MARINE. 8 Huistimnierlieden VRIJWILLIGE VEKKOOPIXG. UIT DE HAND TU ROOP. MUZIEK in BURGERLUST De DIRECTEUR en KOMMANDANT der Marine te Willemsoordis voornemensonder nadere goedkeuring van Zijne Excellentie den Minister van Marine, op Donderdag den 30 Junij 1839, des voormiddags ten elf ure, bij inschrijving aantebesteden liet doen van eenige herstellingen en vernieu wingen aan verschillende gebouwen van 's Rijles Maritieme Etablissement te Willemsoord. Het bestek en voorwaarden ligt dagelijks van 's morgens 10 tot 's namiddags 2 ure, (den Zondag uitgezonderd) ter lezing bij de Secretarie van het Departement van Marine en van de Directiën te Amsterdam en Willemsoordals mede in het locaal der Maatschappij tot verbetering van den werkenden stand, Oudezijds Voorburgwal bij het Vredenburg te Amsterdam. Gedurende de tweeder aanbesteding voorafgaande dagenwordt aanwijzing in loco gegeven. De inschrijvingen op gezegelde biljettenbevattende de aannemingssom in schrijfletters en de namen van aanne mer en borgen, zonder doorhalingen of bijconditien zullen vóór of op den bepaalden dag der aanbesteding des morgens vóór elf ure, vrachtvrij moeten worden bezorgd ter Secretarie van de Directie der Marine voornoemd. Willemsoord den 20 Junij 1839. De Directeur en Kommandant der Marine, D. BIJL DE VROE. Een welingerigt HUIS met ruime Kamers, Gang, Kelder en Bovenkamer, staande aan den Dijk te Helder te bevragen bij de Wed Jb VERFAILLE kunnen dadelijk WERK bekomen Adres bij C BURGERS. Op Dingsdag 28 Junij 1839, 's avonds 7 ure, in het lokaal Tivoli, in tegenwoordigheid van den EdclAchtb. Heer Kantonregter van Kanion Helder en van den heer P. A. BEETS als gemagligde van den Islen hypothecairen schuldeischerten overstaan van den Notaris W J. HIDDE BOK van TWEE HUIZEN onder één dakmet de daarbij behoorende ERVEN elkander annexstaande en ge legen in den Helderschen Polderkadastraal bekend in sectie A, No. 5687 en 5688, als elk groot 1 roe 10 el. In twee perceelen en naderhand in ééne combinatie. Dadelijk te aanvaarden. Eigendom van C. L. van LOON. Nadere informalien te bekomen ten kantore van de» Notaris W. J HIDDE BOK voormeld. Het KOFFIJHUIS-AMEUBLEMENT van Burgerlust, aldaar te bevragen en dagelijks te bezigtigen. op Zondag 26 Junij. ENTREE EN DANS VRIJ WEERKUNDIGE WAARNEMINGEN, gedaan te HELUElldoor den heer V. van Uer Sterr. 17 18 19 20 21 22 25 Barometer Thermoineler- Dampkrings- c Magnetische stand in millim. in stand Celsius-graden toestand. Plaats gehad hebbende -o "3 c G Declinatie of Miswijzing v«» het Kompas. i 2 2 C- ■O j: c ■c c- üG c a. e c 3 O J bO CO O (D H a> Des namid Gemidd. Des Des daags. Des nachts. "5 j= a 1 H g 3 Windrigtingen. «.s-g "C c if Oi OJ i O M O bfc co dags 2 ure. per midagds ~2 JJ O ■- -S tr c D .5 *o H "C O Naar het etmaal. 0 uur. Hoogste Laagste. Hoogste. Laagste -j s g S 2.2 O -tü u S tO Cd J H (Regtwijzend.) 5 c -= c w' C. O Westen. 761.57 761.01 13 0 11.8 15.0 12.6 0.77 8.5 124 NWlW. NWtN. 7.60 13.0 1.7 4 o 19» 5'55*' 764.52 761.35 17 0 12.8 13.0 14.1 77 9.7 31 WNW. WZW.NlW 0.68 1.5 0 1 1 8 19 2 S 763 27 763.39 21.0 17.6 18.5 15 4 74 10.8 24 ZO. NNW. O Z. 0.60 1 3 0.0 2.2 19 2 53 738.41 739.06 24 7 16.0 18.3 13.3 70 11 5 52 zwlw. WNW. 1 58 8.3 4 3 5.4 19 4 40 737.07 736.29 22.0 12 4 14.6 15.0 87 11.0 10 NW.ZWtW.WlZ. 7.23 17.0 0 6 5 3 19 3 0 760.57 76113 19.3 13 0 17.0 13 2 81 11.6 29 wzw.zw. w. 9 32 21.5 0 6 2.5 19 4 5 761.09 760.83 18.1 13 4 13.9 14.2 65 8.6 26 WZW. WlN.WNW. 7.95 15 3 0.0 4 8 19 2 0 N1EUVVEDIEP BIJ O. BAKKER li*. GEDRUKT BIJ S. UILTJES.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 4