V.m dat vonnis is de veroordeelde gekomen in een liooger be roep en zal diensvolgens deze zaak op Zaturdag a. s. voor het Hof in Zuid Holland worden behandeld. Eene opmerkelijke variatie in cene soort van aardappelen die incn westlanders of wesllandschc stoelenmatters noemt, is te zien in ecnen moestuin, nabij Lingeburg, te Wadenoijen. De aandacht van zeer vele voorbijgangers wordt getrokken door eene groep van omstreeks 80 zeer gezonde en inalsche struiken, waarvan de stengels, armen en bladeren, bijna goudgeel ge kleurd zijn, zonder dat kunst noch bewerking hieraan ecnig deel heeft. In 1857 vertoonde zich de eerste gele struik op ecnen uitgestrekten akker. Niet een enkel blad aan dezelve is groen, doch weinigen vertoonen eene schakering lusschen geel en groen. De bloesemstengels en knoppen beginnen zich te ver toonen. Deze treffende natuurspcling steekt zeer af, bij eeuige nabij- staande groene struiken. De knol of eigenlijke aardappel is blank en in geen opzigt te onderscheiden van de gewone soort. Te Dresden blijft, volgens een oud gebruik op den sterf dag van Napoleon I, zijnde de ode Mei, liet hoftheater ge sloten dit was ook onlangs weder het geval. Daarbij wordt thans aldaar op den ondergang van Napoleon III gedronken. Eene scherpe tegenstelling voorzeker. In een brief uit Como, aan Daily Ncivs gerigt, wordt zeer geklaagd over de wreedheid van den ooslenrijkschen gene raal Urban. Met eigen hand schoot hij een 24jarigen jongeling zonder de minste aanleiding ter neder, eukcl en alleen, om dat men hem gezegd had, dat hij een voorstander was van de italiaansehe zaak. Urban kan derhalve niet op Urbaniteit bogen. In betzelfde schrijven wordt medegedeeld, dat cene rijke engelsche familie, te Como verblijf houdende, gedurig alle mogelijke inlichtingen aan generaal Urban verstrekte. Het is namelijk bewezen, dat twee heeren dier familie, door hunne rol van verspieders, den 27slcn Mei II. oorzaak waren, dat Garibaldi niet al het voordeel trok van zijne overwinning. De verontwaardiging des volks was dan ook zoo grootdal beide heeren gearresteerd werden, terwijl het volk verlangde, dal zij gefusileerd zouden wordendoch de piëmontesche commissa ris redde hun leven en zij werden verbannen. De Presse meldt in eene correspondentie uit Paleslro, dat toen de Zuuavcn hunne zoo merkwaardige charge uitvoer den en daartoe in eene beek en een moeras moesten waden een aantal hunner veel last begonnon te gevoelen van hunne wijde broeken, die, met water gevuld en met slijk overdekt, zoo zwaar waren geworden, dat zij de snelle beweging der manschappen belemmerden. Te midden van een regen van kogels eu schroot, aarzelden een aantal hunner geen oogenblik zich van dat lastige kleedingstuk te ontdoenen het was in dien toestanddat men hen weldra op de oostcnrijksche bat terij zag verschijnen Eene correspondentie uit Novara aan den Consli- tutionel laat zich aldus uit over de Turcos«Naast de soldaten der garde munten vooral uit de Turcos, wier woest uiterlijk de schoone novaresche meisjes niet weinig schrik heeft aangejaagd. Zij maken wezenlijk een afzonderlijk ras van menschen uitAfrikanen van geboorte en door Frankrijk geadopteerd, zijn er, wat de krijgstucht betreft, geene betere soldaten. Ik heb hun kamp bezocht; zij hebben, even als alle t soldalen, hunne tenten, maar daar de krijgstucht hun niet verbiedt de vrije lucht te genietenslapen zij er gewoonlijk buiten. Wanneer het uur van het middagmaal daar is, dan wordt er een os geslagl; het nog warme, raauwc vlcesch wordt rondgedeeld en niet ieder van hen wacht tot zijn portie in de soep gedaan wordt. Ilij eet het raauw; dat is gemakkelijk en neemt niet zoo veel lijd weg. Wanneer men met een Turco van de Oostenrijkers spreekt, dan wordt zijn oog vuurrood; zijne lippen bevyegen zich koorts achtig en zij hebben dan het voorkomen of zij met hunne schoone, witte lauden een Oostenrijker met huid en haar wil len opeten. Een officier verklaarde, dat zij bij een gevechtwaarbij geene cavallcric is, de beslG soldaten zijn; want zij werpen zich te gen de kanonnen en vliegen tegen de bajonetten in, maar tegen een man te paard gevoelen zij angst. De Turco vecht op loyale wijze, zelden valt hij van achteren aan en nooit vecht hij met hinderlagen. Indien hij op de borst zijns vijands mikt, dan is ook zijn eigen borst ontbloot; een ontwapende vijand neemt hij gevangen maar doodt hem niet. Aan de Elbcrf, Zeilung wordt van gewoonlijk wel 011- derrigte zijde gemeld: liet schijnt, dat Pruissen weldra, in zijne hoedanigheid van groote mogendheid weder pogingen tot herstel des vredes zal beproeven. Het is reeds gezegd, dal zijne stappen tot bemiddeling door eene magtsonlwikkeling zullen worden ondersteund. Het schijnt voorts, dat het pruis- sische cabinet in deze hand aan hand met Engeland zal te werk gaan. De houding van Frankrijk en Sardinië in Italië, inzonderheid met betrekking lot Toscane, Modena enz., is van dien aard, dat de mogendheden hierdoor het evenwigt van Europa ernstig bedreigd moeten zien. Frankrijk en Sardinië moeten te regler tijd in hun loop worden gestuil, tenzij de groote mogendheden van Europa haar aanzien en invloed als zoodanig aanmerkelijk willen zien afnemen. Europa moet zorg dragendat eene vernedering van Oostenrijk in hare gevolgen niet eene verzwakking medebrenge van alle statendie tot nog toe voor het Napoleonismus de knie niet hebben gebogen." De Zouaven hebben aan koning Vicior Emnianuel het brevet van korporaal doen toekomen, waarbij gevoegd was, een der stukken geschut, die zij op den vijand hebben beuiagtigd. Het is stellig de schoonste wijze waarop die dappere solda ten hunne bewondering voor 's konings dapperheid konden be luigen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2