HELDERSCHE es MËWEDIEPER COIUAM. Vaccinatien. DONDERDAG 30 JUS IJ. ITIETTTTiSTXJDIHGElT. Ctl ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. G. BAKKER Bz., te Nicuicediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ130 Franco per post»1.50 Enkele nommers»0 10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is 0.60. Voor icdercu regel meer ƒ0 15. Zegelregt voor elke plaatsinj 0 35. Buitengewoon groote letters, naar mate der ruimte, di'e zij beslaan Brieven en stukken franco aan den Uitgever. Aan belanghebbenden wordt verwittigddat door den plaatselijken heelmeester op Woensdag den 6 Julij a.s. des namiddags van 5 tot 7 urein de Werkinrigting op de Kerkgraeht, eene zitting zal gehouden worden lot het Kosteloos vaccineren van behoefligen en dat daarmede gedurende e«nige weken op den bij elke zitting te bepalen dag, zal worden voortgegaan. Helder den 29 Junij 1859. De Burgemeester STAKMAN BOSSE. HELDER en NIEUWEDIEP 29 Junij 1859. Gisteren namiddag werd met groote plcgligheid de eerste steen gelegd voor ket nieuwe drooge dok op 's Rijks werf alhier. Zondag a. s, zullen wij gratis aan onze abonnés een bijblad doen toekomen, inhoudende een volledig verslag van dit feest. - Z. M. heeft, bij besluit van 2J dezer, het Departement van Oorlog gemagtigdde miliciens der ligtingen 1856 en 1857, welke zich thans met groot verlof in hunne haarsledeu bevin den, in werkelijke dienst op te roepen. Den 9den der volgen de maand zullen deze troepen zich in de hoofdplaatsen der pro vinciën moeten bevinden, ten einde van daar onder geleide naar hunne respectieve corpsen te worden gedirigeerd. Uit 'sHage schrijft men dat, gelijk men verneemt, door Z. M. bepaald is, het kamp bij Zeist op den 5den Augus tus, door onderscheidene corpsen van het leger zal betrokken worden. De respectieve troependaarvoor bestemdzullen weldra worden aangewezen; ook zal de opperbevelhebber spoe dig worden benoemd. »Do aanbestedingen van de ten deze noodige leverauciën zullen den 14den Julij plaats hebbeu". Naar men verneemt is Z. K. II. Prins Frederik der Ne derlandenals veldmaarschalk van het nederl. leger, door Z M. uitgenoodigd het opperbevel over de te Zeist te kamperen troe pen op zich te willen nemen. Onder Z. K. H. zullen het bevel voeren, behalve de luit.generaal Nepveuals chef van den staf van den veldmaarschalk, de generaals van Geen en Coenegrachtthans respectivelijk kommanderende de 2de en lste brigade infanterie. Eergisteren middag overleedna eene kortstondige ziekte, de heer J. C. Baudmin. van staaloud-min. van koloniën. Het Rijks recherche-vaartuig No. 5, gezagvoerder de visi teur von Gusau, heeft op zijn kruistogl van den 23slen Junij met een noordwestrifikoeltedes morgens ten 9 ure, op den Oosler Eems, tusschen Hatlum en Oldersum, de equipage van een gezonken motschipdal met slecnen beladen en bestemd was naar Oldersum, manmoedig gered, en aan den Oost Frie- schen wal gebragl, men zag niets meer dan de mast, waarde menschen zich aan vastklemden. Z. M. heeft besloten den ter dood veroordeelden luite nant-generaal C. A. Gunckel, te doen ontnemen de Militaire Willemsorde 5de klasse, en hem te doen schrappen op de rid der-register, alsmede HDs. besluit in te trekken, waarbij aan gemclden Gunckel de vergunning is verleend lot het aannemen en dragen van de versierselen der franscheorde van het legioeu van Eer en der St. Ilelcna-medaillezullende de kanselier der beiden orden hem ontriddcrcn. Uit Hellevoelsluis schrijft men dal dc Bromo nog in het nieuwe dok ligt, en dat alles in bet werk wordt gesteld, om dat vaartuig voor de groote vaart in gereedheid te breng^u- Ook worden twee stooinbooten opgetuigd, om in dienst j^slcld te worden. --

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1