M 48. ÜELDERSCHE 1859. MWEDIEPER mmT. DONDERDAG 16 J N IJ. Jaarlijksche oefeningen met de Brandspuiten. 1TIS TT W S T IJ D IU G 3 1T Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuwtdiep. Abonnementsprijs per kwartaal fi 30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«010 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iedere» regel meer f 0 .15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter kennis van al de bij de brandspuiten der gemeente ge plaatste personen, dat opDINGSDAG den 21 JUNIJ 1859, des avonds ten 1\ URE, aan de huisjes waarin despuiten geplaatst, zijneene ALGEMEENE ROLLEZING zal plaats hebbenen ieder hunner verpligt is daarbij tegenwoordig te zijndat bij die rollezing door de Directie van het Brandwezen de Personen aangewezen zullen wordendie bij de te hondene oefeningen der spuiten behooren werk zaam te zijn. Dat die oefeningen zullen geschieden Met spuit No. 1 op Maandag 27 Junij 1859 's avonds 7 ure. 2 Dingsdag 28 7 3 o Woensdag^ 7 4 Donderdagss 7 En dat daarbij tegenwoordig behooren te zijn, de Brand meester en Adsistent-Brandmeesters der spuit waarmede geoefend wordt, terwijl de Onderofficieren en Manschap pen die daarbij moeten werkzaam zijnzich op gemelden tijd bij het huisjewaarin de spuit geplaatst ismóeten vervoegen. Zoowel bij de ROLLEZING als bij de OEFENINGEN zul len de MANSCHAPPEN met DEN BAND OM DEN ARM moeten verschijnen. Men wordt dringend aangemaand aan deze oproeping Miptelijk te voldoen. Helder den 15 Junij 1859. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en N1EUWEDIEP 15 Junij 1859. Bij gelegenheid van den verjaardag van H. M. de Koningin zullen aan verschillende schepelingen aan boord van het oefe- nings-eskader, de gouden medailles voor 56jarige trouwe dienst worden uitgereikt. Naar wij vernemenzullen er aan boord van hel fregat Evertsen vier, aan boord van de Wassenaar vier, aan boord van de Citadel van Antwerpen insgelijks vier, aan boord van de Vesuvius drie en aan boord van het wachtschip mede drie worden uitgereikt. Bij het gedeelte mariniers zijn er twee of drie, die daarop aanspraak maken. Naar men verneemt is de offic. v. gezondh. Ie kl. J. G. Slieker den 15den dezer geplaatst op het wachtschip alhier. Naar men verneemt, .zijn van wege het departement van oorlog, de verschillende autoriteiten des legers aangeschreven, om in de respeclive garnizoenen des rijks de noodige casernc» en localen in gereedheid te doen brengen voor de behoorlijke huisvesting der miliciens van de ligtingen van 1856 en 1857, die eerlang onder de wapenen moeten komen. Zekere P. S., kantoorbediende te Rotterdam, was reeds sedert G maanden in ondertrouwde bruid wist echter door allerlei voorwendsels hel huwelijk te verschuiventotdat P. in de maand Maart jl. de gelegenheid waarnam van de bruid cenige effecten, munt- en bank-papier ter waarde van ƒ2000 mede te nemen met achterlating van een briefje, waarin hij haar verzocht den volgenden dag naar den Haag te komen ten einde een bepaald besluit van haar Ie erlangen. De geldswaarde door hem medegenomen was gebezigd als een middelom haar tot dit huwelijk te dwingen. In slede van daartoe over te gaan klaagde de bruid hem bij de politie wegens diefstal aan,, heeft dercglbank te Rotterdam zich met de aanklagt en P. veroordeeld tot eene cellulaire gevangenisstraf

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1