STOÜMBOOTD1ENST. ME11EDIEP. iü AMSTERDAM. BURGERLIJKE STAND. Van 18 25 Junij 1859. GEHUWDF. A. Bergmann en M. H. Drijvers. P. Burger en J. W. van Ansum. P. W. Kalkman en M. Strikker. P. Zwart en M. Lieders. ECHTSCHEIDINGEN Een. BEVALLEN: A. Driel geb. Veen, D.G.Hellegers geb. Bakker, D.C. Kcn- ïinck geb. van Hert, Z. A Lammers geb. Kikkert, D. A. Hillen geb. Liphuijsen, D. II. van Dijk geb Westerhoff, Z. II. J. Droog geb. van Valen, D. E. Houtkoop geb Op 't Land, Z. M. Smit geb. Hoogheid, Z. A. Postma geb. Buitendijk, Z A. Ooijevaar geb. Zwart, Z. E. de Wit geb. Volten, D. J. Dekker geb. Water- haalder, D. A. M. van der Deijl geb. van der Wolt, Z. M. Polak geb. de Jongh, D. A de Wijn geb. Bruin, Z. M. Houtkoop geb, Faber, D. A. M. Moorman, geb. Janzen, D. A. H. de Raad D. J. van Poolen geb. WildD. OVERLEDEN: J. Schoonberg 61 j. H Bijl 9 w. G. A Wieg man, 73 j. B. C. Heinen 7. w. T. Dekker, 29 j. J. Altelaar 33 j. P. J. Vroone 6 w. G. Rustemeijer, 4 j. J. Mol 35 j. J. Bakker. 6 m J. A. Bruin, 2 j. SCHEEPSTIJDINGEN. BINNENGEKOMEN: NIEUWEDIEP, 22 Junij. Elsina, Nuttbrock, Londen. Harmonie, Brahma, dito. Engelina, Schoon, dito. Johanna Marchina, Koning, Newcastle Chelone, Ulenborg, Drammen. 23 Junij Ennlie, Marker, Batavia, vertrok 23 Febr. Johanna Ghristina, de Boer, Batavia, vertrok Maart. Lion (stHuil. 2 Gezusters, de Jong, dito. Minister Thorbecke (st.), Huil.24 Junij, Freundschafft, Vos, Londen.Alberdina Ktsina, Woortman, St. Ubes. UITGEZEILD NIEUWEDIEP22 Junij Monnickendam, Eernstman, Messina. Diana, (at.), Londen. Citizen (stdito, Daniël Eifstrand Person, Wahl- man, GefFi. Judith, Stibolt, Drammen. Gesina Magritu, Bolhuis, Ha- vre n. Bremen. 23 Junij Zeldenrust, Loman, Newc. 24 Junij Niets. BEURSBERIGTEN; Amsterdam 24 Junij. W.S 2J- pc. Gif. 5 pc. 4 pc. 93Jf Spanje, lf pc. 28 ff. buitenl. 5 pc. binueul. 5pc. 58JJ Ruskind. 5 pc. 40111810, 5 pc. 100| 1829, 5 p. Oostenrijk, inelall. 5 pc. 58{f. arast. 58f. 5 pc. natio nale 1854 5 pc. 42§. mclall. 2f pc. 21 f. ©E14CS1T3DE 3E3IGrTEXT. In* britsch linlie hcerscht misnoegen onder de europcsclie troepen, wegens hunne inlijving in liet leger der kroon. Ecu ooslenrijksch generaal en kolonel hebben zich bet verlies van van den slag van Magenta zoo zwaar aangetrokkendat hun hoofdhaar binnen weinige dagen geheel wit is geworden. De H. Raad heeft hel beroep in cassatie verworpen van den gep. luit. gen. Gunkel, door het prov. geregtshof in Zuidholland wegens vergiftiging lolde doodstraf veroordeeld.Eeue vrouw, verblind door de prachtige illuminatie van hel haagschc hosch ter gelegenheid van den verjaardag van H. M. de koningin, liep aan den Bczuidcnhoulscheii weg in het water, doch werd nog bij lijds op liet drooge gehaald. Tc Toulon zijn twee schepen met ooslenrijksche krijgsgevangenen aangekomen. Keizer Nap. woont tegenwoordig te Milaan huiten de poort in eene min aanzienlijke villa. Bij Magenta zijn 5000 Fran- schen buiten gevecht gesteld. 11. M. de koningin is van H. D. buileiilaiidsche reis in liet vaderland terugge keerd. Garibaldi heeft de Ooslcnrijkers geslagen en de stad Bergamo in bezit genomen Generaal Espinasse werd doodelijk getroffentoen hij aan het hooft zijner soldaten de deur van een huis insloeg, waaruit een moorddadig geweervuut werd onderhouden. Met de Pinksterdagen hebben de spoor wegen en sloombooten vele reizigers vervoerd. De lengte maat vereischt voor personendie vrijwillig dienst nemen hij de regemenlen infanterie, is gewijzigd en thans bepaald op 1 el 5 palmen en 8 duim. Graaf Reglbergminister president van Oostenrijk is naar het looncel des oorlogs vertrokken. Mw. Ristori heeft hare representaliën in Amsterdam geopend met de opvoering van het treurspel Medea. De gravin vau Nassau d' Oullremont is uit de resi lenlie naar Aken vertrokken. AD723TS1TTIS1T. Diegenen welke iets te vorderen hebben van-ver- schuldigd zijn aan-of papieren onder zich mogten hebben, behoorende tot den boedel en nalatenschap van wijlen Mejufvr. de Weduwe JOHANNES GOEDKOOP, gewoond hebbende op den Dijk aan den Helderen aldaar overleden den 11 den Junij 1859, worden verzocht daarvan vóór of uiterlijk op den 15 Julij a.s. opgave, betaling of afgifte te doen, ten kantore van de Cargadoors DUINKER GOEDKOOP, Binnenhaven te Nieuwediep. LANGS DE ZAAN. De dienst met de Sloombooten „STAD ALKMAAR" en PRINS van ORANJE" zal voorlaan dagelijks worden verrigt met uitzondering van den In, on en bn Dingsdag van de maand. N.B. Toegangkaarten voor de Tentoonstelling van Nijverheid zijn aan boord der Booten verkrijgbaar, uitgezonderd des Woensdags. w 25jarige Echtvereeniging van J. van DOORN en JOHANNA OLTHOFF. Helder 26 Junij 1859.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 3