeg naar de exercitieplaats en trok, onder anderen, eene afdeeling reeds des morgens ten 4 ure van Bernhausen derwaarts. Na een schraal ontbijt genoot menig soldaat geene verdere ververscbing en vele jeugdige knapen tradentoen ten -11 ure de terugmarsch was aangenomen door de ongewone inspanning en vermocijenis uitgeputhuiten het gelidom aan den rand des wegs eene kortstondige rust te zoeken. Twee hunner lagen aan de nieuwe Wcinsteig, zonder door de voorbijgangers opgemerkt, of althans toegespro ken Ie wordentoen een fraaije calèche kwam aanrijden waar in twee voorname dames zalen die, na bekomen opheldering, de soldaten uitnoodigden de plaats in het rijtuig met haar te deelendoch naardien er slechts voor een man plaats was moest de andere achterblijven. De boeren uit Degerloch had den slechts een wenk der dames noodig om dien achterblijver met een wagen van zijne rustplaats af te halen en derwaarts te brengen. De aanzienlijke dames deden haar werk niet slechts ten halve, maar voorzageu de soldaten van gelden zelfs haar bediende moest zijn beurs ledigen. Versterkt en verfrischl bereikten de jeugdige krijgslieden hunne standplaats, en toen zij daar nu hun wedervaren verhaald hadden klonk uit aller mond een luid hoerah! ter eere van de twee dochters des konings: H. M. Koningin Sophia der Nederlanden en prinses Maria van Wurtembcrg. In de uitgebreide bloemerij van het buitenverblijf van den heer baron van Heemstra te Vecnklooster, zal eerstdaags eene agave americana (honderdjarige aloë) bloeijen. Uit de reusach tige plant, in hel bartier dikte van 90 duim diameter, schiet reeds eene bloemsteng op, die in den tijd van acht dagen eene hoogte van twee ned. ellen bereikte, en de dikte van eene palm in doorsnede heeft. Het volgende kluchtige voorval heelt te' Hengelo plaats gehad Zekere Gwilde aan een aldaar wonenden slagtcr een vet kali verkoopen en bedong den kop terug; men kon echter den koop niet eens wordenen er bleef een verschil van §0 eent, totdat G. zich versprak en het reeds 50 cent minder liet als geboden was, waarvan de slagter gebruik maakte, en door G. moest ingewilligd wordenrui begon echter de grap eerst; G. ging bij de commiesenvertelde hun de toedragt der zaak, met verzoek, indien het kalf minder als den koop prijs aangegeven werdhet voor hem te benaderende slagter nu gaf het kalf beneden den koopprijs aanwaarop de be nadering volgdeen hij was gedwongenhet kalf voor den pri mitieven prijs van den ambtenaar terug te koopen, ten einde aan zijne verpligting om den kop te leveren, te kunnen voldoen. Dat men bij het gebruiken van geneesmiddelen die door bevoegd erkende geneesheeren niet voorgeschreven zijn, uiterst voorziglig zijn moet, kan op nieuw blijken uit het volgende treurige geval Zekere K.wonende te Exloin de nabijheid der gemeente Odoorn leed sedert eenigen lijd aan koortsen tot verdrijving daarvan werd hem aanbevolenkalk met jenever vermengd te gebruiken. Hij gaf gehoor aan dezen raad en nam een half thee kopje vol kalk indie met jenever vermengd was, Onmiddelijk volgde hierop ernstige ongesteldheid en bezweek de lijder opden- zelfdcn dag nog, in weerwil der aangewende geneeskundige hulp. Men verhaalt de volgende bijzonderheid van het 4de rege- ment Zouavendie zich in het gevecht bij Paleslro zoo zeer onderscheiden hebben. Toen de manschappen van dit reg. het geschut der Oostenrijkers op den overkant van de rivier op merkten, sprongen zij in het water, na hunnen patronen weggeworpen te hebbenen bereikten deels wadendedeels zwemmende den overkant, waar zij den heuvel beklommen, waarop de Oostenrijkers met kanonnen stondenwelke zij met de bajonet veroverden, alvorens koning Victor Emanuel den tijd had gehad de sardinische artillerie Ie doen avancerenom den aanval te ondersteunen. Aan velen zal dit ongelooflijk voor komen vooral wanneer men overweegt, dat dit dappere rege- mcnl niet meer dan 20 dooden en 200 gewonden lelt; maar volgens ooggetuigen, die hen in Afrika gezien hebben, ligt hierin niets vreemds. Gewoon aan den tirailleur-oorlogweten zij van het minste voordeel dat het terrein oplevert, partij te trekken, en staan in dezelfde minuut twintigmaal overeind of duiken of kruipen over den grond als zoovele slangen. BURGERLIJKS 3 TAN D. Van 11 Junij 1859. GEHUWD: J. G. Slieker en A. G. II. Beets. K. F. Siemers en A. Vermeulen D. Kersbergen en A. van Miunen. A. Visser ea A. M. Freeke. A. Langereis en C. G. Wallin.—J Kuiper en P. Kuiper. BEVALLEN; J. van Oploo geb. DarphornZ. Iï. J. Tichelman gab. Schadee,Z. J. C. Eradus geb. Walton, Z. A. Leibbrandt geb. Kaan. D. N. Riemers geb. Platvoet, Z. G. Boendermaker geb. Fen- mk, D. R. Beijers de Jongh geb. Busscher, Z. T. Duinker geb. Bakker, D. G. Gersen geb. KapteinZ. C. Caarls geb. HarkesZ. II. A Buisman geb. Bruijn, D. E. Boomgaarden geb. Janssen, Z. A. Wonderiegem geb. Doornbos, Z. M. T. Piscaer geb. van Perck, D. G. Rinner geb. Assendorp, Z. OVERLEDEN: A Pronk, 15 j. M. Zalm, 27 j. C. de Jong- 3 m, II. Boon7 j. SCHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 8 Junij. Alphart, RoelfsemaCardiff. Zenobio.Car- er, Yarmouth. Gisteren nog: 2 Brödre, LorentzenDrammen. 9 Junij. Do Visschorij, Schoonhoven, Emma, Ilall, Lion (st.)allen Londen. Minister, Thorbccke (st.), IIulI. 10 Junij. Burgemeester Huijdekoper, Takes, Hult. IdaZvlker, Hazewinkel, Koningsbergen. Jan Heero Naatje, Petersburg.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2