moest zijne zelfopoffering met den dood betalenwant beiden, redder en drenkelingverdwenen in een oogenblik in de diepte en werden korten tijd daarna levenloos opgehaald. Aangaande het doel der reis van den koning van België en prins Esterhazy naar Londenwordt het volgende gemeld. Hun verblijf aldaar zon in verband staan met de onderhandelin gen op de volgende grondslagen gebaseerd. Lombardije zal een onafhankelijke staat zijn onder een conslitutionelen vorst ko ning Leopold heeft daartoe zijn schoonzoon, aartshertog Maxi- iniliaanvoorgesteld. ToscaneParma en Modena wordenaf gescheiden van Piëmont, bestuurd door italiaansche vorsten, Oostenrijks tractalen met die hertogdommen worden voor ver vallen verklaard en Oostenrijks inagt in Italië geheel te niet gedaan. Eene deputatie van italiaansch Tyrol heeft zich naar het hoofdkwartier van koning Viclor Emmanuel begevenom hem eeu adres aan te biedenwaarin de wensch der bevolking is uitgedrukt om met de grootste italiaansche familie te worden vereenigd. Den lsten Pinksterdag is een vreeselijkc brand te Peters burg uitgebarstenwaardoor cenige honderd huizen in de asch gelegd en duizende inwoners van have en goed beroofd werden. Het laat zich aanziendat er eerstdaags een beslissende slag aan den Mincio zal geleverd worden. Indien de gealli eerde legers weder overwinnen, dan zou, naar men zegt, kei zer Napoleon een wapenstilstand voorstellen, gedurende welken tijd de onderhandelingen over den vrede, op de volgende gronden zouden geopend worden: Lombardije blijft vereenigd met Piëmont; Venelie en zijn grondgebied worden vrij, even als de Hanzesteden van Duilschlandalleen de beroemde Vier hoek met al het veronesche grondgebied zal aan Oostenrijk toebehooren, om de belangen van den Duilschen bond te waar borgen. De woorden des keizers: Italië moet vrij zijn tol aan de Adriatische zee" zouden dus eene waarheid worden. Hierdoor zou de keizer een nieuw bewijs geven, dal hij den vrede toegedaan is, want wordt dit gerucht bevestigd, dan zal er geene sprake meer kunnen zijn van de belegering vau Ve- rona, noch van eene der vestingen van den Vierhoek. Het is meer wegens politieke oorzaken, dan wel wegens strategische; dat dit zal geschieden; want het is niet anders te verwachten, dan dat, wanneer men de verbeterde middelen tot vernieling in aanmerking neemt deze vestingen, hoe sterk overigens ook, spoedig zouden platgeschoten zijn. Een brief uit Marseillc meldt, dat een te Montebello krijgsgevangen gemaakt oostcnrijksch onder officier met een aantal zijner makkers, op het schip Canae naar Frankrijk werd overgevoerd. Gedurende den overlogt zong de onder-officier luidkeels eenige arias van groole duitsche meesters. De equipagie luisterde met de grootste aandacht en was verwonderd over de voortreffelijke slem van den geïmprovi- «eerden zanger. Een der frausche officieren beloofde, dat zijne gevangenschap van geen langen duur zou zijn; bij had een meesterlijken eersten tenor in hem erkend. Onmiddelijk bij hunne aankomst te Marseille heeft de officier naar Parijs geschrevenom den oostenrijkscheu zanger bij eene opera te doen engageren. Bij de heerschende schaarschle aan goede eerste tenoren, zou het nog al aardig zijn, dat de Zouaven er een met de punt der bajonet op het slagveld hadden gehaald. - Te Canterbury heeft eene botsing plaats gehad tusschen militairen der bezetting en burgers. De eersten maakten van hunne bajonnetten, de Iaatsteu van schoppen, tangen, stokken en andere werktuigen gebruik. Uit een voorloopig ingesteld onderzoek schijnt te blijken dat het conflict door de burger* was geprovoceerd. Wathct vertrek van Kossuth naar Italië en zijne reis door Frankrijk betreft, verneemt men uit eene goede bron het vol gende. Hij is niet met een fransche pas in Frankrijk gekomen, en is niet door den keizer ontboden, maar begeeft zich zelf* niet eens naar het hoofdkwartier. Met betrekking tot de verliezeu bij den veldslag van Ma genta wordt door de oostenrijksche dagbladen gewezen op het groot aantal gesneuvelde en gekwetste officierenin vergelijking met de doode en gewonde soldaten. De boven allen lof ver heven moed en volharding onzer officieren zoo moedig ter zijde gestaan door de standvastigheid en trouw hunner onderhebben- den zijn door zoodanige verliezen treffend gebleken. Het i* onnoodig, een enkel woord tot staving er bij tc voegen, daar reeds het feit zelf zoo luide spreekt". De fransche Moniteur bevat de benoeming van eene hoofd commissie lot ontvangst van bijdragen voor de gekwetsten ju Italië. Zij bestaat uit de keizerin, prinses Clotilde, prinse* Malhilde, de hertoginnen van Malakoff en van Magenta, den aartsbisschop van Parijs, en eenige andere hooggeplaatste personen. Men is in Frankrijk over het algemeen niet zeer gerust aangaande de plannen van Oostenrijk. Wanneer het den vijand mogelijk wordt; zich in den beroemden vierhoek tusschen Pcschiera, VeronaMantua, en Leguano in te sluiten, dan moeten er zoo vele manschappen naar Italië gezonden worden als genoegzaam zijn, om de vier sterke plaatsen te belegeren. De fransche artillerie is sterk genoeg en het is dus niet te denkendat die vestingen langen tijd weerstand zullen kunnen bieden, doch het is tevens zeker, dat die belegering een groot verlies zal na zich slepen. Er loopt te Parijs een gerucht, dat de hertog van Lench- tenbergeen jeugdige russische prins, kleinzoon van den vroe- geren vice-koning van Italië, Eugcne de Beauharnais, tol ko ning van Lombardije zal voorgesteld worden. Het is echter niet waarschijnlijk, dal de bevolking; die in de grootste geest drift voor koning Victor Emmanuel is ontstoken, zich zooda- nigeu vorst zal laten opdringen.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 2