HELDER^CIHE m MEIWEDIEPER COURANT. Jfê 49. 1859. AANBESTEDING. 19 J N IJ. 1TIB TT TT S T IJ P 11T G IS IT. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nieuivediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post«1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ZONDAG ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatuv- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is f 0.60. Voor iederen regel meer f 0 15. Zegelregt voor elke plaatsing f 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate d«r ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG, BURGEMEESTER en WETHOUDERS der gemeente Helder zullen op Vrijdag den Islen Julij 1859, des namiddags ten één ure, aan het Raadhuis der gemeente, in het openbaar, alleen bij inschrijving aanbesteden: liet verwen van de gemeente-gebouwen torens enzmet bijlevering van de verwstoff'en en arbeidslooncn. Het bestek waarnaar de besteding geschiedt, ligt acht dagen te voren ter lezing aan de Secretarie der gemeente. Aanwijzing in loco zal geschieden op Maandag den 27 Junij e. k., des morgens ten 9 uur, te beginnen aan het Raadhuis; terwijl nadere inlichtingen bij den opzigter te bekomen zijn. Helder den 18 Junij 1859. STAKMAN BOSSEBurgemeester. L. VERI1EY, Secretaris. HELDER en NIEUWEDIEP 18 Junij 1859. In strijd met hetgeen ook de Opregte Haarlemsche Cou rant dezer dagen meldde, kunnen wij stellig verzekeren, dat er geen ander voornemen heeft bestaandan om den eersten steen van het nieuwe dok alhier te leggen op den 28 dezer. Die plegtigheid zal worden volvoerd door Zijne Excellentie de vice-admiraal Bijl de Vroedes namiddags ten half drie uren. Zij die daartoe eene uilnoodiging ontvangenkunnen op den vloer van het dok getuige van de plegtigheid zijn. Voor dames zal hel echter ongeraden wezen daaraan deel te nemen, dewijl er gcene tribune, noch zitplaatsen zullen voorhanden zijn. Het schijnt, dat gedurende de plegtigheid de toegang lot de dokwerken voor het publiek vrij zal wezen. Wij vernemen, dat de bevestiging en intrede van den beroepen predikant bij de hervormde gemeente alhier den 17dcn Julij a. s. zal plaats hebben. Z. M. heeft bij besluit van den 5den dezer aan hel Bestuur dezer gemeente vergund, dat in den Huisduinerpolder, binnen de verboden kringen van het fort Erfprins, een straatweg worde aangelegd, van den weg tusschcn den Helder en Huis duinen naar de begraafplaals. De verjaardag van H. M. de koningin der Nederlanden werd gisteren door het uitsteken van vlaggen gevierd. Ten gevolge van het min gunstige weder kon de parade van het gar nizoen niet plaats hebben. Jl. donderdag is alhier van wege de genie openbaar aanbesteed de voltooijing van de batterijen Kijkduin en Kaap- hoofd welke door den heer P. Quantte Amsterdam, zijn aangenomen voor de som van f 16,460. Aan het provinciaal gouvernement van Noordholland heelt eergisteren de aanbesteding plaats gehad, van het leveren van brik-, zet- en stortstecn en het doen van beslortingentot onderhoud en verbetering der heldersche zeewering, in twee perceelen. 1ste perceel minste inschrijver de heer M. Schou ten Az.wonende alhiervoor ƒ2025. 2de perceel minste inschrijver de heer D. Goedkoopwonende te Amsterdam voor 9999. Deelden wij onlangs in deze Courant het berigt mede, dat de luitenant Tomey van het ooslindisch-leger gevaarlijk was gekwetst, zoodat men aan zijn herstel wanhoopte, thans zijn wij door een particulier berigt in staal gesteld, te kunnen ver melden, dat deze verdienstelijke officier weder geheel is her steld. Vijf weken later trok hij weder met moed tegen de vijandelijke inlanders te velde. Wij vertrouwen, dat de mededeeling van dit berigtaan zijne vroegere plaatsgenooten niet onwelkom zal zijn. Dezer dagen ziju langs de kusten in de rigling van Katwijk weder peilingen gedaan. Zoowel van de uitkomsten

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1