3EMEXT3BB BEB.IOTE1T. ÜD7SR731TTIB1T. Het belgiscii blad l' Union Commerciale van den lOden bevat in eene particuliere correspondentie de volgende opmer king. Aangaande de namen der plaatsenwaar het franschc leger overwinningen heeft behaaldheerscht de zonderlinge over eenkomst, dat de meeste melde letter M beginnen, Monlebello, Magenta, MarignanoMilaan; wij zullen dus spoedig te Man tua zijn. De letter M brengt ons geluk aan. Te Parijs is de echtscheiding uitgesproken tusschen graaf Migeoti en echlgenoote. De graaf beschuldigde zijne echlgenoote deel te hebben genomen aan eene intrigue legen hem tijdens de verkiezingen voor hel wetgevend ligchaam. Zijne echlgenoote voerde als grief aan, dat de graaf als secretaris eene verkleede vrouw had aangenomen. Daar dit bewezen was, is de echtschei ding toegestaan en de graaf in de kosten veroordeeld. De hertogin van Panna, heeft, ten gevolge van eene oproerige beweging ten gunste van koning Victor Emmanuel op nieuw hare staten verlatenzij is naar Zwitserland ver trokken Men zegtdat zij voor haar vertrek eene provisionele regering heeft benoemd, maar van een anderen kant verzekert mendat zij al hare onderdanen en soldaten van den eed van getrouwheid heeft los gemaakt. De geheele stad Milaan was den 7 dezer des ochtends vroeg op de been en alle inwoners begaven zich in hunne zou- dagskleeren naar den triumphboog van de rotonde van Sempion, door welken Keizer Napoleon III, de bevrijder van Italië, moest komen. De bevolking stond van de rotonde af tot aan het Dom plein in twee rijen geschaard en wachtte met ongeduld de zonen der groole natie al. De stedelijke regering en de bisschop Mgr. Caccia hadden zich onder den ecreboog geplaatst, om den dap peren bondgenoot van den koning van Boven Italië te ontvan gen. Te '10 uur kwamen de fransche bataillons voorafgegaan, van twee milanesche muziekcorpsen aan. De maarschalk hertog van Magenta was aan het hoofd zijner troepen en werd met de groot ste geestdrift door het vreugdedronken volk ontvangen. De offi cieren en soldaten werden met een regen van bloemen bedekt men omhelsde ze, men drukte hun de hand en allen waren diep geroerd over de hartelijke toejuichingen van Milaans schoo- nen In de straat Cusanie droeg een burger een allerliefst kindje op den armtoen de fransche maarschalk aankwam naderde de gelukkige vader eri deed hem door zijn dochtertje eene prach tige guirlande van bloemen aanbieden. Maarschalk Mac-Mahon nam die, aan en gaf het kind een paar flinke zoenen pp beide wangen onder de hevige toejuichingen vau alle omstanders. S C H EE P S TIJDINGEN' BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIER, 11 Junij la AsturianaValdez, Gyon Stad Wor- kum, Standers, Londen. - Ruby, PattersonNewcastle. Niesina, Gruppelaar, dito Suaannah, Crajg, Sunderland Defianco, Rovvntree, dit», Ceneus, Enens, dito. Civility, Pcrsy, Hartlepool. 12 Junij. Hendrika Margretha, Korte, St. Petersburg. 13 Junij. Pantelon, Bruin- seels, Soerab., vertr. 19 Feb. Koning Willem III. Zeijlstra, Banjoew., vertrok 14 Jan. Jbr. Mr. van der Wall van Puttershock, Lammers, dito. vertr. 8 Febr. Adeleidc, flansen, Livorno. Citizen (st.), Lou- den. Diana (st Londen. 3 Gebroeders, Kaspersma, dito Ver wisseling, Boer, Cardiff. Thomas Gales, Forsdike, Sunderland. Blossm, Oliver, dito. Itanne, Christensen, Andersen, Christian 14 Junij Captain, Lamb, Sunderland. Apolto, Nickelsen, Drammen. Judith, Stibolt, dito. Aukathor, Mörek, dito. Svlvia, Johusen, Nar- va. Vestalinde, Mörck, dito. Fox, King, Yarmoulh. Preciosa Moller, Drammen, UITGEZEILD NIECWEDIEP11 Junij Prinses Amelia, Groeneveld. Sydney. Esther Huggie, Jane, Rowland beiden Sunderland. H. Liduina, v. Brink, Hartlepool. De twee laatsten zijn uit zee teruggekomen. Jonge Paul (st.), Stockholm. Gisteren nog: Charles Wood, Pearson, Corfu. 12 Junij Anna Paulowr.a (stSwart, Genua. Graaf v. ltechteren (st), IIuII. Hero Lorcnscn, Drammen Aurora, Them, dito. Etlida, Gales, Avontuur. 13 Junij Maria, Tent, Koningsb. 14 Junij. H. Liduina, van Brink, Hartlepool. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 14 Junij. W.S 2 J pc, 6l|, 5 pc. 74ij, 4 pc. 94{. Spanje. 1J pc. 29r|. builenl. 5 pc. 41. binnen!. 5 pc. 59 j Rusland. 5 pc. 1011; 1816, 5 pc. 100^ 1829, 5 p. 85. Oostenrijk, metall. 5 pc. 42. amst. G0!f. 5 pc. natio nale 1854 5 pc. 4Gjl. metall. 2{ pc. 25£. De hertogin van Brabant is daags voor Pinksteren van een prinsje bevallen. Prins Mutlernich is den weg gegaan van alle vlecsch. De Oostenrijkers bebben Bologna verlateu. De Tweede Kamer heeft het wetsontwerp tot indienstslelling van de miliciens der ligtingeu van 1856 en 1857 met 54 te gen 52 stemmen aangenomen. Lord Clyde is door :t schrik ken van zijn paard bij hel doen van saluutschoten met kracht uil den zadel geworpen. - De koningin van Engeland heeft het parlement geopend met de volgende aanspraak Mylord en Mij ne Heeren (Zie UB. No. 8570.) mmm SOjarige Echlverceniging van P. WIGMAN en B. BUIJS. JSieuwediep den 1G Junij 1859. Zeer voorspoedig bevallen van eene DOCHTER A. van SPALL, geb. EEKIIOFF. K. J. van SPALL. Helder 14 Junij 1859.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3