3 //De hensche en welwillende medewerking van Uwe //Exc.die aan liet hoofd van de directie der marine te Willemsoord zijt geplaatst, is ons bij voortduring wij //betuigen het gaarne ruimschoots ten deel gevallen. //Dit heeft den geregelden loop der zaak bevorderd en veel //goeds te weeg gebragt. //Wij hebben vele redenen van tevredenheid over den //ijver en de pligtsbetrachting van hendie hunne diensten //bij dit werk verleenen, en gewagen met veel lof van ons //medelid en Secretaris, den Ingenieur Sthootman die //met het dagelijksch beheer der werken is belast. //De goede diensten van den Officier-machinist van Aken, //aan wien het toezigt, op de werking der Rijks stoom- v werktuigen voor de ontlediging van den dokput is op- //gedragen, en van den Hoofd-opzigter Weehuizen, die //een goed voorbeeld aan zijne onderhebbende Opzigters //geeftworden door ons hoog geschat. //De geachte en aanzienlijke vereeniging van deskundi- //gen, de Heeren Visser en Comp.die deze werken heb- //ben aangenomen, mag niet vergeten worden; zij is bij //magte het werk krachtdadig voorttezettenbezield met //den wil om de deugdzaamheid daarvan te bevorderen, en //steeds bereid om ons met haren raad behulpzaam te zijn. //Die medewerking van zoovelen, ik heb het reeds ge- //zegd, is ons onontbeerlijk. Wij hopen ze voortdurend te //ondervinden, en vragen daarom met bescheidenheid, doch //ook met ernst; want hier moet nog zeer veel voor de //dokwerken tot stand worden gebragt, dat, ouder Gods //zegen, zal kunnen strekken tot luister der Regering van //Zijne Majesteit onzen getïerbiedigden Koning, en tot den //bloei van het zoo gezegende en ons dierbare Nederland //door de verbetering en uitbreiding van hare hooggeschat- //te zeemagt. //liet is de wil van Z. Exc. den Minister van Marine //dat de gedenksteen door U, Heer Admiraal, worde ge- //plaatst. Het zal gewis algemeen genoegen geven dat //deze plegtigheid onder den toevloed van zoo vele en //zoo aanzienlijke autoriteiten en particulieren als hierver- //gaderd zijndoor een dor hoogst geplaatste officieren van //de Koninklijke Nederlandsche zeemagt zal worden verrigt-

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 7