M 30. HELDERSCHE 1859. DONDERDAG 23 JON IJ. Jaarlijksche oefeningen met de Brandspuiten. 1T IE TT TT jSTUDIITGEET. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Niemcediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post1.50 Enkele nommersaO.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. p ADVERTF.NTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer 0 15. Zegeiregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. ZEVENTIENDE JAARGANG. De BURGEMEESTER der gemeente Helder brengt ter kennis van al de bij de brandspuiten der gemeente ge plaatste personen, dat die oefeningen zullen geschieden: Met spuit No. 1 op Maandag 27 Junij 1859 's avonds 7 ure. o 2 Dingsdag 28 7 5 o Woensdag 2$ 7 B i Donderdag50 7 En dat daarbij tegenwoordig behooren te zijn, de Brand meester en Adsistent-Brandmeeslers der spuit waarmede geoefend wordt, terwijl de Onderofficieren en Manschap pen die daarbij moeten werkzaam zijnzich op gemelden lijd bij het huisje, waarin de spuit geplaatst is, moeten vervoegen. Zoowel bij de ROLLEZING als bij de OEFENINGEN zul len de MANSCHAPPEN met DEN BAND OM DEN ARM moeten verschijnen. Men wordt dringend aangemaand aan deze oproeping stiptelijk te voldoen. HELDER den 11 Junij 1859. De Burgemeester voornoemd STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP 22 Junij 1859. In de zitting van den gemeenteraad op woensdag den 15 Junij was de heer J. Sevenhuijsen Sr. niet tegenwoordig. Na de opening der vergadering werden de aanteekeningen vau het verhandelde in de vorige zitting gelezen en goedgekeurd. Naar aanleiding van art. 11 der wet van 11 April 1827 (Staatsblad No. 77) werden lot leden der commissie belast met bet opzigt over de loling der schutterij voor de ligling van dit jaar benoemd, de heer Burgemeester en een der heeren Wet- hou ders Op voordragt van Burgemeester en Wethouders werden tot hulponderwijzers bij de openbare lagere scholen in deze gemeente benoemd G. Lavell en ADaarnhouwerop een jaarwedde van ƒ500 ieder, om voorloopig werkzaam te zijn op de school in de weststraat. Naar aanleiding van een verzoek van den heer schoolopziener werd beslotenvoorloopig gedurende vijf jarenecne toelage van f 55 te verleenen aan een tiental kweekelingcn die uit deze gemeente op de alhier op terigten Rijks normaalschool zullen worden geplaatst, onder bepaling dat die toelage tot f 50 en f 75naarmate hunne dienstjaren verhoogd zal worden zoodra zij voortdurend op de openbare lagere scholen als kweekeling werkzaam zijn. Tevens werd voor het houden der normaallessenhet gebruik van een der schoollocalen toege staan op die lijdenwaarop daarvan voor het gewone onderwijs geen gebruik wordt gemaakt. Ook in de geringe kosten van vuur en licht bij die lessen zal van gemeentewege worden voorzien. Bij het in werking komen dier normaalschoolzoude de plaat selijke kweekschool ter opleiding vau onderwijzers worden op geheven. Een voorstel van de plaatselijke schoolcommissie tot het ma ken eener afscheiding tusschcn de 2 en 5 klasse in de school aan den Helderter bevordering van geregeld ouderwijs werd ter nadere overweging aangehouden. Na de mededeeling, dat de heer Mr. P. Loopuijt te Schiedam zich bereid verklaard heeft, een gedeelte der Graafelijksheids- duinen, grenzende aan de burgerlijke begraafplaats, waaraan behoefte beslaat, aan de gemeeule ten geschenke te geven, werd besloten die schonking te aanvaarden en daartoe, over- Ie

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1