2 //•zeehaven het Nieuwediepheeft zich sinds jaren voor "'s Rijks Marine doen gevoelen. De behoefte daaraan is //zeer dringend geworden, sedert men begonnen is de //stoomkracht meer algemeen tot voortstuwing van 'slands //schepen aan te wenden. //Nadat het bestaande oude dok geheel onbruikbaar was //bevonden en hangende de ontwerpen die voor de herstel ling daarvan ter sprake werden gebragt, was het, bij de //behandeling van 's Rijks begrooting voor 1857aan Z. Exc. //den Minister van Marine, Mk. Lotsij, voorbehoudende //wetgevende magt te overtuigen dat deze aangelegenheid //dringende voorziening eischte, en van haar de middelen //te verkrijgen om den bouw aantevangen van een nieuw "droog dok van 110 el lengte stapeling, geschikt voor //de opname en herstelling van geheel gearmeerde schroef- //fregatten van de le klasse. //De funderingsput voor zoodanig dok werd dan ook in //1857 gemaakt, en de werkzaamheden daarin zijn in 1858 //aangevangen. Het moeijelijke werk der fundering, dat op //de hoogst aanzienlijke diepte van ruim 11 el onder het //peil van volzee in bewegelijke zandgronden moest worden //uitgevoerd, is, na het overwinnen van menigvuldige be- //zwaren, niet lang geleden gereed gekomen, en wij zijn //het oogenblik genaderd, waarop de gedenksteen met pleg- //tigheid zal worden gelegd. //De Commissie, overtuigd van het moeijelijke der taak //aan haar opgedragen, van hare afhankelijkheid van Gods //onmisbaren zegen en van de behoefte aan hulp en me- //dewerking van autoriteitenambtenaren en bijzondere //personen, is dankbaar gestemd en verheugt er zich in, //dat het werk zoover is gevorderd en gunstige vooruit- „zigten voor den verderen opbouw oplevert. //Wij gelooven dat deze uitkomst in de eerste en //voornaamste plaats verschuldigd is aan den Minister van //Marine Mr. Lotsij, die niet geaarzeld heeft, alle die "kostbare maatregelen goed te keurenwelke door den //drang der omstandigheden gevorderd werden. Wij hopen //dat onder het bestuur van Z. Exc. de dokwerken mo- //gen worden voltooid, en dat het moge blijken dat deze "in allen deele aan hunne bestemming beantwoorden.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 6