Wegenschouw. AD71ETSIT TI231T. 800 TON LANGE TURF, PUBLIEKE VEBROOPING BijL. KIKKERT, BURGERLIJKE STAND. Van 11 18 Juiiij 1859. GEHUWD D. Kunst en H. J. Thomas. G. de Groot en G A. van Leeuwen. BEVALLEN: J. II. M. de Roos geb. Cox. Z. M. C. de Voogd D. G Egberts geb. Gomes. Z. M Souge geb. Dam. D. G. Lub geb. Molenaar. D. A. Koopman geb Bakker. D. A. van Spall geb. Eekhoff. D. H. Hin geb. Ran. D. G. Witsenburg geb. Witkamp D. OVERLEDEN: J. Buys 9 j. O. Zweerus 34 j. A. Peper 60 j. G. Winkel 4 j. 1 P. Houvast. 81 j. ECHEEPST IJ DINGEN- BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 1S Junij. Christina Jacquelina, Bosker, Buenos-Ayres. Hoppett, Carlberg, Livorno. Preciosa, Ouwehand, Lissabon. On- dine (st), Bordeaux. Christina Jacobina, Ploeg, Londen. Perseverance Cummings, Londen.Sossane, Darnell, Newc. Frithiof, Holst, Frederik- stad. 16 Junij. Nort Bntton, Brown, Ann Proud, Foreer, Gipsey, Chapman, allen Sunderland. Lion (st4 Gezusters, de jong beiden Londen. Sir Robert Peel, Lange Padang. vertr. 3 Febr. Thorbecke, Witting, Livorno. Gouvern. v. Ewijk, Zeijlstra, Huil. Johanna Maria, Dam, Tjilatjap, vertrokk. 14 Febr. Jacob, Borger, Soerabaija, vertrokk. SI Febr. Gouv. bar. Zuijlen v. Nyevelt, de Jong, Lissabon. 17 Junij Sisners, Pippett, Liverpool. Dieuwerdina, de Jonge, Londen. UITGEZEILD NIEUWEDIEP, 15 Junij. Shanghae, Uitermark, Samarang. Diana (stLonden. Citizen (st.), dito. Ida Mathilda, Gronow, Newc. lff Junij Niels. Boven Londen en omstreken zijn hevige ontveders losge barsten. I)e Oostenrijkers hebben den Kerkdijken Slaal ontruimd. De E. K. hei ft hare werkzaamheden hervat. Het sardinische leger is ter hoogte van Vapris over de rivier gelrokken. Het engelsche ministerie heeft cene nederlaag geledenontslag gevraagd en verkregen. De stoom boot Texelaar is herdoopt en zal voortaan den naam Zuiderzee voeren. Op het eiland Sicilië heeft een opstand plaats gehad. De provinciale vergadering van het onderwijzers genootschap te Utredit heeft j. 1. zalurdag plaats gehad. De moeder van de keizerin van Frankrijk heeft te Madrid een te Dcmn doen zingen voor de overwinning van Magenta. V Bevallen van ecne DOCHTERG. BAKKER, geliefde Echtgenoot van Nieuwediep 16 Junij 1859. P. A. HELLEGERS. V Heden overleed, tot mijne en mijner Kinderen innige droefheid in den ouderdom van ruim 58 jaar mijne geliefde echtgenoot TEUNTJE VENISna ecne gelukkige echtvereeniging van 56 jaar. H. DEKKER. Van-Ewijcksluis 12 Junij 1859 De ondergeteekenden betuigen bij deze hunnen innigen dankvoor de menigvuldige bewijzen van deelnemingbij de voltrekking van hun huwelijk ondervonden. Nieuwediep 18 Junij 1859. J. G. SL1EKER. A. C. H. SLIKKER BEETS. Deeren leveranciers van TURF, worden uilgenoodigd tot het leveren van ten behoeve van het Diaconie-Armbestuur der Her vormde Gemeente alhier. Nadere informatiën zijn te bekomen aan het Dia- konie-Armhuis aan den Heldervan 18 50 Junij 1859. Het POLDERBESTUUR van den Helder en Huisduinen maakt bekend, dat de jaarlijksche algemeene Wegenschouw in den polder, zal gehouden worden op Woensdag den 22 Junij eerstkomendeen herinnert de belanghebbende eigenaars of Eindgebruikers aan hunne verpligting van te zorgen, dat de aan hunne landerijen gelegen Polderwe gen vóór dien dag behoorlijk zijn ingeslecht. De nalatigen verbeuren eene boete van zestig cents onverminderd hunne gehoudenheid de wegen in behoor lijken staat te brengen. Helder den 11 Junij 1859. Het Polderbestuur voornoemd, II. GRIJM, Presidt. L. VERHEY, Secrs. op Zalurdag 25 Junij 1859, 's avond half acht ure, in het Lokaal Tivoli aan den Helderten overstaan van den Notaris W. J. HIDDE BOK van: 1. Het te veld slaande IIOOIGEWAS en NAGRAS p. m. 2 Runders 50 EI 2. Idem van p. m. 1 Bunder 80 roe, annex het vo rige perceel. 5. Het te veld staand ROGGEGEWAS van 12 Roe 90 El annex het vorige perceel. Alles gelegen in den polder van den Helder en Huisdui nen tusschcn den Huisduiner Fort weg en de Molensloot. kad Sectie R. No. 282. Eigendom van de Heeren JAN BIER en KLAAS HOOGVORST Nadere inlichtingen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld. op de binnenhavenwordt gevraagd een BROODBAKKERS KNECHT om dadelijk in dienst te treden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3