HELDEKSCHE es vv COURANT. ZEVENTIENDE JAARGANG. Wordt uitgegeven op Zondag en Donderdag door den Boekh. C. BAKKER Bz., te Nieuioediep. Abonnementsprijs per kwartaal ƒ1.30 Franco per post1.50 Enkele nommersuO.10 Men abonneert zich bij alle boekhandelaars en post directeuren. ADVERTENTIEN worden aangenomen tot Zatur- dag en Woensdag middag 12 uur. Prijs van 1 tot 4 regels is ƒ0.60. Voor iederen regel meer 0.15. Zegelregt voor elke plaatsing 0.35. Buitengewoon groote letters, naar mate dor ruimte, die .zij beslaan. Brieven en stukken franco aan den Uitgever. Onze Geabonnecrden ontvangen bij dit nommereen „Verslag van het plegtig leggen van den eersten steen van het nieuwe drooge dok op het maritime etablissement Willemsoord," dal bij den Uitgever afzonderlijk verkrijgbaar is a /"0,1a. ITIB'JTT S TIJD ZIT g-BIT. HELDER en NIEUWEDIEP 2 Julij 1859. J. 1. Donderdag is door den heer majoor der genie alhier aanbesteed, het herstellen van twee draaibruggen van het fort Erfprinshet voltooijen der batterijen langs den hcldcr- scheu zeedijk en het bouwen van eene bromvrije bergplaats voor het fort Kijkduin Van het eerste en tweede is aannemer ge worden de heer J. E. Janzen alhier, respectivelijk voor de som- /T560 cn 13,480 van het laatstede heer P. Quant te Amster dam voor de som van f 8060. Gisteren morgen is het oefenings-escader van deze reedc uitgezeild. Naar men verneemt, is het bestemd tot een kruis- togt in de Noordzee, terwijl het zich ter bekoming der noodige instructien den loden weder nabij deze kust zal moeten be vinden. Daarna is het bestemd naar Edimburg om van daar na een kort vertocl met 1 Augustus weder alhier ter reede ten anker te zijn. Zijner Majesteils stoomschip Sin dor o, onder bevel van den luitenant ter zee der 1ste klasse J. M. 1. Brutel de la Rivièreis in den morgen van den 28sten dezer uit West- Indie, ter reede van Vlissingen aangekomen; alles was wel aan boord. Het schip Frieslandkapt Mispelblom Beijervan Am - sterdam naar Batavia, is te Harwich met adsistentie binnen gebragt, hebbende op het Long Sand gezeten en een gedeelte der lading over boord moeten werpen. Men verneemt, dat de artillerie-troepen in bet kamp te Waalsdorp te kamperen, niet in tenten maar in hutten zullen worden gehuisvest, door een detachement van de mineurs in orde te brengen. Te Alkmaar heeft dezer dagen de landman Leguit uit de Waard, in tegenwoordigheid van onderscheidene leden van het na tuur- en letterkundig genootschap aldaar en vele anderen, ee ne tweede proeve geleverd van het ontsteken van ladingen buskruid onder water door middel eener galvanische batterij welke proeve, even als de vorige, bij eenen schoonen zomer avond, uitmuntend slaagde. Men verneemt, dat de physicus binnen kort eene proeve zal leverendoor hetzelfde middel donder en bliksem voort te brengen. Z. M heeft bepaalddat van den Sden Augustus tot den 13den September, in de vlakte van Waalsdorp een oefenings kamp zal worden gehouden, waaraan zullen deelnemen twaalf bataillons infanterie te kiezen uit de verschillende regimenten een regiment cavallerie, twee batterijen veld- en eene batterij rijdende artillerie. Het opperbevel over de kamperende troepen, is door Z. M. opgedragen aan Z. K. II. Prins Frederik (veld maarschalk). De troepen worden in twee brigades verdeeld; de eerste brigade zal door Z. K. II. den Prins van Oranje generaal majoor commandant der reserve brigade; en de tweede brigade door den generaal majoor M. baron van Geencommandant der 4de brigade infanterie enz.worden gecommandeerd. Tot chef van den staf is door HDs. gedesigneerd Z. Exc. den luit. generaal C. Nepveuchef van den generalen staf, adjudant des Konings in buitengewone dienst. De noodige detachementen van gemelde bataillons zullen wor den vooruit gezonden om de legerplaats in orde te brengen. Men verneemt, dat bij de hooge militaire autoritei ten het voornemen bestaat, om bij gelegenheid van het aan staande kamp op de vlakte van Zeist de vestiging aan te moedigen van een of meer cantines in die legerplaats, alwaar, behalv de gewone ververschingen, geen sterke drank te verkrij zijn, maar daarentegen zal gezorgd worden voor goed

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Heldersche en Nieuwedieper Courant | 1859 | | pagina 1