MARINE. DUWATEKLElfilMMTSCHAPPIJ Er wordt gevraagd OPENBARE VERROOPLNG. Eene partij Meubelenen Huisraad, VRIJWILLIGE VERKOOPING. PUBLIEKE VERKOOPING, MUZIEK MUZIEK in de TUINTJES HI'LDER en HET 3NIEUWEDIEP. aanzienlijke partij nieuw aangevoerde NOORDSCHE HOUTWAREN, De Directeur en Kommandant der Marine te Willemsoord i< voornemens, onder nadere goedkeuring van Zijne Ex cellentie den Minister van Marine op Zaturdag den 25 Junij 1859, des voormiddags ten 11 ure, aan te besteden: Het verder opbouwen en afwerken van eene Brood- en Scheepsbeschuitbakkerijop gemelde Rijks werf. De aanbesteding geschiedt bij enkele inschrijving over eenkomstig art. 15 van het bestek, hetwelk ter lezing ligt van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure (den Zon. dag uitgezonderd) bij de Secretarie van het Departement van Marine en van de Directien te Amsterdam en Wil lemsoord, alsmede in het lokaal van de Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand, Oudezijds voor burgwal, bij het Vredeuburg te Amsterdam. Gedurende de vijf der aanbesteding voorafgaande dagen zal de noodige aanwijzing in loco gegeven worden. De Directeur en Kommandant der Marine, Willemsoord D. BIJL DE VROE. 15 Junij 1859. eene knappe burger DIENSTMEID, goed kun. nende werken en wasschen bij C. van der MEIJ, Hoofdgracht. op Donderdag den 25sten Junij 1859des voormiddags ten 10 ure, ten huize van PIETER JONGKEES, staande in de Langestraat aan den Helder, ten overstaan van den deurwaarder II. P. LIOTART van: waarondereen staand HorologieSecretaireBureau Ronde en andere Tafels, Stoelen Spiegels en Schilderijen Koper, Tin, Glas en Aardewerk: Voorts Ledikanten en Bedden met toebehooreneenig Schuijerwerkeen Kerf bank, een Winkelkast met Schuiframen en Deuren, ge maakte en ongemaakte Kleedingstukkeneenige Boek werken en hetgeen verder te koop zal worden aangeboden. De goederen kunnen daags vóór de verkooping worden bezigtigd. Op Dingsdag 28 Junij 1859, 's avonds 7 ure, in het lokaal Tivoli,— in tegenmoordigheid van den Edel Ach tb. Heer Kantonregler van Kanton Helderten overslaan van den Notaris W J. HIDDE BOK van TWEE HUIZEN onder één dakmet de daarbij behoorende ERVEN elkander annexstaande en ge legen in den Helderschen Polder, kadastraal bekend in sectie A, No. 5687 en 5688, als elk groot 1 roe 10 el. In twee perceelenen naderhand in ééne combinatie. Dadelijk te aanvaarden. Eigendom van C, L. van LOON. Nadere informatien te bekomen ten kantore van den Notaris W. J. HIDDE BOK voormeld. VAN DEN Aan Heeren Aandeelhouders wordt bekend gemaakt, dat het Dividend van 5pCl. of /25.per aandeel over het afgeloopene Boekjaar van af heden tegen intrekking van het Dividend bewijs No. 2ten kantore van dt Associatie-Cassa betaalbaar is gesteld. Amsterdam 16 Junij 1859. De Directeur, Ch. BOSCH REITZ. op Vrijdag den 24 Junij 1859, des avonds ten 8 ure, ten huize van den logementhouder P. SPIGTaan de koopvaarders-binnenhaven te Nieuwedie'pvan eene bestaande in Noordsche DeelenZweedsche greenen en Wijborgervuren en greenen Platen, Batlems, Osterrisöer Juffers, Ellens, Berkoens of Eiken Stolpen, Colters, Battemdeelcn enz. enz. Zullende op den verkoopdag ter bezigtiging liggen ach- er de Binnenhaven aan het Ileldersche kanaal. bij J. H. JANSSENop de Hoofdgrachtop Zondag den 19 Junij en voorts alle Zondagen. Entrée vrij. Op Zondag den 19 Junij 1859. NIEÜWEDIEP BIJ C. BAKKER Bz. GEDRUKT BIJ S. G1LTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4