HELDERSCIIE en ZONDAG 26 J U N I J. 1TIS "J TT S T IJ D 11! O E 1T. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag cn Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Br., to Nieuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal 1 30 Franco per post»1.50 Enkele nommers«0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zater dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regeis is ƒ0.60. Voor ieder** regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsing ƒ0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, die zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. HELDER en NIEUWEDIEP 23 Junij 1839. Den oOsten dezer vertrekt de O. I. landposl over Sou- tharapton. Naar wij vernemen, worden met 1 Julij a. s. geplaatst op het schroefsloomschip V cs u v i u s de officier' van administra tie 3de kl. J. C. Coop\ en op liet stoomschip Cycloop: dc luit. ter zee Ie kl. A. A. s' Gracuwen 1e offic.de adel borsten le kl. J. A. Waldeck en J. M. A. van Muiken dc officier van gezondheid 2e kl. II. L. Koningde offic. van adm. 2e kl. IE. C. Olivierde scheepsklerk II. K. J. van der Bussche. Z. M. heeft op verzoek eervol ontslag verleend aan den heer A. Paarlberguit zijne betrekking van hoofdingeland van den polder Wieringerwaard, en in zijne plaats beuoemd den heer C. van Beem. Het stoomfiofille-vaartuig Hcetorin aanbouw op 's rijks werf te Amsterdamis in den morgen van den 22sten dezer met goed gevolg te water gelaten. Men verneemt dat ten behoeve van den Ier dood veroor deelden C. A. Gunkel, door diens familie-betrekkingen bereids een verzoek om gratie aan Z. M. den Koning is ingediend. Extract uit dc berigten van den kapitein van Harrevelt, kommandant van het detachement militairen aan boord van hel schip Alcorhij het Ministerie van koloniën ontvangen, no pens het voorgevallene aan boord van dien bodemwaaruit blijkt Dat in den namiddag van den 50 Mei 11.nadat het vaar tuig in den morgen van dien dag te Lissabon was binnengc- loopen, oproer onstond onder een gedteellc van het detachement waarvan soldalengeen Nederlanders maar vreemdelingen van geboorte, dc aanlcggcrs waren; dat zij daartoe als aanleiding namen het in arrest stellen van een soldaatdie zich had schuldig gemaakt aan insubordinatie door oproerige gezegden en handelingendat zij weigerden uit elkander te gaan en spoedig begonnen met het geen zij onder de hand vonden te werpen zoodat het noodzakkeiijk werd, door de goedgezindenvan wa penen gebruik te doen maken, waarin zij door dc scheeps-equi- page geholpen werden, en hetgeen ten gevolge had, dat bin- weinige minuten het oproer gedempt wasnadat de hoofd-aan- legger was neergeschotencénde steller en schrijver van een oproerig geschrifteen paar dagen Ie voren opgesteldeen schot in den arm had gekregen en nog een viertal anderen door handwapenen ligt gewond waren, dat de gekwetsten le Lissabon iri het Marine-hospitaal zijn opgenomen; dat twee solJalen over boord gesprongen en naar den wal gezwommen waren of len minste hebben getracht denzelven le bereiken, zonder dat om trent hen nog iels met zekerheid bekend was, dat zes anderen op het wachtschip in arrest gesteld zijn, en dat, na gehouden onderzoek, het welligt noodzakelijk zou worden, nog eenigen daarenboven in verzekerde bewaring te doen stellen. Men schrijft uil Schiedam 22 Junij. I)c heer Mr. A'. A. Poortman, die reeds vroeger en sedert de invoering der nieuwe geineeutewet als wethouder, ecu zeer werkzaam aandeel aan het bestuur dezer stad genomen heeft, is tot liet besluit ge komen, aan zijne medekiezers bekend te inakendat hij zich bij zijne aanstaande aftreding niet weder herkiesbaar steil. Jl. Zondag namiddag had te Tiel een allernoodlolligst voorval plaats. Een jongeling, zoonlje van de Wed. de W. in de nabijheid dier stad zich met baden vermakende, had het ongeluk in de diepte te geraken, en was op het punt van te verdrinken. Op zijn hulpgeschrei, snelt zekere D. P. een oppassend gezel, die zich in eene herberg op eenigen afstand bevond, toe, cn ofschoon tamelijk onbedreven in de zwem kunst, begeeft hij zich geheel gekleed ijlings te water, dien knaap van een anders wissen dood te redden. Doch

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1