SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. VEEMARKT n ALKMAAR Hollandsche IJzeren AMSTERDAM-ROTTERDAM. op Maandag van iedere week, STEENDRUKKERIJ „DE NOORDHOLLAND." Heden overleedtot onze innige droefheid, ons oudste Dochtertje IJDA, in den ouderdom van ruim 8 jaar, Wieringen den tl Junij 1839. J. JANSE. M. VALKERING. Tot onze diepe droefheid overleed heden, in den ouderdom van zes en zestig jarenonze geliefde moeder en behuwd-moeder Mejufvrouw de Weduwe JOIIs. GOEDKOOP, geboren PEPER. Namens de kinderen en behuwd-kinderen Hdlder II Junij 1839 Jb. GOEDKOOP. MARINE. De Directeur en Kornmandant der Marine te Willemsoord is voornemens, onder nadere goedkeuring van Zijne Ex cellentie den Minister van Marine op Zaturdag den 23 Junij 1839 des voormiddags ten 11 ure, aan te besteden: Hel verder opbouwen en afwerken van eene Brood- en Scheepsbeschuilbakkerijop gemelde Rijks werf. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving over. eenkomstig art. 15 van het bestek, hetwelk ter lezing ligt van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure (den Zon. dag uitgezonderd) bij de Secretarie van het Departement van Marine en van de Directien te Amsterdam en Wil lemsoord, alsmede in het lokaal van de Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand, Oudezijds voor burgwal, bij het Vredenburg te Amsterdam. Gedurende de vijf der aanbesteding voorafgaande dagen zal de noodige aanwijzing in loco gegeven worden. De Directeur en Kornmandant der Marine, Willemsoord D. BIJL DE VROE. 1 5 Junij 1839. Afzenders van Bestelgoederen naar een der plaatsen aan den Hollandschen Spoorweg gelegen, worden in hun be lang verzocht op de adressen te bepalen aftegeven aan de kantoren der Hollandsche IJzeren Spoorweg Maat schappij" zijnde dit de snelste en goedkoopste verzending blijkens tarieven gratis verkrijgbaar aan het Bureau dezer Courant. Amsterdam Mei 1839. De Administrateur J. W. BAKE. in verband met de Donderdagsche Londensche Veemarkt. De ondergeteekenden bevelen zich beleefdelijk aan tot het leveren van alle soorten van STEENDRUKWERK, als rekeningen, facturen, nota's, prijs-courantencirculaires, kwitantiënassignatiën wissels adres- en visitekaartjes rouw- en trouwbrieveneliquetten, signaturen, envelop- pes, menues, landkaarten titels diploma's, muziek, enz. De bestellingen kunnen door de respectieve Boekhande laars geschieden. Alkmaar 15 Junij 1859. HERMs, COSTER ZOON. WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELDERdoor den heer 6'. van der Sterr. Barometer Thermometer- Dampkrings c Magnetische stand stand toestand. -id -c 3 C Declinatie of in Plaats gehad <n Miswijzing Tan het Kompas. id milum. t<eisius-graaen. i 3 2 c ■S 9 "O ÖD J flj t- z. O- c J- 5 O JS ÖO CO o> 2 o '55 O C •73 p *o H 5 •c- I CH Des namid 'S 3 Gemidd. Des Des laags. Des nachts. -g -5 2 W 1 N Windrigtingen. O) co •- T3 T3 r* C "5 O O a 2 co "ë5 'O U Q> bG co dags 2 ure. per middags 2 s w aS •o h e .2 2 P H Gemid op in nede 2 -o -g O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste. Laagste. Hoogste. Laagste 2 5 0> c <r> O g CO Cd w (Regtwijzend.) O c. o O Westen. 3 75a.25 753.20 22.2 17.8 19.0 17.6 0.87 14.0 3 OZO.NOtO.OlZ 4.58 11.5 5.4 5 0 19° 6'20" 4 757.67 737.43 21.3 17.7 19.6 13.7 80 12.9 48 ONO.O.OtN. 10.18 21.0 0.0 5.7 19 9 0 3 762.27 762.00 24 6 14.5 22.0 16.0 69 11.0 30 OlN.O. 1.62 7.0 0.0 4.5 19 7 40 6 763.75 764.30 22 8 17.0 20.3 18.0 70 11.6 42 O. NO. O. OlN. 0.95 4.0 00 4.4 19 8 10 7 762.04 762.72 22.4 18.8 20.1 16.0 75 12.4 31 ONO.NO.WtZ. 1.10 5.7 0.5 4.4 19 1 0 8 757.38 757.79 24.2 16 8 2.00 18.9 81 12 9 55 0N0. W NNW.0NO 0.75 2.1 0.0 5.2 18 56 30 9 754.77 755.17 22.0 18.2 2.00 18.9 75 12.9 26 NO.NOtN. 9.55 15.3 0.0 5.6 19 8 5 N1EUWEDIEP BIJ C. BAKKER B». GEDRUKT BIJ S. GILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4