Openbare Verkooping MUZIEK in TIVOLI MUZIEK in het Noordhollandsche Koffijhuis MUZIEK in BURGERLUST MUZIEK voor den DANS MUZIEK voor den DANS, MUZIEK voor den DANS, MUZIEK voor den DANS kene aanzienlijke Partij Houtwaren, VRIJWILLIGE YEKKOOPIXG. In het Logement Veerburg, OPENBARE VERKOOPING s7 KIKKER T, entrée: en dans vrij Op Maandag 13 en Dingsdag 14 Junij MUZIEK in het Logement het Heldersche Veerhuis. Op Maandag den 2den Pinksterdag op Woensdag den laden Junij 1839, des avonds ten 8 ure, ten Koiïijhuize en Logement van P. SPIGT, staande over de brug aan de koopvaarders-binnenhaven te Nieuwe- diepgemeente Heldervan bestaande in NEP»VA DEELEN NOORDSCHE BALKEN en dito LATTEN. Liggende alles behoorlijk gekavelddaags vóór en op den Verkoopdag langs het Heldersche Kanaal aan de Koopvaarders-binnenhaven voornoemd, voor elk Ier bezig- tiging. Op Dingsdag 28 Junij 1839, 's avonds 7 ure, in het lokaal Tivoliin tegenwoordigheid van den EdelAchtb. Heer Kantonregter van Kanton Uelderten overstaan van den Notaris W J. HIDDE BOK van TWEE HUIZEN onder één dakmet de daarbij behoorende ERVENelkander annexstaande en ge legen in den Helderschen Polder, kadastraal bekend in sectie A, No. 3687 en 3688, als elk groot 1 roe 10 el. In twee perceelenen naderhand in ééne combinatie. Dadelijk te aanvaarden. Eigendom van C. L. van LOON. Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld. in den Anna Paulowna Polder gemeente Zijpe op Zaturdag den 18 Junij 1839, des voormiddags 11 ure, van ruim 10 BUNDERS LAND en OPENBARE VERPACH TING der eerste snede van het daaropstaande KLAVER GEWAS, gelegen aan de Meersloot bij de Zand vaart in het Westdeel van den Anna Paulowna Polderkadaster Sectie I, Nummers 1134 en 1137. De perceelen met het gewas kunnen worden bezigtigd drie dagen vóór en op den verkoopdag. Informatiën zijn te bekomen bij den Notaris C. SIEMERS te Zijpe. te Nieuwediep vraagt ten spoedigsten een BROODBAKKERSKNECHT. Twee PAKHUIZENhet eene aan de Hoofdgracht en het andere nabij de Evang. Luthersche kerkte Nieuwediep; te bevragen bij C. GILTJES. op Maandag den 2den Pinksterdag. Entrée en Dans vrij. Aanvang te 4 uur. op Maandag den 2den Pinksterdag. Entrée en dans vrij. Aanvang 8 uur. op Maandag den 2den Pinksterdag. Aanvang 4 uur. in de TUINTJES bij E. KINDT. "Het orkest zal goed bezet zijn. Aanvang 4 uur. op Maandag den 2den Pinksterdag De ondergeteekende blijft steeds trachten door eene goede bediening, gelijk zoo vele jaren, zich de gunst van het publiek waardig te maken. A. BLOM. bij de Wed. BEUGELING, in de Lindeboom, aan den Helder. Aanvang 's avonds 8 uren. bij P. tan WIJNGAARDEN, op Maandag den 2den en Dingsdag den 3den Pinksterdag. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. Tevens wordt er eene bekwame DIENSTMEID gevraagd om dadelijk in dienst te treden. aan het Hoofd, bij J. H. JANSSEN, op Maandag den 2den Pinksterdag. Entrée vrij. Aanvang 8 uur. NIEUWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4